De slesvigske krige lokalt

Indledning1)

De to slesvigske krige 1848-50 og 1864 resulterede i første omgang i et Danmark, der geografisk kun var en skygge af vikingetidens, Harald Blåtands og hans efterfølgeres magtfulde kongerige.
Det var en konsekvens af flere ting, ikke mindst forholdet til den sydlige nabo, Det tysk-romerske Rige, der 1815 blev til Det Tyske Forbund, hvor Danmarks modstander i den første slesvigske krig sammen med de slesvig-holstenske oprørere blev et stadigt mere magtfuld Prøjsen som den væsentligste repræsentant for Det Tyske Forbund.
Med sejrene over Danmark 1864, Østrig 1866 og over Frankrig 1870 blev Prøjsen i 1871 drivkraften i dannelsen af Det Tyske Kejserrige, som så også blev den mægtige nabo, der nu næsten havde opslugt det før så magtfulde Danmark. Hvor svenskekrigene dog også havde taget deres del.
En slags mellemproportional blev etableret med fredsslutningen efter 1. verdenskrig og 1920 grænsen, som Christian 10. red hen over 10. juli 1920 på sin hvide hest. Og her såmænd med en tysk nabo, der var blevet til Weimarrepublikken, der blev til Det Tredje Rige, der efter 2. verdenskrig blev delt i to, DDR, Øst- og BRD, Vesttyskland, som med genforeningen 3. okt. 1990 blev til Forbundsrepublikken Tyskland.
Danmark samt Slesvig, Holsten og Lauenborg, kort 1889.
Ud over den dansk-tyske konflikt omkring hertugdømmerne i historisk kontekst er der i det benyttede materiale også muligheder for at afdække de lokale krigshandlinger og - i noget begrænset omfang - lokale beboeres oplevelser og beskrivelser af krigene 1848-50 og 1864. Oplevelsesaspektet søges belyst gennem den samtidige presse og de få erindringer, dagbøger o.l., der findes - som naturligvis kun er efterladt fra den del af befolkningen, som har kunnet eller villet ytre sig skriftligt. 
 
Sammen med den lokale erindring om krigene er det skønnet vigtigt også at få undersøgt, hvem de krigsdeltagende soldater fra de samme områder egentlig var. Det bliver i undersøgelsen gjort ved at lade de lokalt krigsdeltagende soldater repræsentere gennem de ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer, som blev tilbudt både første slesvigske krigs og 1864 krigens soldater, med ansøgningsfrist fra 1876.
Selv om dette materiale i sagens natur ikke kan være fuldt dækkende for registreringen af alle de i krigene deltagende soldater - især ikke for krigen 1848-50 - så repræsenterer materialet en indbygget dokumentation af de registrerede krigsdeltageres erhvervsmæssige "Stilling" og lokalitet, som der bliver spurgt om i ansøgningsskemaerne fra 1876, der var starten på ansøgningstidsmuligheden. 
Uden for registreringen, som dette materiale muliggør, kommer de lokale, krigsdeltagende soldater, der faldt eller døde under krigshandlingerne. De formodes i et rimeligt dækkende omfang at være registreret i A. D. og Vilhelm Cohens respektive og samtidige udgivelser, De faldnes Minde, 1851 og 1864.
 
Krige respekterer ikke sogne- eller andre internt administrative grænser. Med de slesvigske krige var der desuden overskridelser af og konflikt om den statslige grænse mellem Det Tyske Forbund og Danmark.
De behandlede lokalområder vil være Slesvigs grænse ved Kongeåen, hvor Andst Herred, især Skanderup og Hjarup Sogns lokaliteter er udvalgt sammen med Kolding by og tilhørende lokale kamphandlinger.
Til sammenligning er der udvalgte lokalområder i Skive og Viborg By og Købstad samt Fjends Herred, her især Ørslevkloster Sogn. Det er et område med geografisk afstand til den slesvigske problematik, hvor der har været krigsdeltagende soldater men uden egentlige kamphandlinger i området bortset fra den prøjsiske sprængning af en jernbanebro 27. - 28. juni 1864 ved Langaa.
 

Indholdsfortegnelse

Fra Dannevirke til 1920 grænsen Grænsen trækkes 1920Afstemningszonerne Junigrundloven og hertugdømmerne
Tyskland - fra o. Det tysk-romerske Rige til Forbundsrepublikken Tyskland
Optakten i 1848
Borgerkrigen starter Krigen bliver international 11.-12. april 1848 Danmark invaderes 2. maj, 1848, trekantområdet besat
 1849-51
Våbenhvile, Malmökenventionen 25. maj -26. august 1849 Våbenhvilen slutter, Danmark invaderes 3. april 1849  Resultater efter 1848 begivenhederne
Kolding og Ejstrup april 1849 Erindringer om Ejstrup Treårskrigenlokalt oplevet i Trekantsområdet og i Skive- Viborg området.
Kampene omkring Kolding, Fredericia og Isted 1849-50   Treårskrigens resultater
1864
1864 optakt og start Dannevirke rømmes Kampene omkring Dybbøl
Niels Kjeldsen Blaakjærskov 28. februar 1864 Lokalt om 1848 / 1864 Slaget ved Vorbasse 29. februar 1864 Vorbasse krigshavn
Hvorfor 1864?    
Deltagende soldater i de to slesvigske krige
Lokale soldater i de to slesvigske krige, indledning Ansøgninger om bevilgede erindringsmedaljer
De deltagende soldaters stillingsbetegnelser, lokalt og i sammenligning
 • Sammenligning 
Faldne, døde soldater 1848-51
Faldne, døde, kampene o. Kolding april - juli 1849   Lokale soldater og faldne i treårskrigen
Lokale mindesmærker og soldater, treårskrigen Faldne fra Skanderup Sogn og Hjarup 1850-51 Faldne fra Kolding 1849
Faldne i, ved Kolding 1849 Faldne fra Skive, Viborg 1849 Samlet tabstal 1848-50
   
Faldne, døde soldater 1864
Faldne ved Kolding 1864 Faldne fra Skive, Viborg 1864 Samlet tabstal 1864
 
Kilder og litteratur, materialeoversigt   
Oversigt over især benyttet materiale Kildemateriale generelt Samtidige aviser
Lokale erindringer Generalstabens arkivmateriale Forskellige kartoteker
Oversigt over arkivmateriale til lokal krigsdeltagelse i de slesvigske krige

Forhistorien og 1920 grænsedragningen

I vikingetiden var Dannevirke forsvarsværk og grænse mellem Danmark og den tysk-romerske kejsers udstrakte rige mod syd. Danmark gik på denne tid, o. 800 til Ejderen, Slesvigs sydgrænse mod Holsten.
Slesvig var således en del af Danmark, indtil Valdemar Sejr 1232 fordelte kongeriget Danmark mellem sine sønner, så Erik Plovpenning blev hans medkonge og efterfølger, Abel blev hertug af Slesvig og Christoffer blev hertug af Lolland-Falster.
Lolland-Falster blev aldrig et problem i forhold til Det tysk-romerske Rige, men det blev derimod adskillelsen mellem hertugdømmet Slesvig og Nørrejylland, hvor Abel som den første danske konge også var blevet hertug i Slesvig.
Dette forhold blev formaliseret i og med, at den danske konge i 1460 blev hertug af Slesvig samt greve af Holsten og her også fra 1474 hertug.
I formaliseringen var det helt afgørende, at den danske konge 5. marts 1460 underskrev Ribebrevet, hvor kongen over for den slesvig-holstenske adel forpligtigede sig til at sikre freden og - ikke mindst samt helt afgørende - samhørigheden mellem Slesvig og Holsten. Herom hedder det i Ribebrevets punkt 8 i originalteksten: ”dat se bliven ewich tosamende ungedelt” - at de evigt skal forblive udelt sammen.
Det medførte, at den danske konge i Slesvig som i andre middelalderlige len blev den lensherre, som mod forskellige modydelser gav sig selv Slesvig som len, d.v.s. et lån. En situation, hvor den danske konge var både udlåner og låntager, lensherre og lensmand. Det er der ikke så mange ben i, en helt sædvanlig situation i middelalderen, bortset fra, at lensherre og lensmand som regel var to forskellige personer med hver deres personlige præferencer.
Problemet var og blev Ribetraktatens nedfældede princip om samhørigheden mellem Slesvig og Holsten.
For i Holsten var lensherren den tyske kejser, som den danske konge havde et len hos, det holstenske hertugdømme. Som jo skulle være og forblive evigt udelt og sammen med Slesvig.
Holsten blev efter Napoleonskrigene i 1815 sammen med Lauenborg en del af Det Tyske Forbund, hvor den danske konge som hertug i Holsten, Lauenborg var repræsenteret i Forbundsdagen.
Der er således en ganske lang historik for et tvetydigt forhold mellem hertugdømmerne og den danske kongemagt. Situationen blev ikke mindre kompleks med februar og marts revolutionerne i Europa, hvor nationalitetsprincippet, den folkelige opfattelse af eget nationale tilhør og sprog blev et bærende princip, som i Danmark i den nationalliberale bevægelse blev til et Danmark til Ejderen, altså omfattende Slesvig, hvilket helt åbenbart var i strid med den slesvig-holstenske optik inden for Det Tyske Forbund.
Som en parentes kan det her bemærkes, at Christian 4. benyttede sin position som hertug i Slesvig-Holsten til at omgå det danske rigsråds adelige medlemmer, der var modstandere af hans ønske om 1625 at deltage i Trediveårskrigen, som den ganske ofte kampklare konge ønskede - og fik held til - at involvere Danmark i.
 
Zoneinddelingen ved 1920 afstemningen om Slesvigs nationale tilhør
 
Slesvig-Hosten fik det nationale tilhørsforhold endeligt afgjort i 1920 efter nationalitetsprincippet, og den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland blev her en etableret kendsgerning.
I forhold til hertugdømmerne blev der kun foretaget folkeafstemning i Slesvig, det eneste af hertugdømmerne, hvor der var mulighed for at finde dansktalende og -sindede.
Den nuværende grænse blev fastlagt efter tilkendegivelser af ønske om nationalt tilhørsforhold ved folkeafstemningen.
Afstemningsområderne i Slesvig blev inddelt i 3 zoner. Denne inddeling var nøje udtænkt m.h.p. bedst muligt at afspejle ønskerne om nationalt tilhørsforhold, og afstemningen blev en succes i den forstand, at 1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland har været en af Europas mest stabile og samarbejdsorienterede siden 1920.
Tilhængerne af Danmark til Ejderen, at Danmark skulle have hele Slesvig var ikke tilfredse.
Desuden var der i Danmark i nogle kredse et mere realistisk ønske om at dele af 2. zone, især Flensborg skulle have været lagt sammen med 1. zone, hvor der var et sikkert dansksindet flertal.
Begge synspunkter manglede politisk gennemslagskraft, men var dog repræsenteret i de kræfter, der udløste påskekrisen 1920 i Danmark.

Danmark fra enevælde til konstitutionelt monarki, forholdet til hertugdømmerne

Med folketoget til Christiansborg 21. marts 1848 startede afslutningen på den danske enevælde, Danmarks styreform siden 1660.
Den enevældige kongemagt blev af en samarbejdsvillig Frederik 7. under indtryk af den nationalliberale folkestemning udskiftet til et konstitutionelt monarki med folkestyre. Hermed var grunden lagt til systemskiftet med junigrundloven 1849 i Danmark.
Folkestemning er nok et misvisende udtryk i den forstand, at det primært var en stemning blandt det bedre borgerskab og de veluddannede, der gjorde sig gældende. Men der var i løbet af 1840'erne blevet formuleret et nationalliberalt krav om en konstitutionel forfatning, herunder en sammenknytning mellem Danmark og hertugdømmet Slesvig, der blandt nationalliberale opfattedes som en del af det nationale Danmark.
Det formodes i en undersøgelse af stemning og holdning i datidens tyske nationalisme, at der var forskel mellem by og land, hvilket velsagtens også har været tilfældet i Danmark.
Under indtryk af de europæiske revolutioner og begivenhederne i København, som de anså for et forkasteligt "pøbelvælde", iværksatte de slesvig-holstenske ledere 23.-24.marts 1848 en opstand imod Danmark i forening med Det Tyske Forbund.
Danmark i "folkelig" uro marts 1848
 
 
Samtidigt stik, slesvig-holstenernes indtagelse af fæstningen Rendsborg 24. marts 1848, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. 
Den Provisoriske Regiering proklameres 24. marts 1848, udsendes ugen efter som opråb til "det danske folk". 
En provisorisk regering blev dannet i Kiel, proklameret 24. marts 1848 og anerkendt i Holsten og Sydslesvig, medens Nordslesvig forblev loyal over for den danske konge. Oprørerne indtog eller kuppede herefter våbenarsenalet i Rendsborg - og borgerkrigen i Danmark var skudt i gang.
I opråbet til "Det danske Folk" hed det bl.a.: "Danske Mænd; Hertugdømmet Slesvigs Selvstændighed beror paa faste Conventioner! Disse brydes aldeles naar Hertugdømmet med Magt omvandles til en Provins af Danmark." 
Lederne af hertugdømmerne ønskede at bevare et samlet Slesvig-Holsten og beholde den danske konge som deres hertug og have ham som repræsentant i Det Tyske Forbund. Men de ville ikke være en del af, "en Provins" af Danmark.
Nationalisme og nationalistisk tilhør fandt her et markant udtryk. Om man bredt eller kun sporadisk og spredt kunne tale om dansk- og tysksindede borgere i hertugdømmerne på denne tid er ikke hermed fastslået. Men der blev under alle omstændigheder her appelleret til en gryende folkelig nationalisme i Slesvig-Holsten, som der blev det i Danmark.
Og at Slesvig-Holsten havde erklæret sig løsrevet fra Danmark var en realitet med dannelsen af Den Provisoriske Regering for Slesvig-Holsten.
I Danmark blev der lagt an til borgerkrigen imod "Insurgenterne", de slesvig-holstenske oprørere.

De slesvigske krige

Militære kampe, -dispositioner og involverede militærpersoner vil ikke være fremtrædende i denne fremstilling af de slesvigske krige. Det har andre og mere kyndige i vid udstrækning taget sig af. Men som behandlet emne skal krigene have en skønnet nødvendig og påkrævet grundig behandling. Der henvises til forskellige militærhistoriske fremstillinger, som er benyttet, og hvor man kan få ridset mere detaljerede hovedlinjer op af de to kriges militære aspekter.2)
Militærhistorikeren, oberst og kommandant i Fredericia siden 1902, A. Liljefalk er i vid udstrækning benyttet som militærkyndig ekspert i kampbeskrivelserne, når det gælder området omkring Fredericia, Kolding og Skanderup Sogn. Han er - om ikke samtidig - så generationsmæssigt og lokalt tæt på treårskrigens begivenheder i dette område.
Liljefalks bøger om de slesvigske krige er m.h.t. det her benyttede udgivet 1888. Hans tilgang er overordentlig specifik og detaljeret omkring militære dispositioner og personer.
A. Liljefalk benyttes en hel del, hvis indgående militærtekniske detaljer skal indgå i historiske undersøgelser omkring de slesvigske krige.
Det fremgår af Liljefalks alder, at han ikke selv kan have deltaget i eller direkte oplevet de to slesvigske krige, så han er som resten af de militærhistoriske fremstillinger sekundær i forhold til det dokumentariske materiale til både kamphandlinger og tabstal. På alle centrale og udvalgte punkter er det dokumentariske materiale selvfølgelig også benyttet her, både som kontrol, og hvor en indgående behandling har gjort det påkrævet.
Især skal fremhæves det primære kildemateriale, der benyttes og præsenteres i udgivelser af Generalstaben om begge de slesvigske krige. Bindene, der omhandler treårskrigen er udgivet 1867-80. Bindene, der omhandler 1864 krigen er udgivet 1890-91. Alle altså noget post festum.
Udvælgelsen af det dokumentariske materiale og de historiske beskrivelser og vurderinger i Generalstabens udgivelser er underlagt den tids politiske kampe og hensyn, men det svækker ikke værdien af især det dokumentariske materiale. 
Desuden er benyttet den også militærkyndige oberstløjtnant C. F. F. E. Tuxens Krigen 1848-50, udgivet 1888. Tuxens udgivelse er en på Generalstaben hvilende fremstilling, udarbejdet som manuskript til Tuxens undervisning på officersskolen. Men Generalstabens 2den Del. Krigen i 1849 afsluttes 2. april 1849, hvor en indgået våbenhvile slutter. Og der er i Generalstabens fremstilling derfor intet, der omhandler kampene i og omkring Kolding, Fredericia området fra 20. april indtil til og med den danske sejr i Fredericia 6. juli 1849.
Det betyder, at hvor Tuxen ellers kan karakteriseres som plagiat af Generalstabens fremstillinger, så har han for 1849 selvstændig værdi, ligesom han også har i fremstillingen af 1864 kamphandlingerne, hvor han selv deltog.

Første slesvigske krig, treårskrigen 1848-1850, borgerkrig og stormagtskonflikt

Treårskrigen var fra start i marts 1848 en borgerkrig internt i det danske kongerige mellem danske styrker og en slesvig-holstensk hær, som fik støtte af Det Tyske Forbund med Prøjsen som ledende tysk forbundsstat, hvorved borgerkrigen også blev en international konflikt, der involverede tidens europæiske stormagter. Først og fremmest England, Frankrig og Rusland.
De slesvig-holstenske styrker blev slået i kamphandlingernes første slag 9. april 1848 ved Bov, nord for Flensborg. Insurgenternes (oprørernes) samlede styrke her var ca. 6.000 mand. De danske styrker talte ca. 11.000 mand.1). Den danske hær sejrede, før de tyske forbundstropper kunne nå frem.

Fra Rendsborg 24. marts til Prøjsens krigserklæring, "Optræden paa Kamppladsen" 12. april 1848

Der kom så i løbet af april 1848 en krigserklæring fra Det Tyske Forbund.
Der er flere usikre avisforlydender om, at det ville medføre en prøjsisk krigserklæring, hvis Danmark fortsat havde fjendtlige tropper i Slesvig, der bekæmpede slesvig-holstenerne. De fleste aviser henviste til oberst E. von Bonin som budbringer. Datoerne angives her som 11. og 12. april med henvisninger til "Oberst Bonin" som øverstkommanderende. I en militærhistorisk oversigt bliver dateringen kontrafaktisk sat til 18. april.
Det bedste primære kildemateriale til at afgøre indhold og datering af denne krigserklæring må formodes at være Generalstabens udgivelser med det her indlagte arkivmateriale fra Den dansk-tydske Krig.2)
Der er her en "Skrivelse fra Oberst Bonin til Commandeuren for de danske Forposter." Uddrag af skrivelsen lyder "Dass ich die Instruction erhalten habe, jeden ferneren Angriff von dänisehen auf holsteinische Truppen, wo sich auch diese befinden mögen, als eine Kriegserklärung von Seiten Dänemarks gegen die koniglich preussische Regierung zu betrachten. ... (Underskrevet) Rendsburg, den 11ten April 1848. von Bonin Oberst und Commandeur der preussischen Truppen im Herzogthum Holstein."
 
Der er ingen tvivl om, at oberst Bonin d. 11. april 1848 giver udtryk for, at han som "Commandeur" for de prøjsiske tropper har fået "Instruction", instruks (uden angivelse af fra hvem!) om at betragte ethvert dansk angreb på de slesvig-holstenske tropper som en krigserklæring, "eine Kriegserklärung". Denne skrivelse blev fulgt op af en tilsvarende, dateret 12. april 1848.
Disse erklæringer eller skrivelser af 11. og 12. april 1848 har været kendt i det danske Krigsministerium, hvor den danske konge citeres for - her i dansk oversættelse af kongens på tysk formulerede budskab - "til det yderste at ville forsvare vort hertugdømme Slesvig", underskrevet Frederik Rex 12. april 1848, Flensborg3).

Slaget ved Slesvig 23. april 1848

Herefter nåede den prøjsiske general F. Wrangel frem til krigshandlingerne, og i slaget ved Slesvig, tæt på Dannevirke, slog og trængte hans tropper 23. april 1848 den danske hær tilbage.
Danskerne stod med ca. 12.000 mand over for, hvad der kunne være blevet en næsten overvældende overmagt med Insurgenternes (oprørernes) ca. 9.000 mand, prøjsernes ca. 12.000 mand og Forbunds-Divisionens ca. 10.000 mand. Forbunds-Divisionen nåede ikke frem, og prøjserne under von Bonin deltog kun delvist. Tuxen anslår, at danskerne 23. april kom til at stå over for ca. 17.000 mand, formodentlig færre. Der var på dansk side 816 faldne, sårede og tilfangetagne, "de fjendtlige Tropper" tilsvarende 461.4) 
Slaget ved Slesvig rapporteredes grundigt i danske avisartikler. Dagen efter slaget rapporteredes der af en "Officier af 5te Dragon-Regiment, dateret 2. Paaskedag" - som var mandag 24. april - at "vi havde med en dobbelt overlegen Fjende at gjøre ...", at prøjserne talte 20-25.000 mand. I samme avis bliver det 30. april 1848 anslået, at der var "12.000 danske mod 30.000 Preussere". Og videre hed det, at "General Wrangel Søndag Aften tog hovedkvarter i Slesvig, (hans næstkommanderende) General Bonin ved Dannevirke og Husby" - Von Bonin var åbenbart i april-dagene 1848 blevet forfremmet fra oberst til general.
Som det fremgår, så underdrev den danske presse ikke modstandernes talmæssige styrke. Og de danske tab var betydeligt større end de slesvig-holstenske og forbundstroppernes.
Slaget ved Slesvig var således en advarsel om den slesvig-holstenske og prøjsiske styrke. General Wrangel rykkede frem til Flensborg og Sønderborg, hvor de danske styrker befandt sig på Als uden at udgøre nogen trussel over for forbundshæren.
Det var hovedsageligt bønder, der måtte trække i trøjen 1848.

General Wrangel går ind i Nørrejylland 1848

2. maj 1848 krydsede Wrangel Kongeåen og gik dermed fra Slesvig ind i Nørrejylland. Indmarchen i kongeriget Danmark indledte Wrangel med et opråb, dateret Christiansfeldt 1. maj 1848, hvor han manede til ro og til at affinde sig med, at hans tropper skulle have forsyninger. Allerede 11. maj 1848 hed det i Morgenposten om de udskrevne rekvisitioner i Vejle, at de omfattede "18.400 Pd. Brød, 9.200 Pd. Kjød, 2.300 Pd. Ris, 1.150 Pd. Smør ...", tobak, brændevin, vin, sukker og cigarer. Man formodede, at så store mængder også skulle "oplægges i Magasiner eller sendes til det slesvigske."
Herefter bevægede Wrangel og hans tropper sig op gennem Jylland, hvor Fredericia og Kolding uden modstand blev besat de følgende dage i maj.
 
slesvig-holstenerne, Insurgenterne fulgte efter de prøjsiske tropper og sendte enheder helt op til Aarhus, men de slog sig primært ned i trekantområdet Fredericia, Vejle, Kolding.
Der kan ikke herske tvivl om, at de fjendtlige troppers besættelse og krav til den stedlige befolkning har betydet et mærkbart indslag i dagligdagen. - Wrangel udsendte 1. maj sit varsel om, der ville blive pålagt "Jyderne" rekvisitioner og efterfølgende i en proklamation af 18. maj 1848, at han og hans tropper ville tage selv, hvis man ikke frivilligt afleverede det fornødne til hans besættelsestropper.
Om konsekvenserne hed det i Fædrelandet 21. maj 1848, at ”i hele Landet mellem Vejle, Fredericia og Kolding er snart alt Forraad paa Levnedsmidler udtømt, og hvad værre er, Vintersæden nedtrædes, og Vaarsæden har ikke kunnet blive lagt, da Bønderne stedse ere i Kjørselsreqvisitioner.”
Det fremgår af de samtidige aviser, f. eks. også Fædrelandet 21. maj 1848, at Wrangel selv måtte inddrive de "Rekvisitioner", han fandt nødvendige for at hans og de slesvig-holstenske troppers behov kunne blive dækket.
Iflg. A. Liljefalk5) var det Wrangels og Bonins strategi at udpine den i trekantområdet besatte del af Nørrejylland, ikke blot med krav på fødemidler, men også "Heste, Linned, Klæde og Læder."
Uanset hvad rekvisitionerne affødte af reaktioner, må man nok konstatere, at besættelseshæren i lighed med den danske hær skulle have forsyninger, som meget naturligt medførte gnidninger i forhold til dem, der skulle levere dem. Den samlede sum af reaktioner i pressen og de observerede erindringer varierer fra en opfattelse af tyvagtig grådighed til forståelse for behovene. Krydret med forskellige opfattelser af nationale og særlige kendtræk hos østrigere, prøjsere, insurgenterne m. fl., som kan betragtes som en jævnt og alment forekommende blanding af personlige fordomme og faktuelle konstateringer. Jo mere fremmedartet, jo værre velsagtens.
I den satiriske avis Corsaren (1840-1855, som også karikerede Søren Aa. Kierkegaard et par år forinden) fremstilles general H. F. E. G. von Wrangel og hans danske modpart general H. C. F. Hedemann således 7. juli 1848. 
"G. Wrangel. Aa, højtærede! hvorfor vilde De ikke blive herovre; vi skulde nok have moret os! Kom lidt herover igjen. F. Hedemann. De er altfor artig; nei kom De hellere herover, højtærede! her er saadan en deilig Plads; aa, hvad! kom! De vil ikke fortryde det, Deres Exellence!
Lokalt har man næppe, hverken i Kolding eller de omkringliggende landområder haft adgang til eller interesse for Corsarens harcelering over krigsbegivenhederne i 1848, og da slet ikke i forhold til de rekvisitioner, man især i området op til Kongeåen måtte affinde sig med.
På den anden side, så blev H. C. F. Hedemann som et resultat marts oprøret i 1848 af krigsminister Tscherning som nyudnævnt oberst nu udtaget som overkommandant for armekorpset ved Kolding, fremgår det af avismeddelelser 30. marts 1848, hvorfra han som generalmajor, med hovedkvarter i Kolding 31. marts kunne udsende en proklamation imod de slesvig-holstenske oprørere. Om Hedemann så nåede at blive særligt kendt i Kolding området er nok tvivlsomt, idet han af Krigsminister Tscherning 16. juni som øverstkommanderende blev udskiftet med general Krogh iflg. samtidige avisforlydender i august 18486).
Erindringsmaterielet til disse begivenheder er sparsomt. Forbavsende nok kan der fra de omkringliggende lokalområder findes enkelte, fragmenterede udsagn. Men det er langt fra tilstrækkeligt til at få et nogenlunde bredt indblik i lokalbefolkningens oplevelse af situationen.
De samtidige aviser har kun antydningsvis andet end beretninger om stedfundne træfninger, der til gengæld ofte er temmeligt indgående behandlet.

Rusland griber ind, fællesregeringen i hertugdømmerne

Prøjsens og Wrangels militære aktiviteter i Jylland blev på foranledning af Rusland tvunget til ophør fra 25. maj 1848, og besættelsestropperne vendte tilbage til hertugdømmerne og Prøjsen. Hertugdømmet Slesvig gik op til Kongeåen, og her forblev der i 1849 konstaterbare tyske aftryk i dagligdagen.
Den efterfølgende Malmökonvention 26. august 1848 bestemte, at hertugdømmerne skulle rømmes for danske og tyske tropper, og at der skulle være en dansk-prøjsisk akcepteret Fællesregering for Slesvig og Holsten til afløsning af Den provisoriske slesvig-holstenske Oprørsregering. Altså slet og ret en proklamering af en dansk helstat, som hverken de nationalliberale eller slesvig-holstenerne brød sig om - med hver deres synsvinkel som begrundelse.
Denne Fællesregering fik sæde på Gottorp Slot, og kaldes også Gottorp regeringen.
Det blev dog kun en stakket frist i konflikten. 
Den slesvig-holstenske Fællesregering på Gottorp Slot, som afløste den provisoriske slesvig-holstenske regering.
Som illustration af et dansk synspunktFællesregeringen for Slesvig og Holsten, iklædt titlen Den danske Styrelse i Slesvig fra 1850-1864, et historisk Grundris v. Dr. Alex Thorsøe:
"Den provisoriske slesvig-holstenske Oprørsregering havde behersket Slesvig fra Foraaret 1848 til Oktober samme Aar. Efter dens Tilbagetræden indsattes paa Gottorp i Overensstemmelse med Vaabenstilstandskonventionen i Malmø en Fællesregering for Slesvig og Holsten, bestaaende af fem Mænd. Denne Regering, der kun skulde være en Bestyrelseskommission, som forvaltede Hertugdømmerne i den lovlige Herskers Navn, optraadte straks som en souveræn Myndighed, hvis Stræben gik ud paa Grundlæggelsen af en selvstændig Stat Slesvig-Holsten. Den satte den slesvig-holstenske Statsgrundlov i Kraft, kundgjorde Loven om Valg til den tydske Nationalforsamling, opretholdt Forbudet mod det danske Flag, lod Hertugdømmernes Handelsskibe føre et særskilt Flag og tilsidesatte Bestemmelserne om de militære Garnisoner."
 
Eller helt kort - ønsket, håbet om Danmark til Ejderen var uforenligt med en slesvig-holstensk forbundsstat i Det Tyske Forbund. Og de uforenlige ønsker blev hverken forligt eller søgt tilgodeset med den kun kort - fra 26. august 1848 indtil 3. april 1849 siddende Fællesregering.

Danmarks utilstrækkelige militær, Lov om almindelig Værnepligt

Det viste sig hurtigt under treårskrigens forskellige kampe, at det danske militær i forhold til især den prøjsiske krigsmaskine var mangelfuldt og ineffektivt.
Hertil kom i den spirende debat herom siden stænderforsamlingerne fra 1834 et udtalt ønske om en mere ligelig fordeling af værnepligten.
Indtil stavnsbåndets ophævelse 1788 blev landmilitæret udskrevet blandt selvejerbønder og fæstebønder på kronens gods, og i øvrigt var værnepligten tilknyttet jorden, hvor godsejerne udskrev soldater i forhold til jordens størrelse.
Med ophævelsen af stavnsbåndet blev værnepligten fra at have været tilknyttet jorden til en personlig pligt, men kun for bønderne - og med mulighed for for at kunne købe sig til fritagelse, hvis man vel at mærke var velbeslået nok til at kunne betale.
Købstædernes befolkning og de bedrestillede på landet var også fritaget, dog kunne lodser, søfolk og fiskere i købstæderne være forpligtiget til optagelse i sømilitsen.
Borgere, gejstlige og adelige havde hidtil været fritaget for militær udskrivning - de havde kun medvirket i hærens højere positioner. Det blev debattens udgangspunkt, hvorfor der her stadig skulle være privilegier.
Den nye lov om værnepligt havde en række undtagelsesbestemmelser §4-6, hvor bl.a. Geistlige og Skolelærere blev undtaget. Debatten om loven var i argumentationen for og imod ligestilling temmelig mangfoldigt, herunder også omkring rimeligheden i at pålægge embedsstanden og købstadsbeboere den samme militære byrde, hidtil kun pålagt landbefolkningen.
Den her foretagne undersøgelse af de erhvervsmæssige stillingsbeskrivelse i ansøgningerne fra 1876 om erindringsmedaljer kan tjene som en illustration af lovens praksis under de slesvigske krige, idet disse ansøgninger anses for at være repræsentative for krigsdeltagelsen. 
Forventningen til krigsdeltagelsen i de to slesvigske krige ud fra værnepligtslovens intentioner og debatten herom er,
 • at loven med dens vedtagelse 1849, under første slesvigske krig sammen med de indbyggede undtagelsesbestemmelser kun kan forventes at have givet en indledende bredere rekruttering til militærtjenesten end tidligere tiders bønder og økonomisk mindre kapable personer, tilknyttet landbruget,
 • men at lovens praktiske konsekvenser vil kunne aflæses i konstaterede forskelle mellem krigsdeltagelsen i de to slesvigske krige.  

Våbenhvile og oprustning, general E. von Bonin går ind i Nørrejylland 1849

Med den usikre våbenhvile og uden afgørelse af stridspunkterne mellem de slesvig-holstenske og de dansk-nationalliberale blev der i Danmark gjort foranstaltninger til at forbedre den danske militære kunnen, og der blev indført almindelig værnepligt 12. febr. 1849.
Den almindelige værnepligt blev i første omgang indført ved en midlertidig anordning i september 1848, da der i forbindelse med Treårskrigen var opstået behov for en større militær styrke.
De slesvig-holstenske styrker stod med våbenhvilens endeligt 3. april 1849 med nok en prøjsisk general, E. von Bonin som øverstkommanderende, idet Bonin med Malmøkonventionen 26. aug. 1848 overtog general Wrangels position som øverstkommanderende for de slesvig-holstenske styrker. Før E. von Bonin blev udnævnt til øverstkommanderende generalmajor, var han oberst med Wrangel som øverstkommanderende.
Friedrich Heinrich Ernst Graf (greve, titel som del af navnet) von Wrangel (1784-1877). Generalmajor. Og afløseren som generalmajor efter Malmö-konventionen, E. von Bonin (1793-1865), også krigsminister 1852-54 og 1858-59. Se Dansk Militærhistorie. Begge prøjsiske junkere.

Orkanens øje fra april 1849 til juli 1850

Som prøjsisk øverstkommanderende rykkede Generalmajor von Bonin efter våbenhvilens ophør 2. april 1849 op gennem Nordslesvig og fortsatte sin fremrykning til Nørrejylland.
9. april 1849 meddeler Kongelig Privilegeret Aarhus Stiftstidende, at Bonins næstkommanderende, Oberstløjtnant Zastrow rykkede ind i Haderslev med sin generalstab, og at general Bonin ventedes efterfølgende samme dag.
I avisen Dannevirke hedder det, at danske tropper 11. april havde forskanset sig i og omkring Kolding, medens man afventede general Bonins udspil fra Haderslev. Senere fik Bonin hovedkvarter i Vonsild.
Herefter gik de tyske og slesvig-holstenske styrker mod Kolding, der blev besat 20. april, medens de danske tropper trak sig tilbage og forberedte et modangreb 23. april.
Efter de her indledte forsøg på generobring i og omkring Kolding slog de danske styrker d. 6. juli 1849 den tysk, slesvig-holstenske hær i slaget ved Fredericia.
Herefter blev en præliminær fred indgået, stadfæstet med en fredstraktat mellem Danmark og Prøjsen, Det Tyske Forbund, 2. juli 1850. Men kort efter brød kampene igen ud, da slesvig-holstenerne ikke havde opgivet kampen for et af Danmark uafhængigt Slesvig-Holsten.
Slesvig-holstenerne led i slaget ved Isted 25. juli 1850 et stort nederlag.
Krigen sluttede først endeligt i januar 1851 med de stormagtsindgreb, som gjorde borgerkrigens resultater til parenteser.
Helstaten var stadig en realitet, og med Londontraktaten af 8. maj 1852, som udelukkede, at Danmark nogensinde kunne integrere Slesvig i det danske kongerige, var fundamentet lagt for, at de Nationalliberales ønske om et Danmark med Slesvig til Ejderen skulle udløse den krig i 1864, hvor Kongeåen blev Danmarks grænse til det, der under Prøjsens og Bismarcks lederskab fra 1871 blev til Det Tyske Kejserrige.

Kampene omring Kolding og Ejstrup 20. - 23. april 1849

Parolen, som soldaterne gik i kamp mod "slesvig-holstenerne" med iflg. A. Liljefalk.
Den nyudnævnte øverstkommanderende von Bonins hurtige fremrykning efter våbenhvilens ophør 2. april 1849 blev i aktionerne i området omkring Kolding og befæstningsbyen Fredericia en demonstration af effektiv strategisk planlægning, der i første omgang udmanøvrerede den danske modstander.
Planlægning og udførelse af kampene.
Ud over det dokumentariske materiale, der kan søges i Rigsarkivet, er der til kortlægning af de militære operationer omkring Kolding i april-dagene 1849 benyttet fremstillende materiale så tæt på begivenhederne som muligt og med adgang til Krigsministeriets oplysninger.
Generalstaben slutter sin 2den Del 2. april 1849, og har derfor intet om begivenhederne i og omkring Kolding. Eller for den sags skyld om kampene ved Fredericia 6. juli.
Det har derimod A. D. Cohen, De faldnes Minde, 18517).
Denne fremstilling fra 1851 er det nærmeste, man kommer det samtidige, bortset fra de samtidige avisberetninger. A. D. Cohen har dog ikke nogen militærfaglig kompetence, og kan i kampbeskrivelserne kort karakteriseres som en ukritisk, forherligende fremstilling af den danske krigsførelse.
Militærfaglig kompetence er der derimod i oberstløjtnant Tuxens og A. Liljefalks respektive fremstillinger, begge udgivet 1888. De har begge haft et nøje kendskab til Generalstabens udgivelser fra 1867, 1873 og 1880 om de slesvigske krige. Og man kan muligvis formode, at de begge bevidst har gjort deres respektive fremstillinger af netop kampene omkring Kolding ganske detaljerede i betragtning af Generalstabens tavshed om 1849 i tiden efter 2. april.
Angrebet på Kolding 20. april 1849
 
Kolding ved borgerkrigens udbrud marts 1848. Man kan forestille sig byen, som den så ud den gang ud fra Martinus Christian Wesseltoft Rørbye, Soldater ved forskansningen ved Sønderbro. Eller samme kunstner, motiv fra Søndergade. Iflg. Kolding Stadsarkiv er begge malerier fra 1848.
Sønderbro ved Kolding Aa og Søndergade, Sønderbro ved Koldinghus med det afbildede toldsted har været en central del i forsvaret af Kolding, kan man også se på et helt aktuelt kort over byen - placeret i forhold til Ejstrup og Vranderup.
 
General Prittwitz havde 2. april med det prøjsiske garde-infanteri hovedkvarter i Flensborg, general Bonin havde med de slesvig-holstenske styrker et mere fremskudt hovedkvarter i Aabenraa.
De tyske tropper udgjorde ca. 46.700 mand med 8.750 heste, de danske styrker ca. 41.000 mand med 6.000 heste.
På dansk side bestod korpset under General Rye af "5. Infanteri Brigade, 1. og 2. Kavaleri Brigade, 2. og 6. Batteri, et Espingolbatteri og en Ingenieur- afdeling", som det blev besluttet skulle operere i Nørrejylland, medens hele den øvrige hærstyrke skulle samles på Als, hvor denne del af de danske styrker skulle have en udelukkende defensiv funktion.
Rye trak sine tropper væk fra stillingerne på Als fra d. 6. april, hvor han trak sig op nord for den jyske Kongeå-grænse med "Forposter langs Kolding- og Vester Nebel Aa."8)
General Bülow blev 15. april udnævnt til overgeneral for de danske styrker som afløser for general G. C. von Krogh efter konflikter mellem ham, Krigsministeriet og krigsministeren måske især.
Ud over den tids vanlige politiske indblanding i det militærstrategiske fik Krogh også skylden for det katastrofale forløb af slaget ved Eckernförde 5. april 1849, hvor Danmark mistede et linieskib og en fregat.
Det slesvig-holstenske korps fulgte langsomt efter den danske oprykning i Nørrejylland, og var 15. april placeret omkring Haderslev og Christiansfeldt. Iflg. Dannevirkes beskrivelse 20. og 23. april 1849 havde general Bonin sit hovedkvarter på Vonsild Kro under kampene omkring Kolding.
Oprørsstyrkerne, Insurgenerne under Bonin angreb 20. april danske forposter ved Kolding, og de satte sig her "i Besiddelse af den sydlige Forstad indtil Broen ..." Rye havde ved dette angreb trukket "sit Korps bag Almind Dalen."9)
A. D. Cohen har en temmeligt glorificerende fremstilling af begivenhederne 20. april - at "Kolding var besat af Forposterne af Generalmajor von Ryes Corps, der efter tapper Modstand ..." trak sig tilbage til "Almindedalen", hvorefter fjenden "occuperede" byen10).
20. april angrebet resulterede i, at de slesvig-holstenske styrker herefter kunne placere sig med "Avantgarden i Kolding; 1. Brigade i Vonsild og Dalby; 2. Brigade i Ødis og Skanderup; Reserve-Artilleriet i Christiansfeldt".11)
Slesvig-holstenernes vellykkede angreb på Kolding 20. april skal ses som en konsekvens af overgeneral Biilows opfattelse af situationen op til det slesvig-holstenske angreb på Kolding 20. april, hvor Bülow mente - ud over at ville holde den defensive position på Als - at "Styrken paa Fyen (d.v.s. Moltkes brigader) burde overføres til Jylland især af Hensyn til Fredericias Dækning, og at General Ryes Korps, der ansaas for meget eksponeret, burde støttes ved, at 3. og 4. Brigade (placeret i Middelfart) rykkede frem og tog Stilling bag Kolding Aa med Ryes Korps paa højre Fløj."
 
Men her gik det så temmelig galt med et af planlægningens centrale punkter, nemlig tilførslen af kampstyrker.
Liljefalk anfører, at "inden 3. og 4. Brigade vare overførte til Jylland, kom ..." angrebet d. 20. April, hvor den slesvig-holstenske avantgarde satte sig i besiddelse af "den sydlige Forstad indtil Broen".
Det slesvig-holstenske angreb på Kolding d. 20. april er også beskrevet af en tysk, formentlig militær iagttager, placeret i Skanderup, som bliver refereret i Dannevirke 26. april 1848.
"I dag d. 20. April er Kolding taget af Avantgarden under Oberst v. Zastrov's Befaling. Fægtningen foran og i Kolding har varet 2 til 3 Timer; ... Efterat Skandserne ved Byens Indgang vare tagne, fandt vore Tropper (oprørerne) en temmelig lang Modstand i Byens Gader, som tildeels vare barrikaderede; ogsaa fra Husene blev der fyret, og flere af Vore saaredes ...
Efterat dette var skeet paa høire Fløi, rykkede ogsaa den venstre frem imod Middag uden at støde paa Fjenden, og besatte Landsbyerne i det søndre Jylland. Vore Forposter staae nu nordenfor Kolding, over Lunderskov og Dollerup til Nagbøl. Fjenden skal have trukken sig tilbage til Fredericia."
Om angrebet på Kolding 20. april hedder det videre i den samtidige presse, nu med dansk synsvinkel, her i Fyens Stifts Kongelige ene Privilegerede Adresse og Politiske Avis 21. april 1848, at man havde forventet det fjendtlige angreb dagen før, d. 19. april, men "det paafulgte først i Morges (20. april), da største Deel af vore Tropper havde trukket sig ud af Byen ... (hvor) der tales om en saaret Indvaaner ..."
Hvis denne iagttagelse i den samtidige avisdækning er korrekt, så har der ud over, at 3. og 4. Brigade ikke nåede frem til kamphandlingerne også været en fejlvurdering dagen før, hvor angrebet var ventet, som medførte manglende kampforventning og - velsagtens - kampparathed d. 20. april.
Der var desuden avisforlydender om, at "Gjæstgivergaarden i Kolding under Insurgenternes (oprørernes) Angreb d. 20. ... (er) lagt i Aske og flere Indvaanere dræbte og saarede."
Disse mere dramatiserede presseforlydender kan man formentlig se bort fra. Det fremgår af undersøgte registreringer i kirkebøgerne, at der ikke er konstaterbare dødsfald blandt beboerne i hverken Kolding by eller Skanderup Sogn som et resultat af hverken kampene d. 20. eller d. 23. april. 
 
I A. Liljefalks fremstilling startes der med en temmelig nøje beskrivelse af de slesvig-holstenske militære formationer under ledelse af general Bonin og oberst Zastrow.
Oberst Zastrow (den prøjsiske general Bonins næstkommanderende) var kommandør for "Insurgenterne" (oprørerne), som de slesvig-holstenske oprørsstyrker kaldtes. Zastrow handlede iflg. Liljefalk ud fra, at general E. Bonin gerne så Kolding erobret, som general Wrangel jo også havde gjort det året før.
Over for de strategisk stærke slesvig-holstenske dispositioner besluttede den danske forpostkommandør F. L. Faber kun at bruge et enkelt kompagni til forsvar af byen Kolding, hvilket A. Liljefalk giver udtryk for ikke var så fornuftigt. Hvad vel så også må opfattes som en ikke direkte formuleret kritik af general Ryes, overgeneral Bülows m. fl. dispositioner i kamphandlingerne.
Liljefalk har muligvis en pointe i sin kritik, men det fremgår af den samtidige presse og de officielle meddelelser herfra, at man i forsvaret af Kolding ikke skulle "indlade sig paa noget haardnakket Forsvar" af Kolding og omegn.
Om det er Rye, Bülow, andre eller et samråd i den militære ledelse, der forud for slagmarkens realiteter har truffet centrale og fejlslagne beslutninger om forsvaret af Kolding, er det ikke muligt at vurdere på det foreliggende kildegrundlag, men det fremgår tydeligt, at de danske dispositioner var aflæst af forbundsstyrkerne, og at der var planlægningsfejl i styrkeforsyningen.
Der blev som konsekvens af de trufne beslutninger kun "Jægere af Kompagniet Caroc og 4 Espingoler (forlademaskingeværer) tilbage under løjtnant Schows ledelse, som skulle kæmpe mod "hele Zastrows Brigade."
Den spagfærdige danske modstand over for de tyske angreb beskrives lidt nøjere i Dannevirke med brug af tyske avisers efterretninger om kampene 20. april 1849 i Kolding.
Først med en efterretning fra en meddeler, placeret i Skanderup, at oberst v. Zastrov har indtaget Kolding fra "Skandserne ved Byens Indgang", velsagtens mod syd, mod Vonsild. Herefter var der "en temmelig lang Modstand i Byens Gader..." Og man forfulgte de flygtende danskere "omtrent en Miil nordfor Kolding."
Der blev taget en del fanger i byens huse, og herefter rykkede man ud og "besatte Landsbyerne i det søndre Jylland", hvilket betød, at "Vore Forposter staae nu norden for Kolding, over Lunderskov og Dollerup til Nagbøl. Fjenden (danskerne) skal have trukken sig tilbage til Fredericia."
Ud over den spagfærdige danske modstand i Kolding bemærkes det her, at oprørsstyrkerne ved 20. april angrebet også besatte landsbyerne mod syd i Skanderup Sogn.
Videre hedder det ud fra de tyske avisefterretninger i Dannevirke som supplerende korrektiv til det i det foregående anførte, at "i andre mindre maadeholdne Beretninger fortælles , at Tydskerne først have taget Skandserne", som danskerne refereres at være gode til at bygge, hvorefter man havde "slaaet Kolding Porte ind … uden Artilleri, erobret Byen og derpaa i Stormskritt, syngende ”Schleswig-Holstein" , marscheret gjennem Gaderne." En mere overmodig og tysk-forherligende version iflg. Dannevirke.
Det refereres videre, at man (tyskerne) havde taget 16 danske Jægere til fange i Kolding, og at de var blevet anbragt "i Haderslev Latinskoles Locale."
Endelig hedder det i reportagen med de tyske aviser som kilde, at danskerne havde "fegtet tappert ... men at de af ubegribelige Grunde pludselig gik tilbage og forsvandt."
De tilfangetagne 16 "Jægere" må formentlig have været de temmeligt fåtallige fra Kompagniet Caroc, som Iflg. Dannevirke så blev taget til fange og indespærret på Haderslev Latinskole.
Det skal også i avisreportagen bemærkes, at de tappert kæmpende danskere "af ubegribelige Grunde" pludselig gik tilbage og forsvandt.
Vel nok en bekræftelse på, at forsvaret af Kolding d. 20. april havde været alt for fåtalligt.
Espingolen var et forlademaskingevær, som opfindsomme danske militærfolk opfandt i første halvdel af 1800-tallet.
Udstillet på Tøjmuseet København.
De slesvig-holstenske styrkers vellykkede angreb på Kolding 20. april skete således uden nævneværdig modstand, men dog med kampe, skudvekslinger og sårede soldater i Kolding by.
Det herefter besatte område meddeles at være posteringer nord for Kolding, desuden mod syd og vest over Lunderskov, Dollerup og Nagbøl.
Den slesvig-holstenske 2. Brigade blev med 20. april angrebet placeret i Skanderup og i Ødis.
En meddelelse om de danske styrkers tilbagetrækning til Fredericia efter "Insurgenternes" angreb på og forskansning i Kolding 20. april er nok snarest udtryk for, at generalmajor Ryes tropper havde trukket sig tilbage til Almind-området som anført af Tuxen, muligvis også med afdelinger til Fredericia.
Under de efterfølgende kampe omkring Kolding blev en slesvig-holstensk Brigade "skudt frem til Hjarup og Skanderup tæt syd for Gjelballeskoven." Der må her være tale om den af Tuxen12) og i Dannevirke omtalte 2. brigade i Skanderup og Ødis.
Det var en ubehagelig overraskelse for de kommanderende danske generaler Rye og Bülow, at de slesvig-holstenske styrker så hurtigt i forbindelse med angrebet d. 20. april var blevet samlet omkring Kolding, hurtigere end det havde været muligt at få de danske styrker rykket hertil. 
Hos Liljefalk hedder det om det videre forløb, at "den Kamp, som vore Tropper nu gaa i Møde, og som vi kender under Benævnelsen "Slaget ved Kolding", bestaar af to Fægtninger ..." som blev ført uafhængigt af hinanden, nemlig slaget om Kolding (d. 23. april) og slaget om Ejstrup (Egstrup hedder det konsekvent hos Liljefalk).
Strategien var at binde store slesvig-holstenske styrker i Kolding og aflede fjendens "Opmærksomhed fra Overgangen ved Egstrup"13).
 
Forsøget på at tilbage erobre Kolding 22. - 23. april 1849
Generalmajor Bülow og overkommandoen planlagde efter de indledende slesvig-holstenske angreb 20. april at tilbageerobre Kolding, og ville hertil benytte yderligere kampklare tropper, placeret bl.a. på Fyn, som dog blev fortsat forsinket i forhold til den planlagte dag, 22. april, hvilket gav slesvig-holstenerne mulighed for at trække store styrker frem til det angreb, de vidste ville komme, og de fik indrettet en militært stærk stilling i og omkring Kolding by i forlængelse af dispositionerne 20. april.
Iflg. Tuxens fremstilling formodede "Overkommandoen, at kun Insurgenternes Avantgarde-Brigade stod ved Kolding, men at deres Hovedstyrke endnu stod ved Haderslev."
Man skønnede derfor "Forholdene gunstige til en offensiv Bevægelse", hvor "Planen var med 3. og 4. Brigade at føre et overraskende Angreb mod Fjendens Avantgarde i Kolding samtidig med, at General Ryes Korps havde den Opgave foruden at dække Bevægelsen mod muligt Vest paa detacherede fjendtlige Tropper, (og) at sende en mindre Styrke, navnlig Kavalleri, over Egstrup og Seest frem mod Fjendens Retrætelinie."
Denne plan blev fastholdt, selv da Overkommandoen blev klar over, at det var hele den slesvig-holstenske Hær, der stod ved Kolding , og "... ihvorvel General Rye sendte Melding om, at paa Grund af manglende Bromateriel vilde hans Fremrykning blive forsinket ...
Kampen forløb uheldigt for os, dels fordi de forskellige Kolonner ikke rykkede frem til befalet Tid, dels fordi vor Fremrykning tidligt bemærkedes af Fjenden, som derved fik Tid til at træffe sine Dispositioner..."
Ved kamphandlingerne 23. april deltog fra dansk side iflg. Tuxen "3. og 4. Brigade og Ryes Korps, c. 20.000 Mand ..." over for "paa fjendtlig Side ... c. 14.000 Mand."
Der var således et dansk mandskabsmæssigt overtal, som var etableret gennem dispositionerne for de danske styrkers fordeling i tiden fra 28. marts til 2. april 1849.14)
Iflg. A. D. Cohens fremstilling skulle Rye d. 23. rykke "frem imod Eistrup og Paaby ... 3die og 4de Brigade ... " skulle fra Bramdrup og Bjert angribe omkring "Snoghøj-Chausseen".
Generalmajor Moltke angreb ved Kolding, trængte ind i Byen, "... og Kolding blev rømmet af Fjenden og besat af ... 3die og 4de Brigade ... Generalmajor v. Rye kastede Fjenden ud af Eistrup og over Aaen"15).
Uanset A. D. Cohens vist nok kontrafaktiske - under alle omstændigheder misvisende - beskrivelse kom Rye alligevel i vanskeligheder og bad om forstærkning fra styrkerne omkring Kolding i stedet for, at han som planlagt skulle komme disse til hjælp.
Generalmajor Bülow besluttede derfor at "tiltræde Tibagemarchen ... langsom og i fuldkommen Orden, og uden at Fjenden vovede at forfølge...", som det hedder i A. D. Cohens beskrivelse.
 
På trods af den af A. D. Cohen noget forherligende beskrivelse af de danske troppers indsats, kan det ikke bortforklares, at kampene i og omkring Kolding var tabt. Og det var sket på trods af det danske overtal i soldater.
Det punkt i planlægningen, der forudsatte, at den slesvig-holstenske hovedstyrke stadig stod omkring Haderslev var blevet gjort til skamme, og kan muligvis være en del af forklaringen på den på trods af planlægning og mandskabsmæssigt overtal tabte kamp.
 
Og at det fortsat gik helt galt fremgår ikke mindst af A. Liljefalks fremstilling, der her er fokuseret omkring Ryes position ved Kolding Aa, den indledende del af slaget ved Ejstrup.
Forskellige dispositioner fik "General Bonin til at befale en delvis Omdislocation ... i Ødis, ... Afmarch til et Cantonnement (midlertidig militær forlægning) i Hjarup og Skanderup ... tilvejebringelse af en Colonnevej mellem Skanderup og Gjelballe, Nord for hvilket sidste Sted Corpset skulde overtage Forposttjenesten til henimod Vrannerup...
Slaget, der udkæmpedes paa Skanderup Sogns Grund i Gelballe Skov var mod den 2den slesvig-holstenske Brigade." Den slesvig-holstenske brigade, som iflg. Tuxen var placeret i Ødis og Skanderup.
Hvor iflg. Tuxen "den slesvig-holstenske Avantgarde (havde) besat ... Kolding og nærmeste Omegn", så beordredes deres 2. brigade nu til "at gaa frem mod Seest, men afgive en Batalion til Gjelballe..." Seest og Gelballe var således dækket af den slesvig-holstenske 2. brigade.
Området omkring Kolding blev dækket af den slesvig-holstenske "1. Brigade (,der) fik Ordre til at koncentrere sig mellem Seest og Kolding for i fornødent Fald at kunne anvendes enten imod Kolding eller imod Vest", hvor jo Rye befandt sig i Gelballe området.
De slesvig-holstenske styrker skulle have været i overtal over for de danske soldater iflg. Liljefalk, der især nævner som undertallige "Skytter af Jægerkompagniet". Disse havde som refereret under kampene 20. april også deltaget i de her stedfundne, indledende kampe, og en del af dem, 16 sad i fangenskab i Haderslev iflg. avisernes dækning af begivenhederne.
I beskrivelsen af det danske "undertal" må det erindres, at der iflg. Tuxen, 1. del, s. 50 var et dansk overtal på 20.000 mod slesvig-holstenernes 14.000 mand. "Undertallet" har således været strategisk bestemt, og noget kunne tyde på en mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer hos slesvig-holstenerne, end den danske modpart kunne præstere.
Iflg. Tuxens fremstilling så de gik danske styrker med deres 3. Brigade fra Nørre Bjert ad Kolding Chausseen, hvor de indvikledes i "en alvorlig Kamp om Forskansningerne umiddelbart nord for Kolding ..."
Den danske 4. Brigade "trænge frem mod Kolding Aa og Havn ..." og rykkede fra nord ind i byen, hvor "det kom til en hidsig Kamp med Insurgenterne, som dog til Slutning fordreves fra Byen, da nemlig hele 4. Brigade ... efterhaanden var dirigeret ind i Kolding."
Samtidig trængte flere danske afdelinger ind i den østlige del af Kolding mod Kolding Aa, hvor "forbindelsen mellem Brigaderne tilvejebragtes ved Slottet." Altså fra Koldinghus.
Men der var også slesvig-holstensk artilleribeskydning fra ''Bakkerne syd for Bven ... (som) skød den sydlige Del af Byen i Brand."
Medens der stadig stod danske enheder i Kolding standsede "General Biilow her Operationerne, eftersom han ansaa en Fremrykning mod Batterierne syd for Kolding for betænkelig..." Og den med "Længsel imødesete Hjælp fra General Rye ... udeblev ..."16)
Strategien omkring og slaget ved Ejstrup - Ryes tropper i problemer.
Den planlagte hjælp fra Rye i kampen om Kolding var udtænkt i en situation, hvor Rye stod ved Kolding Aa ved Ejstrup. Der havde "nogle af hans Tropper besat Vrannerup Hovgaard og By og drevet Fjenden tilbage til Højderne vest for Seest Mølleaa ..."
Men så kom der "et Par Baterier af 2. slesvig-holstenske Brigade, der til Understøttelse for Forposterne ved Vrannerup var sat i Marche fra Hjarup mod Gjelballe ..." Og det betød, at Rye var låst fast på det sted uden for Kolding, hvorfra han skulle komme til hjælp i Kolding, vel at mærke.
Herom hedder det i Liljefalks beskrivelse: "Det blev nødvendigt ikke alene at opgive enhver Tanke om Fremrykning mod Seest, men endog at anvende alle disponible Kræfter til at holde Stand mod dette Angreb, ja Kl. 11 Formiddag rnaatte Rye istedetfor at række Hovedkorpset en hjælpende Haand indlede Tilbagetog og endda anmode om et Par Batterier til Assistance ved Egstrup (som Liljefalk konsekvent kalder Ejstrup)."
I Liljefalks fremstilling af Ryes problemer ved Ejstrup hedder det videre, at "8 friske slesvig-holstenske Kompagnier brød ... frem mod vore i Skoven spredte Skytter af Jægerkompagniet ... Stødet ramte særligt Jægerne, og under en livlig Skydefægtning blev de trængt ud af Skoven. De fjendtlige Støttetropper standsede i Skovbrynet, medens Kæden fulgte efter vore vigende Skytter ud paa Marken, frem imod Vrannerup Hovgaard."
Og videre hedder det hos Liljefalk, at et andet Batteri under Løjtnant Krenski var gået til Rollesmølle, hvorfra to kompagnier blev kaldt tilbage, da kampene omkring Vrannerup spidsede til.
Danskerne forsvarede sig iflg. Liljefalk "meget haardnakket bag Hegnene, og Fæstningen blev staaende ... (men) da Major Wilster (chef for det danske jægerkorps) hørte den stærke Skydning fra Skoven, var han straks klar over, at Fremrykningen mod Seest ikke kunde fortsættes, og efter Samraad med Stabschefen, Major Steinmann, sendte han derfor sit Reservekompagni til Hjælp for vore ved Vrannerup Hovgaard kæmpende Tropper...."
Der udspillede sig hårde kampe omkring Vrannerup og Gelballe skov. Men Rye og hans tropper var så presset, at de i stedet for at komme Kolding til hjælp måtte have bistand, hvilket nok har været en af de væsentlige grunde til at kampen om og omkring Kolding blev tabt.
Afsluttende om de samlede tab ved slaget ved Ejstrup, hedder det hos A. Liljefalk: 
"Hele vort Tab i Kampen omkring Vrannerup udgjorde 12 Oficerer, 6 Underofficerer og 170 menige. Et ikke ringe Offer i en Kamp, som ingen Fordel bragte.
Aarsagen til dette ringe Held var fortrinsvis den, at Angrebsplanen var lagt uden Kendskab til Fjendens Styrke og dennes Fordeling. Rye kunde dog have bødet herpaa ved at lade i det mindste en Del af sit forholdsvis stærke Rytteri gaa over Aaen Vest for Rollesmølle og saaledes naa frem Syd for den skjulende Gjelballe Skov for at se, hvad der foregik der."
Det fremgår af Liljefalks fremstilling, at Rye fra Lunderskov, Rollesmølle har holdt stand, men har lidt et katastrofalt nederlag omkring Ejstrup og Gelballe skov.
Danskernes problemer i kampene i og omkring Kolding illustreres i følgende telegrammer til Hovedkvarteret fra general Rye 23. april kl. 11 og kl. 12½. Alt citeret efter A. Liljefalk17, hvor det i foredragsudgaven anføres, at Kampen om selve Vrannerup Hovgaard var den heftigste.
Hvad der især foruroligede general Rye, var "den stadige Frembryden af friske fjendtlige Afdelinger, gennem Gjelballe Skov, uden at det var ham muligt at komme til Kundskab om, hvor mange der endnu var bag Skoven."
Rye afsendte derfor Kl. 11 følgende Melding til General Biilow:
"KAMPEN VED EGSTRUP OG VRANNERUP
Fjenden trænger stærkt paa. Mine Batailloner er for en Del opløste. Stillingen vil vanskeligt kunne holdes uden et Par Batailloners Assistance ved Egstrup.
Afdelingen ved Rolsmølle trænger ogsaa.
Egstrup, den 23. April, Kl. 11 Formd.
Olaf Rye."
Og videre 1½ time senere:
"Da jeg befrygtede i Uorden at blive trængt tilbage, har jeg ladet de halvt opløste Batailloner gaae langsomt tilbage;
Vrannerup Hovgaard bliver imidlertid besat, fjenden begynder at trænge frem over Vadestedet ligefor Kirken, og jeg har Intet at sætte derimod.
Artilleriet og lste Jægercorps er det eneste, der holder Fjenden.
Mellem Egstrup og Harte Kirke, den 23 April Kl. 12½ Efterm. Olaf Rye."
 
Det har ikke været muligt at finde de af Liljefalk citerede Olaf Rye udsagn i de samtidige kilder, hverken samtidige aviser eller meddelelser fra de militære efterretninger fra Krigsministeriet.
Men meddelelserne afspejler dog den realitet, at de danske styrker under general O. Rye havde store problemer i kampene omkring Kolding Aa og overgangen i Ejstrup. Og at Rye i stedet for at kunne gå over Gelballe til Seest mod Kolding for at hjælpe til med angrebet her, måtte rekvirere hjælp fra major Wilsters og major Steinemanns styrker til kampene ved Ejstrup og Vrannerup.
Det i 1808 afbrændte Koldinghus illustrerer over flere omgange Liljefalks beskrivelse af kampene om Kolding.
Avisen Dannevirke har 10. maj 1849 en artikel, som hævdes at være meddelt fra en ”slesvigsk flygtning” i Varde, som meddeler, at det netop på denne dag var hans og konens sølvbryllupsdag, hvilket dog ikke forhindrer, at hans udsagn i artiklen først og fremmest handler om de militære bevægelser og kampe i og omkring Kolding.
Iflg. den flygtende og berettende ægtemand lå de slesvig-holstenske styrker under kampene posteret ”i de 4 jyske Sogne syden for Kolding Aa … i det slesvigske Toldgebet (Seest, Skanderup, Hjarup, Vamdrup) … samt i Kolding, der er stærkt barrikaderet, og i Nørre Bjært mod Gudsø, i Vrandrup, Leirskov til Hvilested, hvor Broen over Aaen er barikaderet.”
Denne meddelelse giver god mening i en situation, hvor de danske styrker var blevet forsinket i deres opmarch, og hvor de slesvig-holstenske styrker havde forskanset sig effektivt i og omkring Kolding samt i den centrale, i situationen strategisk vigtige position omkring overgange over Kolding Aa. Her nævnes i de samtidige efterretninger både Paaby og Ejstrup.
Slaget om Kolding fandt forsinket sted d. 23. april 1849 i stedet for som planlagt d. 22. april. Og uventet mod en slesvig-holstensk modstander, der stod i og omkring Kolding mod forventning for hovedstyrkens vedkommende, at "den endnu stod ved Haderslev." Samtidig med denne fejlvurdering havde oprørsstyrkerne fået nys om de danske planer, som de så kunne bruge i deres planlægning af kamphandlingerne18)
General Bülow indledte i forsøget på at kaste fjenden tilbage med et angreb på to flanker nordfra - den østlige var under kommando af generalmajor Bülow selv ved Taulov.
Den anden flanke under kommando af generalmajor Rye og generalmajor Moltke, som stod ved Harte og Almind, hvorfra de mod vest skulle erobre broen ved Ejstrup og vadestedet ved Påby og derefter angribe fjenden i Kolding.
General von Bonin havde iflg. Liljefalk19) fået nys om, at Moltke med to batailloner skulle komme Rye til undsætning. Han sluttede deraf, at det danske angreb fra Gelballe og Seest ikke ville kunne finde sted. General von Bonins efterretninger satte ham, som det fremgår, i stand til egenhændigt at forhindre, at general Rye kunne foretage sig andet end at tilkalde hjælp fra den trængte position omkring Vrannerup og Ejstrup.
Nutidigt kort med angivelse af de byer og positioner, som april kampene ved og omkring Kolding i 1849 drejede sig om.
I en hævdet øjenvidneberetning (Dannevirke 1. maj 1849) beskrives d. 23. april, hvad der karakteriseres som voldsomme kamphandlinger ved Bramdrupgaard nord for Kolding, o. Bramdrupdam, Harte.
Disse kamphandlinger gjorde stillingen på "den søndre Aabred" o. Ejstrup vanskelig, også fordi en ufærdig pontonbro var blevet lagt vest for Ejstrup i stedet for mod øst. Hævdes det af den samtidige, formentlig militært kyndige iagttager.
Om de videre kamphandlinger hedder det: ”Imedens Himlen farvedes sort af Røgskyer, som hævede sig fra Kolding, bleve Markerne omkring Bramdrupgaard vædede af de Tydskes og de Danskes Blod. Fægtningen blev ført med den største Hidsighed …
Omsider opnaaede Fjendens Granater det samme ved Ejstrup som ved Kolding, og da Kampen henimod Kl. 3 standsede, var den blodige Valplads, som havde en Miils Udstrækning, tilsløret af Røgen fra de tvende Kiæmpebaal ved begge dens Endepunkter.
Hvor mange Offere denne forfærdelige Dag har krævet, tør jeg ikke opgive…”
 
Den militærkyndige iagttager i den her refererede og citerede avisartikel har den iagttagelse, at modstanderne i Kolding og ved Ejstrup var slesvig-holstenere. Denne formentlig korrekte iagttagelse bekræftes af, at oprørernes ledende general prøjseren, general E. von Bonin netop var udnævnt til at lede de slesvig-holstenske styrker. Desuden konstateres det, at de slesvig-holstenske styrker havde et "sværere Artilleri", altså var bedre bevæbnede end danskerne. Indirekte fremgår det også af beretningen om den ufærdige pontonbro, anlagt vest i stedet for øst for Ejstrup, at også i den strategiske planlægning var danskerne de slesvig-holstenske styrker under general Bonins kommando underlegen.
Det anføres videre af den militærkyndige iagttager, at Kolding by under dagens kampe blev svært beskadiget. Hertil kommer den i det følgende refererede iagttagelse omkring den nationalliberale førerskikkelse Orla Lehmann, der bekræftes af flere andre kilder. Nemlig at han som amtmand i Vejle havde begivet sig til Kolding d. 23. april, åbenbart for at kunne iagttage kampene. Og at han her blev taget til fange af de slesvig-holstenske tropper, helt utvivlsomt til E. von Bonins store fornøjelse - med nogle april dage, hvor han havde forudset de danske dispositioner, havde nydt godt af fejlslagne danske troppeforstærkninger. Og så oven i hatten at kunne pågribe en ledende nationalliberal som Orla Lehmann som rosinen i pølseenden til de vellykkede, militære dispositioner.
I avisartiklen hedder det videre om kampenes uheldige forløb: "Den Fjende, Vore paa denne Dag havde at bestille med, vare uden Tvivl kun slesvig-holstenere; de vare heller neppe meget stærkere end vore tre Brigader, men de havde langt sværere Artilleri, vare stærke ved en mægtig Reserve og en yderst fordeelagtig Stilling …" Ud over konstateringen af, at fjenden hovedsageligt var slesvig-holstenere, så forklares deres krigslykke med bedre våben (Artilleri), den uforudsete "mægtige Reserve" og den "fordelagtige Stilling".
Det kan ikke ses som andet end en anerkendelse af en bedre fjenden, og må selvfølgelig suppleres med en passende portion national harme: "... og endelig skyede de ikke saadanne Midler for at oprette de lidte Tab, som at skyde en aaben By i Brand med Granater, for uhindret at kunne kaste deres Tropper over paa den anden Fløj (til Ejstrup), hvor de bleve os langt overlegne. Tilstanden i Kolding vil jeg ikke forsøge at beskrive , som Øienvidner skildrer den; der fortælles de grueligste og sørgeligste Optrin. Dog haaber jeg, at Byen langtfra er bleven en Askehob..." 
Altså et hensynløst angreb på en by, Kolding og dens beboere for "uhindret" at kunne koncentrere sig om Ejstrup og Vrannerup.
I avisens fremstilling er det så mindre væsentligt, at "... Amtmand Lehmann kjørte dertil, efterat den var bleven besat af Fjenden og er ikke vendt tilbage; rimeligviis er han (taget til) Fange."
Om Orla Lehmann og hans besøg som amtmand i Vejle er der en udførlig beskrivelse af i Aarhus Stiftstidende 2. maj 1849:
På trods af de voldsomme krigshandlinger, hvor det i avisens beskrivelse er tale om en Kolding by i brand, så tager Orla Lehmann til byen efter samråd omkring det sikkerhedsmæssige med general O. Rye.
Ved ankomsten blev Lehmann ført til general Bonins hovedkvarter i Vonsild. Bonin erklærer Lehmann for at være så vigtig en person, at han fik ham sendt til Slesvig, hvor han blev overgivet til Krigsminister Jacobsen og indsat på Gottorp Slot.
Så kunne det næsten ikke blive værre - en førende nationalliberal skikkelse som Orla Lehmann spærret inde på Gottorp Slot, den slesvig-holstenske fællesregerings residens indtil 26. marts 1849, hvor det af Det Tyske Forbund blev til Statholderskab til at administrere hertugdømmerne. Ikke godkendt af Danmark, derfor i realiteten kun en art tysk administrationskommission. Da Orla Lehmann på general Bonins foranledning blev sendt til Gottorp Slot, var det for at blive overgivet til "det høie Statholderskab for Hertugdømmerne ... og (blive) overgiven til Krigsminister Jacobsen ... paa Gottorp Slot."
Krigsministeriets officielle rapport 22. maj 1849 om døde, sårede og savnede under slaget om Kolding 23. april angiver "61 Døde, 442 Saarede og 153 Savnede". Heriblandt angives særskilt tabstallene for "Officerer og Underofficerer".
Der er næppe i Krigsministeriets tal inkluderet civile tab. Dog kan Krigsministeriet i Fædrelandet 27. april 1849 meddele, at "i Kolding skulle den 23de April omtrent 10 Gaarde og Huse paa Søndergade og Rendebanen være afbrændte; af Indvaanere ere, saa vidt bekjendt, ingen dræbte eller saarede..." Tuxen og Liljefalk angiver ikke tabstal for kampene i og omkring Kolding i dagene 20. - 23. april. Men der har formentlig ikke været civile tabstal.

Kampene om Kolding og Ejstrup i bl.a. den lokale historiefortælling, -erindring.

Der findes en helt kortfattet beretning om slaget ved Ejstrup, som bygger på (næsten) samtidige lokale erindringer om 1. slesvigske krig af den lokale Otto Korsgaard, født 1854 og bosat over for Skanderup Kirke, mellem Skanderup og Lunderskov. Der kan kun være tale om, hvad Otto Korsgaard har hørt fortalt om begivenhederne i 1848-49, da han først er født 1854. Men det kan også i andre sammenhænge konstateres, at Otto Korsgaard har været en engageret iagttager af alt, der rørte sig samfundsmæssigt i hans lokalområde.
Desuden er der, som det også fremgår i det foregående, benyttet lokale militærhistoriske oplysninger fra militærhistorikeren Axel Liljefalk, der som kommandant i Fredericia fra 1902 må han formodes at være rimeligt velorienteret i de lokale slag omkring Fredericia især, men vel også om Kolding og Ejstrup, som har været emne for et foredrag, afholdt 1908 i Seest. A. Liljefalk er klart mere detaljeret i disse beskrivelser end både Generalstabens og oberstløjtnant Tuxens beskrivelser. Generalstaben, fordi der her ikke er nogen beskrivelse, som Tuxen så til gengæld har, men mindre detaljeret end Liljefalks.
Som lokale erindringer kan man naturligvis også benytte den samtidige presses beskrivelser af begivenhederne. Blot må man her være opmærksom på, at der i den samtidige presse er en tydelig sammenblanding af national propaganda, fokus på det militære og manglende eller utydelig markering af, hvornår der er tale om journalistik og meddelelser fra privatpersoner.
Men det turde være uomtvisteligt, at den samtidige presse er en helt åbenbar kilde til den samtidige erindring. Ikke mindst i en tid, hvor det var særdeles ualmindeligt, at almindelige mennesker ytrede sig skriftligt i erindringer o.l.
På det helt overordnede plan, den daglige samfærdsel og kommunikation, så kan man i en avismeddelelse fra 3. april 1849, der omhandler situationen i og omkring Kolding 28. marts, konstatere, at der var ganske store problemer med samfærdselen mellem Kolding og Haderslev, hvor postforbindelsen er ophævet, og "formelig afbrudt for enhver levende Skabning, der ikke kan flyve, idet Veiene flere Steder gjøres ufremkommelige ... og ubrugbare til at befærdes af den forventede danske Armee."
Det fremgår heraf, at de slesvig-holstenske tropper allerede før våbenhvilens ophør 2. april 1849 har haft en væsentlig kontrol over dele af Nordslesvig op til Kongeåen.
I en avismeddelelse 6. april 1849, der beskriver situationen 4. april hedder det, at der var opført "Barrikader" omkring Vonsild og Kolding i anledning af, at "General Ryes Brigade ... rykkede over Grændsen paa 3 forskjellige Steder ... Vonsild og Christiansfeldt ... Størstedelen over Foldingbro ... Hovedstyrken under Rye selv ... gjennem Hjarup efter Øddis, Stepping og Maugstrup ..."
Sidstnævnte rute er noget bagvendt beskrevet, men der menes under alle omstændigheder ruten fra de sydlige områder op mod Hjarup og herefter videre frem mod nord for Kolding.
De opførte barrikader blev fjernet af "Drenge fra Koding ...", det som de var i stand til, og resten blev "... sløjfet af Folk fra Kolding og Vonsild i forening med vore Ingenieurer ..."
I Dannevirke 16. april 1849 hedder det om 11. april, at man i Kolding forbereder sig på fjendens komme, at General Bonin nu har slået sig ned i Haderslev. I en meddelelse samme dag forlyder det fra Kolding, at "Fjendens nærmeste Forposter stode 1 Miil Syd for den nørrejydske Grænse ..." Kongeåen.
Axel Liljefalks soldater illustrationer er sikkert dækkende for uniformer og bevæbning. Her en "Fodgarder", "Infanterist", "Jæger" - som vi hører om under kommando af Major Wilster - en "Artillerist", "Husar", "Dragon" og "Hestegardist".
 
Det helt lokalt berettende om disse begivenheder får vi i Otto Korsgaards beretning, som han vel har fået det fortalt af forældrene og den generation, han er opvokset blandt.
Da der var optakt til krigen i 1848 (6 år før Korsgaard blev født), begyndte man "saa smaat at tale om Krig, som der toges Forholdsregler imod... Sogneraadet raadslog om, hvad der skulde gøres. Præsten (U. K. Schmidth) var Sogneraadsformand og en gal Gaardmand var Næstformand. Gaardmanden vilde have slesvig-holstenerne slaaet ihjæl med det samme.
...Præsten og en Hestehandler, Chr. Juhl, i Nagbøl, som ogsaa var en Slags Sognefoged, var Højstkommanderende.
... den 3. April 1849 begyndte Fjendtlighederne paany. Det kom til et Slag ved Kolding og Ejstrup den 23. April. Slaglinien naaede fra Rolles Mølle ved Lunderskov til Kolding. Olav Rye kommanderede dette Slag.
..."
Som det fremgår, er det ikke nye og forbavsende detaljer om slagets eller slagenes gang (20. og 23. april 1849); men taget som en lokal erindring, formidlet fra generationen forud, så får vi da her det lokale aspekt med i form af de personer, som man i sognet har set stå i spidsen for de lokale reaktioner på begivenhederne.
Otto Korsgaard, Skanderup fortæller ret udførligt om det, som han må have fået fortalt om begivenhederne ved Ejstrup. "Om Slaget ved Ejstrup er der en Del at fortælle... En (dansk) Underofficer, som blev degraderet paa Grund af en lille Rus stod oppe paa et Dige nede ved Vrannerup og skød paa Tyskerne og alt imedens drak han af sin Feltflaske. Han var bestemt af sine Kammerater til Dannebrogsmand. Nu blev det betragtet, som (om) han var ked af Livet og selv vilde skydes. ..."
Denne kuriøse historie suppleres med nok en mindeværdig iagttagelse i fortællingen omkring det lokale mindesmærke for 3 ukendte soldater.
"Der ligger 5 Soldater begravede paa Skanderup Kirkegaard. Der staar rigtignok paa Mindesmærket, som blev rejst over dem paa 25-Aars Dagen (1874), at der kun hviler 3 danske Soldater, men man ved ikke bestemt, om der ligger 3 eller 5.
25 Aar efter havde Folk glemt, om der laa 3 Danskere og 2 Tyskere eller omvendt. Resten af de faldne ligger paa Kolding, Seest, Bramdrup og Harte Kirkegaarde.
En dansk Soldat ligger i Vrannerup. Han hedder Jens Pedersen og er fra Hornslet ved Aarhus. Han blev gravet op inde i Skoven paa 25 Aarsdagen og ført til Vejen (ikke byen, men vejen fra Gelballe til Kolding), hvor han nu ligger.
Hans Kone og to Sønner var til Stede ved Festen (i 1874). Den ene af Sønnerne holdt en Tale.
Der var bagefter Musik og Dans i et Skov Telt.
En anden dansk Soldat fandtes 8 Dage efter Slaget i en Toft i Gelballe Skov. Han havde spist det halve af sin Brødskorpe. Nogle Røvere havde skaaret alle Knapperne af hans Vaabenfrakke. Hvor han var fra, vides ikke. Han ligger paa Skanderup Kirkegaard.
Da Soldaterne efter Treaarskrigens Slutning kom hjem, blev der gjort stor Ære af dem.
En af Soldaterne, der var med - han var fra Skanderup - blev budt med til et stort Gilde paa Dollerupgaard. Laden var flot pyntet, og der kom en hel stegt Gris ind paa Bordet. Den stod ligesom den var levende — med en Citron i Munden. De, som havde været med i Krigen, sad øverst til Bords."
En Mand ved Navn Gyde Andersen var blevet Dannebrogsmand og sad derfor paa Hæderspladsen imellem Præst og Lægdsmand. Der blev holdt Taler og sunget Sange og bagefter gik Dansen til den lyse Morgen."
Det bemærkelsesværdige ved Otto Korsgaards beretning er, at han problematiserer mindesmærket på Skanderup Kirkegård, antallet af begravede, og om de alle var danske. Desuden bemærker man, at erindringen om begivenhederne i sognet er omkranset af festligheder med spise- og drikkevarer på 25-årsdagen for slaget ved Ejstrup og Kolding. Den i forbifarten omtalte Gyde Andersen, Dannebrogsmand figurerer ikke blandt de fra Skanderup Sogn og Hjarup deltagende soldater i krigen 1848-50.
Ud over Otto Korsgaards beretning, der helt naturligt er fokuseret på hans hjemsted i Skanderup Sogn, mellem Skanderup og Lunderskov, så er der også en temmelig detaljeret beretning fra "en Dame" fra Kolding, som i en avisartikel med beretningen også kaldes "T".
Artiklen er udformet som en tilsendt øjenvidneberetning, som må skønnes journalistisk at være tilføjet avisskribentens ganske omfattende viden om krigens våben, krigens forløb og indhold. Her refereret og citeret som en samtidig beretning om oplevelsen af kampene i Kolding og omegn 23. april 1849.
Beretningen starter med, at man blev vækket kl. 5 om morgenen d. 23. april ved at danske tropper under heftig kanonild angreb Kolding for at tilbageerobre byen, som slesvig-holstenerne havde indtaget 20. april.
Den berettende Dame, "T" må have været velorienteret, for hun havde hørt, at fjenden vidste, at angrebet ville finde sted (!) og derfor havde forskanset sig grundigt.
Alligevel kan der berettes om, at fjendens tropper havde døde og faldne, "overstrøet" på "Veien fra Kolding til Vonsyld". Disse faldne skulle være kommet fra kampene "nordenfor Kolding og i denne Byes Gader". Også i "Gjelballe Skov" kan T. berette om voldsomme kampe, hvor fjenden blev slået "efter en frygtelig Kamp."
De voldsomme kampe i både Kolding og "i Gjelballe Skov", som den velorienterede dame har kunnet berette om, blev fra start karakteriseret som sejrrige danske kampe, hvor "vore Danske vare saa modige, at de endog sang, medens de læssede deres Døde paa Vognene... Saaledes bleve de ved i to Dage og Nætter og endnu idag ligge Døde her i Egnen, som ikke have kunnet føres bort."
Det svarer jo ikke til de faktisk forekommende hændelser, hvor vi ved, at danskerne blev slået både i Kolding og ved Ejstrup. Og det forekommer temmelig usandsynligt, at Damen "T" skulle have været iagttager til de kampe, der berettes om. Her må der være tale om en journalistisk orienteret beretning.
Ud over situationen i Kolding kan den velorienterede Dame også fortælle om situationen i Skanderup, hvor fjenden havde placeret det, vi ved må have været den 2. Brigade, iflg. T. i "Schulz' Gaard i Skanderup", d.v.s. Wissingsminde, hvor fjenden holdt "et frygteligt Huus. Murene ere brudte ned og fra Hullerne kigge Kanoner frem; alle Popler i Alleen ere omhuggede og Veiene barrikaderede..."
Fra Schultz's gård ved vi fra 1850 folketællingen, at herfra er 3 karle registreret som soldater i krigen 1848-50. Om karlene her har meldt sig som konsekvens af de slesvig-holstenske troppers ophold, eller om de er blevet indkaldt til militærtjeneste med loven 12. februar 1849 om almindelig værnepligt, er det ikke muligt at afgøre. Alderen på de 3 soldater fra Schultz's gård var 23, 27 og 28 år i 1850.
De voldsomme kampe havde i deres kølvand ran og rov af privat ejendom. "Tydskerne have, hvor de ere treengte frem , taget alt Sølv og Guld, Linned og alle Fødevare , intet levnes. Bonin skal have givet dem Tilladelse."
Det fremgår også af artiklen, at den refererede Dame, "T" må være kommet hjem den foregående dag "... fra Haderslev ..." Om Haderslev og især Christiansfeldt beretter T. videre, at der her især var lazaretter, hvortil sårede var blevet bragt fra kampene på Als og anbragt i kirker og brødremenighedens lokaler. Hertil blev også bragt døde og sårede fra kampene ved Kolding. "...Hun var inde i Kirken og saae her det gruelige Syn, hvorledes en stor Ballie stod her, fyldt med afsatte Been, Arme og udskaarne Stykker Kjød. De Soldater og Bønder, som hjalp de Saarede og Lemlæstede af de ankommende Vogne, græd af Smerte."
Ud over krigshandlingernes gru berettes der også om en dansk præst i området ved Christiansfeldt, som var blevet fyret og erstattet af en tysk præst.
Desuden hævdes en stedlig "Kjøbmand Aagaard i Kolding" at være blevet transporteret til Rendsborg. Begrundelsen for denne i og for sig noget besynderlige handling kommer lidt længere henne i "T"s beretning: "De vare trængte ind i hans Huus, havde taget Alt, hvad de fik fat paa, drukket hans Viin og ladet Resten løbe paa Gulvet. Manden blev herover saa rasende, at han d. 23. ikke tog i Betænkning at skyde 4 af dem, hvorpaa han blev overmandet og taget tilfange."
Og i samme boldgade om oprørernes hensynsløse fremfærd: "Den første Dag, da Tydskerne kom til Kolding, tvang de derværrende Overauditør, Borger- og Politimester Qvistgaard til at føre dem til Hans Viinkjærlder, hvor de drak, saalaenge de kunde og spildte Resten."
Denne familie får vi lejlighed til at følge videre under kamphandlingerne, hvorom det hedder, "Da Byen d. 23. blev beskudt, maatte Qvistgaards hele Familie, Husets Folk og Postfører ("Navnet er ulæseligt" anfører den refererende journalist) sidde i en lille Kjælder. Da Byen saa begyndte at brænde, maatte Qvistgaard, for at bringe sin Familie i Sikkerhed, tilfods løbe med denne ud af Byen. Hans Frue var endnu i Morgendragt, havde kun faaet Tid til at tage en Kaabe om. Medens de søgte at komme ud fra den brændende By, peb Kugler og Granater omkring dem, indtil de fandt Sikkerhed bag Bakkerne."
 
Den avisformidlede beretning fra "T" er samtidig, men tydeligt tendentiøs og propaganderende i sit budskab. Det er umuligt at sondre mellem, hvad en evt. berettende "Dame" og journalisten har bidraget med. Men der er i beretningen adskillige iagttagelser, som hverken kan være selvoplevet, eller som kan godtages som autentiske iagttagelser, gjort af den helt åbenbart ganske velorienterede Dame.
Det fremgår, at der har været tale om hårde og blodige kampe omkring Kolding, hvor de "tydske" besættelsestropper har plyndret og stjålet fra private. I Skanderup har der været en militær indkvartering på Wissingsminde, hvorfra 3 tjenestekarle er blevet indkaldt eller har meldt sig som soldater, fremgår det af 1850 folketællingen.
"T"'s beretning kan sammenholdes med en erindrende beretning, også fra Kolding, men nedskrevet og udgivet omkring 25 år efter begivenhederne, i erindringer, udgivet i Vejle Amt Aarbøger 1922, Nogle Træk fra Kolding fra Treaarskrigen efter optegnelser af Apoteker A. H. H. Worsaae, Aabenraa, der som farmaceut kom til Kolding Apotek 1844. Han forlod igen Kolding i 1849. Udgivet og kommenteret af P. Eliassen.
Det fremgår ikke af Eliassens udgivelse, hvornår Worsaae har skrevet disse erindringer, men de er formentlig nedskrevet sammen med andre erindringer, der også omfatter Worsaaes tid i Aabenraa som apoteker i eller omkring 1876, en betydelig tidsmæssig afstand til begivenhederne.
Worsaae meddeler først, at han ikke blev indkaldt som soldat efter den nye lov om almindelig værnepligt, da denne lov kun "... udskrev en Del af det Mandskab til Krigstjeneste, der hidtil havde været fritaget ... og da jeg var født 14 Dage før den Tid, fra hvilken Loven fik gyldig Virkning…" blev han, Worsaae fritaget. Selvom han gerne ville have været med, anføres det i erindringerne.
Worsaae nævner i forbifarten slavekrigen, der karakteriseres som en ”latterlig” affære, der indtraf efter Slaget ved Slesvig, hvor der "... strømmede tyske Skarer ind over Landet, og i Kolding og Omegn fik vi i Kvarter de prøjsiske Gardetropper, som nylig havde kæmpet med Oprørerne i Berlins Gader… Kort efter de prøjsiske Troppers Indrykning væltede de tyske Friskarer ind over Grænsen, og de frembød et Syn, som man ikke vidste, om man skulde le eller græde over."
Der kan hos Worsaae konstateres en temmelig sympatiserende beskrivelse af de prøjsiske tropper og en tilsvarende negativ beskrivelse af de slesvig-holstenske "Friskarer", som prøjserne ikke ønskede ind i byen Kolding, hvorfor de iflg. Worsaae så alligevel blev anbragt "... til Bøndernes Fortvivlelse og Skræk...", altså også ude på landet. 
Vi må formode, at de "tydske" tropper, som "T" oven for beskrev har omfattet de her af Worsaae som "Friskarer" betegnede, men så senere i 1849 optaget i "den unge slesvigholstenske "Arme".
De første "Friskarer" i 1848 blev hurtigt sendt tilbage, og herom det hedder hos Worsaae, at "... efter nogle Dages Forløb blev samtlige Bander ført tilbage over Grænsen, og siden hørte vi ikke Tale om dem førend Aaret efter, da en stor Del af dem vendte tilbage efter at være optagne i den unge slesvigholstenske Arme…"
Videre i en karakteristik af disse slesvig-holstenere, hedder det, at de havde fået "... deres Dannelse ved et Universitet, (og) saa godt som uden Undtagelse var (de) slesvigholstensksindede og Sværmere for den tyske Enhed, hvorimod Adelen og næsten alle Stabsofficererne var konservative og royalistiske, og ligesom de hadede Oprøret og hvad dermed stod i Forbindelse, saaledes omtalte de altid Danmark og de danske med nogenlunde Retfærdighed…"
Det var så denne blanding af de i Worsaaes øjne ret sympatiske, konservative prøjsere og så de slesvig-holstensk sindede "Sværmere", der 20. april 1849 besatte Kolding, hvor det danske modangreb blev sat ind tre dage senere, 23. april 1849.
Worsaae beskriver d. 23. april som "... det blodige Slag i og ved Kolding, ganske sikkert den sørgeligste Episode i den treaarige Krig næst efter den ulykkelige Affære ved Ekernførde (5. april 1849)... (hvor) daværende Løjtnant L. Castenskiolds raske, men fortvivlede Indhug ... (kun resulterede i, at vore Husarer og deres smukke Heste blev nedskudt af fjendtlige Kugler."
Og så kommer der i erindringerne en efterrationaliserende kritik af den danske general Bülows kampplanlægning: "I Stedet for at omgaa Byen, som Fjenden da vilde være hleven nødt til at rømme, angreb vor Arme selve Byen. I mange Timer rasede Kampen i Gaderne, og snart var Torvet besat af de danske og snart af Tyskerne… Paa Apotekets Trappe og i Forstuen laa en Mængde døde og saarede … jeg gik tilbage til Apoteket, da Geværskydningen var ophørt, eftersom de danske var Herrer over Byen. Men nu begyndte Slesvigholstenerne paa den skændigste Maade at overøse den aabne By med Brandgranater. Den i Forvejen af Kanonkugler stærkt beskadigede By brændte nu paa flere Steder. Paa Torvet var der Ild i flere Huse, og en Gaard tæt ved Apoteket stod i lys Lue… For at Byen ikke skulde blive aldeles ødelagt, trak de danske Tropper sig tilbage, fulgt af en Mængde Flygtninge, som søgte at redde, hvad reddes kunde..."
Worsaaes beskrivelse af de voldsomme kamphandlinger omhandler store bymæssige skader, og rejser spørgsmålet, om der også har været civile tab, som ikke direkte postuleres i Worsaaes erindringer.
Derimod hævder Worsaae lidt uden for Kolding by at have mødt og talt med Orla Lehmann.
Efter de tabte kampe i og omkring Kolding begav Worsaae sig mod Fredericia, hvorfra han kan berette, at han "... kort efter ... fra Volden ... (så) det hjerteskærende Syn af vore Tropper, slagne i Fægtningen ved Gudsø, i ilsomt Tilbagetog … Oprørsarmeen under General Bonin laa for Fredericia, som den belejrede. Mange syge og saarede sendtes hver Dag derfra til Kolding, hvor vi havde fem Lazaretter, som altid var overfyldt..."
Og videre hedder det hos Worsaae: "… Efter Slaget (ved Fredericia) kunde de danske ikke forfølge deres Sejr den 6. Juli, da deres Kavalleri var udmattet..."
 
Denne relativt omfattende beretning om situationen i Kolding, Vonsild og Christiansfeldt, de kortfattede oplysninger hos O. Korsgaard samt T's samtidige avisberetning kan suppleres med at konstatere, om der var lokale, der led fysisk overlast ved kamphandlingerne, om der i kirkebøger for 1848-49 skulle være registreret mænd, som kunne være døde som konsekvens af krigshandlingerne. Hvis ikke, må det være rimeligt at slutte, at der heller ikke har været civile tab blandt kvinder og børn. 
Der ser ikke ud til at have været civile tab i Skanderup Sogn, hvor der ikke i kirkebogen 1849 er registreret dødsfald blandt mænd, som kan relateres til kampene i og omkring Ejstrup, Harte og Bramdrup. Der er heller ikke dødsfald blandt mænd for den sags skyld i kirkebogen 1848, som kan tilskrives nogen form for krigshandling.
I Kolding Sankt Nicolaj Sogn er der blandt registrerede døde mænd 23. april 1849 fem unavngivne mænd, hvor det i Anmærkninger anføres, at det er faldne soldater fra slaget i Kolding ved Sønderbro, heraf to der blev ramt af kugler (i en ulæselig kontekst). Der mangler navne og alder på fire af de faldne, tilsyneladende "Insurgenter", altså oprørere. En enkelt - også uden aldersangivelse - hedder Ole Henriksen, men er tilsyneladende også ikke-dansk.
Af T.s beretning fremgår det, at der den følgende dag, 24. april i Christiansfeldt " ... begravedes 37 Døde, og Præsten Røntgen var tilligemed en Officeer henne for at afpæle Grave til Flere."
Men det har helt givet også her været kampdeltagende faldne, som der har været tale om. 

Fra Kolding 23. april til Fredericia 6. juli 1849

Da slesvig-holstenerne var tæt på at afskære Ryes og Moltkes brigader, trak Bülow sig tilbage mod Vejle og Fredericia, og kampen omkring Kolding var tabt.
Slesvig-holstenernes sejr ved Kolding betød, at der nu blev truffet beslutning om at invadere Nørrejylland, hvilket skete i begyndelsen af maj 1849.
Bülow besluttede 3. maj 1849 at indtage en stilling vest for Elbodalen og kom i kamp med de fjendtlige styrker ved "Det skarpe hjørne" hvor Fredericia-Kolding og Snoghøj-Koldinglandevejene mødes. Slesvig-holstenerne blev her kastet tilbage gennem Gudsøpasset, som blev besat. I rapportuddrag fra Krigsministeriet hedder det, at oprørsstyrkerne, forbundshæren nu forberedte et angreb på begge de danske afdelinger den 7. maj. Danskerne måtte på grund af den overlegne modstand trække sig tilbage. 3 af de faldne fra 7. maj ligger begravet på Sdr. Vilstrup kirkegård, hvor et mindesmærke er opsat.
Et andet mindesmærke over to, der faldt samme dag, står på bakken ved Gudsø.
Der udkæmpedes herefter iflg. de officielle efterretninger fra Armeen / Krigsministeriet flere træfninger med udfald fra "Fæstningen i Fredericia".
 
Fra kampene omkring Kolding 20. - 23. april skal det bemærkes, at tabstallene her var langt de største, både i forhold til 1848 uden kamptab og 1864 med en enkelt falden fra Kolding. Langt de største kamptab var slagene 23. april ved Ejstrup og omkring Kolding, hvor der iflg. Cohens registrering var 150 faldne.
Ud over den blodige 23. april, var der tab ved træfninger i og omkring Gudsø. Her var der tale om regulære kamphandlinger.
Helt uforklarligt er der 15. og 16. juli henholdsvis et og tre dødsfald, som skete "under March", dødstal, der er på niveau med træfningerne omkring Gudsø.
Det fremgår af A. D. Cohens liste over faldne 1849-50 i og omkring Kolding, at tre af de faldne i første omgang blev begravet i "Fru Theilades Have". Den første, der blev begravet her faldt 20. april, de to andre d. 23. april. De tre her begravede er senere blevet flyttet til Kolding Kirkegård.
Det skulle iflg. Cohen være sket på foranledning af "Tydskerne", at de tre blev begravet i denne private have. Det er næppe muligt at få klarlagt hvorfor det har været belejligt at begrave de tre faldne soldater i en privat have, måske oven i købet i en have med gejstlige relationer, så vidt det har været muligt at konstatere ud fra andre, tilgængelige oplysninger. I folketællingerne er der to muligheder for identifikation: 1) Mecaline Severine Theilade og / eller Elise Theilade, Helligkorsgade 198a, Kolding Købstad, folketælling 1840, 2) Mette Regine Theilade, Korsgade, Kolding Købstad, folketælling 1845.
Avisen Dannevirke omtaler 22. april 1850 "Pastor Theilade", der udtaler sig om en træfning omkring Viuf. Hvis det er korrekt konstateret, at oprørshæren 23. april har begravet 3 faldne i have med relation til en gejstlig, måske oven i købet en provst, så er det forståeligt, at de senere er blevet opgravet og flyttet til Kolding Kirkegård.
 
Efter de tabte kampe omkring Kolding og kampe i og omkring Gudsø 7. maj blev de danske styrker tredelt iflg. Tuxen.20) Det medførte, at Ryes Korps blev anbragt ved Vejle, resten af Det Nørrejyske Kops i Fredericia og Flankekorpset på Als, hvor en del i starten af juni under general de Meza blev sendt til Fredericia.
I planlægningen af udfaldet fra fæstningen i Fredericia juli 1849 blev de tilhørende hærstyrker iflg. Tuxen21), brigaderne 3., 4.,5. og 6. samt Kavalleriet og Reserve-Artilleriet, brigaderne under generalerne Schleppegrell, Moltke, Rye og de Meza.
Under udfaldet fra Fredericia natten til 6. juli 1849 slog den danske hær de slesvig-holstenske belejrere tilbage.
Uden for Fredericia Fæstning lå 14.000 slesvig-holstenske soldater i løbegrave, bag skanser og med belejringsapparater. Inden for murene stod 19.000 danske soldater klar til kamp.
Scenen var sat til det store slag.
Den danske general Rye sneg sig ud af fæstningens porte med sine mænd kl. 1 om natten og bevægede sig nordpå langs stranden.
Der blev kæmpet indædt, mand mod mand. Efter voldsomme kampe blev slesvig-holstenernes skanser erobret. Danskerne havde vundet, men blandt de døde lå general Rye.
Danskerne havde 1856 faldne og sårede, "Fjendens Tab" var 1333 faldne og sårede.22)
Kampene ved Fredericia blev på flere måder en skæbnesvanger dansk sejr. De fik om ikke andet enorm moralsk betydning for danskerne, som nu i flere kredse, ikke mindst de beslutningstagende, næsten følte sig uovervindelige.
 
Men krigen blev ikke afgjort på slagmarken, den sluttede først i begyndelsen af 1851, da stormagterne gennemtvang en fred, Fredstraktaten mellem Danmark og Prøjsen, Det Tyske Forbund 2. juli 1850.
slesvig-holstenerne var utilfredse med fredstraktatens status quo og fortsatte kampen, men blev slået i slaget ved Isted 25. juli 1850.
Den løsning, der blev trumfet igennem med fredstraktaten, var stort set blot en tilbagevenden til situationen før 1848 i form af en formel genoprettelse af det danske monarki.
I 1864 blussede konflikten atter op, og danskerne opdagede, at de ikke længere kunne leve højt på sejren ved Fredericia. Så langt fra.
Slaget ved Ejstrup 23. april 1849 - museklik for forstørret kort.
General Olaf Rye General Fr. R. H. Bülow
Kendte og ukendte soldater er der mange af i krige. Generalerne er færre - og aldrig ukendte.
En hel del af egnens mindesmærker har navne på de soldater, man har besluttet at rejse mindesmærker for.
Og rigtigt mange af mindesmærkerne er rejst i 25 års jubilæet for kamphandlingerne i 1849, bl. a. mindestenen på Skanderup Kirkegård.
Den anonymiserede hyldest til de faldne soldater blev iværksat i en situation, hvor der også var faldne fra fra Dollerup og Skanderup, som ganske vist var omkommet ved kamphandlinger og eftervirkninger heraf i området omkring Rendsborg og Flensborg i 1850 og 1851. I de helt lokale kampe 23. april 1849 omkring Kolding og Ejstrup var der ingen lokalt faldne, hverken fra Skanderup Sogn eller fra Kolding. 
I 1874 avistekstens omtale af festligholdelsen v. indvielsen af mindesmærket hedder det - her gengivet i et kort resume i nudansk,
at man havde været på kirkegården for "at overvære indvielsen af det rejste mindesmærke over 3 faldne soldater.
Den lokale præst hr. pastor Jørgensen citerede her et skriftsted til vidne om "den dåd, de øvede i fædrelandets tjeneste, og som de lod deres liv for."
Der var en fane, som dækkede stenen, og som blev hejst på en flagstang bag ved gravhøj og sten.
Man samledes herefter i Lunderskov Gjæstgiveri til et fællesmåltid.
Her deltog også en gammel fattig mand, der var indbudt som æresgæst, idet han var den eneste, der kunne give lidt oplysning om "de jordedes begravelsesmåde ... idet han den 23. april 1849 henimod aften af tyskerne blev kommanderet til at nedgrave de døde."
Denne beskrivelse af fejringen af 25 års jubilæet for slaget ved Ejstrup kan med fordel sammenholdes med Otto Korsgaards erindringer herom. Hvor man nok skal forestille sig, at Otto Korsgaard også har orienteret sig i den lokale presse fra 1874.
Der var et passende lokalt islæt i arrangementet.
Men arrangementet har muligvis også været betinget af en efter 1864 ret udbredt national trang til at fejre den nationale selvfølelse med de - ret få, men så dog trods alt - sejre, som man kunne varme sig ved i den nationalt triste situation 1864 indtil genforeningen i 1920.
I Skanderup Sogn er de i krigen lokalt faldne eller deltagende soldater åbenbart - om ikke gået i glemmebogen i 1874 - ikke i anledningen fundet værd at nævne i 25 års jubilæumsfestlighederne. 
Kolding Stadsarkiv og treårskrigen - kun offentliggjorte, fotografiske gengivelser af mindesmærker m.v.
Fotografi o. 1890 af nu fjernet mindesmærke. Mindesten Vamdrup Kirkegård med nærbillede af sten Mindehøj Kolding Gamle Kirkegård Tøndervej Våbenbrødre o. 1900 Mindesten Sdr. Vilstrup 1878 med navne på 3 faldne
Mindesten Christiansfeld 1851 med navne Maleri 1848 soldater v. Sønderbro Mindesmærke Bramdrup Kirkegård 1874 med 11 navne Harte kortudsnit o. dansk fremrykning, tegnet o. 1850
Kampen i Coldings Gader 23. april 1849, akvarel af maler R. H. Kruse. Se Kolding Stadsarkivs oversigter over treårskrigen og Kolding. Krigen i 1864 gav iflg. generalstabens tal fra 1890 ca. 1500 dræbte, 3400 sårede, 1900 savnede i Danmark.

Fra Kolding til Fredericia og Isted, fra april indtil 6. juli 1849 og 25.-26. juli 1850.

Efter i 1. Slesvigske Krig 1848-50 at have tabt kampene o. Kolding i starten af krigen, sejrede den danske hær ved Fredericia i 6. juli 1849 og Isted 25.-26. juli 1850.
Ved Isted var de danske tab 3618 soldater, de slesvig-holstenske 2808 soldater.23)
Slaget ved Mysunde 12. september 1850 var den sidste træfning under treårskrigen, og den fandt sted efter Fredstraktaten 2. juli 1850 mellem Danmark, Prøjsen, Det Tydske Forbund.
Sejrene fik kun moralsk betydning, da stormagterne Rusland og England ikke forholdt sig til krigens stridspunkter.
Men sejrene kom til at betyde en dansk hang til selvovervurdering, som blev katastrofal i 1864. Der var tale om (knebne) danske sejre, hvor de danske mandskabstab gennemgående var større end de slesvig-holstenske, og sejre som ret beset ikke burde have medført den fejlagtige opfattelse i Danmark, at man kunne opnå en dansk national løsning på problemet med hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Slaget ved Fredericia, Niels Simonsen 1851 Slaget på Isted Hede, J. Sonne 1876

Første slesvigske krig i Viborg, Skive området

I denne del af Nørrejylland var man af gode grunde, den geografiske afstand og den sparsomme samfundsmæssige kommunikation, åbenbart mindre påvirket af, at Kongeriget Danmark gennemlevede en borgerkrig, end det var tilfældet i området omkring Kongeåen, hvor disse krigshandlinger ikke kunne gå ubemærket hen.
Lokalt kan det konstateres, at der som resultat af borgerkrigen, første slesvigske krig har været 2 faldne fra Viborg, en menig og en underjæger, faldet ved slaget ved Fredericia 6. juli 1849, og 2 faldne fra Skive, begge underkorporaler, den ene faldet ved Fredericia 6. juli 1849, den anden hårdt såret og død under kamphandlingerne ved Isted 25.-26. juli 1850.
Både Viborg, Skive og Fjends området havde soldater, der var indkaldt og deltog i begge de slesvigske krige. Viborg havde 101 soldater i 1848-50 krigen, 84 soldater i 1864 krigen, Skive havde henholdsvis 58 og 66, Fjends Herred havde henholdsvis 157 og 184, Ørslevkloster Sogn havde henholdsvis 20 og 14.
Men på trods af de lokale krigsvidnesbyrd i form af faldne under kamphandlingerne, dog kun to i henholdsvis Viborg og i Skive, så hævdes den lokale erindring om kamphandlingerne og baggrunden herfor at have været sparsom, først og fremmest hvad angår første slesvigske krig.
Hans Smidth, Stormklokkerne 1848. Slavekrigen varsles på Skive egnen. Den lokale Hans Smidth ironiserer smukt og malerisk over røret i anledning af rygtet om "slavehæren" - høtyve, -leer og andet godt for hånden værende tages i brug. Malet 1897.
I tiden før det slesvig-holstenske oprør, indtagelsen af fæstningen i Rendsborg og dannelsen af den provisoriske slesvig-holstenske regering 24. marts 1848, da var det iflg. en velskrevet og rimeligt vel dokumenteret artikel af Gudmund Schütte i Skivebogen 1936 "... overhovedet ikke ... gaaet op for Sallingsysselboerne, at Danmark havde en Sydgrænse." Grænsen til svenskerne og konflikterne med det skandinaviske broderfolk var derimod velkendt og "... spøgte ... i Fjandboernes Hjærner."
Manglende kendskab til og interesse for den slesvigske grænse ser man iflg. G. Schütte manifesteret med Peter Hjorth Lorenzen, der talte dansk i den slesvigske stænderforsamling i 1842. Her sendte stort set alle andre nørrejyske herreder end lige netop Salling-Fjends Herred anerkendende adresser til P. Hjorth Lorenzen i anledning af hans dansk nationale holdning i den konfliktsituation, der var under opsejling omkring det nationale tilhørsforhold i Slesvig-Holsten26).
Men det var der ingen interesse for i Salling-Fjends området, hævder G. Schütte i sin artikel.
Derimod vakte en ikke-begivenhed, Slavekrigen netop det postyr i Salling-Fjends, som situationen omkring ønsket om et Danmark til Ejderen og det slesvig-holstenske oprør mod de dansk, nationale bestræbelser ikke i sig selv i sig selv havde kunnet bevirke.
I forbindelse med oprørernes indtagelse af fæstningen i Rendsborg 23.-24. marts 1848 bredte der sig det rygte, at slaverne (som man kaldte tugthusfangerne) i Rendsborg var blevet løsladt af oprørerne. Denne "falske nyhed" om, at slaverne fra straffeanstalten i Rendsborg var brudt ud, og at de nu drog som en hærgende skare op igennem Jylland, blev som den voksede og spredte sig op gennem Jylland til den fjer, som H. C. Andersen så fint har beskrevet som fødselshjælper til adskillige fuldfede høns, efterhånden som rygterne nåede frem.
Ude i sogne og landsbyer dannede man vagtværn og fandt gamle våben frem. Man fik undervejs nyheder om, at "slavehæren", der var set snart her og snart dér, og havde gjort skrækkelige ugerninger, brændt byer af, smidt børnene ind i flammerne, skudt alle mænd og voldtaget kvinderne efterhånden som de kom frem.
Hvordan de vedholdende og hurtigt udbredte rygter er opstået og har udspillet sig, er det næppe muligt at udrede, selv om G. Schütte i sin artikel i Skivebogen24), foreslår "den danske Stændermand Krüger fra Bevtoft" som uforvarende igangsætter.
Den famøse ikke-begivenhed er af gode grunde, den geografiske nærhed også blevet behandlet i området omkring Kongeåen25). "Marts 1848 (bredte) det Rygte (sig) pludselig som en Løbeild (og) fløj ud over næsten hele Jylland, at de rensborgske Slaver (Tugthusfanger) vare bievne løsladte af Oprørerne, og at de nu i et Antal af 600 eller flere drog plyndrende og brændende op giennem Landet." I denne artikel afvises det, at der var anden konkret anledning til rygtets opståen end avisernes meddelelser og de få kommunikationsmidler på den tid.
En blandt flere avismeddelelser herom, der specifikt omhandlede Salling, Fjends området, finder man i Thisted kongelig allernaadigste privilegerede Amtsavis og Advertissementstidende Løverdaqen den 2de April, hvor der var "... Efterretning som modtoges ... fra Nyekiøbing om at en Skare løsladte Slaver fra Rendsborg fæstning havde viist sig i Salling og at der endog holdtes en blodig Træfning ved Skive (som) foruroligede i høi Grad Kjøbstadens og Landets Beboere, der blev opraabte til Forsvar ved Fjordkysten. Men nyhederne viste sig senere at være ugrundet. Imidlertid bleve der Vagtposter for Natten udsatte i Byen og langs fjordbredden."
Allerede i samtiden blev der gjort grin med det postyr, den falske nyhed afstedkom. I det satiriske blad Corsaren kunne det 28. april 1848 meddeles: "Den Provisoriske Regering skal (ifølge Börsenhalle?) have modtaget nedenstaaende Skrivelse fra samtlige Slaver i Rendsborg Fæstning: Protest! Landsmænd og Brødre! Vor Gunst tilforn ... Givet i Slaveriet i Rendsborg, April 1848 ..."
G. Schütte fremdrager i Skivebogen24) flere gode eksempler på lokale indslag af den kampvilje, der her viste sig i det falske rygtes første tid.
Som eksempel på en patriotisk vækkelse med udgangspunkt i rygter og en form for massehysteri er Slavekrigen 1848 et glimrende eksempel.
Men selv om krigen 1848-50 var på geografisk afstand, så må de - ganske vist ret få - faldne og de lokalt indkaldte soldater til krigstjeneste have gjort den lokale bevidst om krigen til andet og mere end "Slavekrigens" overdrev af massehysteri.
På den anden side kunne Limfjordsbyen Løgstør være et supplerende eksempel på områdets noget tvetydige forhold til det slesvig-holstenske.
Da Limfjorden 1825 brød igennem til Vesterhavet, blev Løgstør Bredning stadigt vanskeligere at besejle. Derfor besluttede man at anlægge den kanal, som blev døbt Frederik den VII's Kanal. Byggeriet startede 1856 og var afsluttet 1861. Ud over at være et stort og dyrt anlægsarbejde, så skulle kanalen udgraves med et stort forbrug af arbejdskraft, som planlæggerne havde forestillet sig at kunne skaffe i Løgstør området. Det kunne man ikke, da beboerne her havde god fortjeneste ved den problematiske besejling ad Løgstør Bredning. Derfor importerede man tysk, især slesvig-holstensk arbejdskraft, hvor der var erfaringer fra byggeriet af Kielerkanalens forgænger Ejderkanalen.
Der går endda det rygte i Løgstør, at behovet for en muskelstærk graver og stenknuser blev afhjulpet med ansættelsen af en ung, hærdebred slesvig-holstener, hvis krøller og brune øjne stadig kan spores i Løgstør og omegn.
Faktuelt kan der til den hævdede ligegyldighed over for det slesvigske spørgsmål op til og under krigen / borgerkrigen 1848-50 henvises til den faktiske krigsdeltagelse i området. Der var 58 ansøgere til erindringsmedaljer for deltagelse i krigen 1848-60, og til erindringsmedaljerne for 1864 var der 66 ansøgere. Den lokale krigsdeltagelse har forholdsmæssigt været lige så mærkbar i Salling-Fjends som i de øvrige lokalområder, geografisk tættere på begivenhederne. Og selv om massekommunikationen den gang havde langt mindre gennemslagskraft, må man nok forestille sig, at krigens nærhed, også under 1. slesvigske krig, har manifisteret sig gennem den personlige krigsdeltagelse.

Novemberforfatningen 1863

Med Novemberforfatningen, 18. nov. 1863 blev der indført et fælles Rigsråd for Danmark og Slesvig, Danmark til Ejderen. Det var et klart brud på Ribebrevet 5. marts 1460 og Londontraktaten 8. maj 1852, at Slesvig og Holsten skulle være samlet. Hermed blev en lang række tysktalende i Slesvig gjort til danskere på trods af indgåede, internationale aftaler.
Under internationalt pres havde den danske regering efter afslutningen af første slesvigske krig lovet, at der ville blive indført en fællesforfatning for helstaten, at Slesvig ikke ville blive knyttet nærmere til kongeriget end Holsten, og at alle dele af staten skulle være ligestillede.
Bruddet på disse betingelser var den sikre kollisionskurs i forhold til en række tyske delstater, først og fremmest Prøjsen, hvor jernkansleren Otto von Bismarck formentlig har været særdeles tilfreds med de gode diplomatiske betingelser, han havde fået foræret til at starte en krig mod et militært og diplomatisk nemt bytte for den prøjsiske vej mod (gen)skabelsen af det tyske kejserrige.
D. G. Monrad og C. C. Hall - 1864 katastrofens politiske fædre. Begge Nationalliberale. Hall fremsatte og gennemførte forslag til Novemberforfatningen. Monrad måtte lægge ryg til konsekvensen. Men først fik han dog fyret general C. de Meza for at have rømmet Dannevirke, som de Meza (med rette) skønnede ikke kunne forsvares. Foreviget med Niels Simonsens ikoniske maleri af rømningen 6. febr. 1864.

Anden slesvigske krig 1864

Det tyske Forbund vedtog 1. okt. 1863 "Execution" v. Østrig, Prøjsen, Sachsen og Hannover, hvis ikke kundgørelsen af 30. marts 1863 om den senere, 18. november 1863 i Danmark vedtagne novemberforfatning blev trukket tilbage. Stridskræfterne skulle i givet fald stilles af Østrig og Prøjsen i fællesskab.
31. jan. 1864 opfordrede den prøjsisk-østrigske øverstbefalende v. Wrangel den danske øverstbefalende de Meza til at rømme Slesvig. Det blev afslået, og krigen startede 1. februar 1864.
På trods af den helt åbenbare demonstration under 1. slesvigske krig af den danske hærs svagheder, så var erfaringerne27) "gaaede tabte for Udviklingen af Hærvæsenet ..."
Ud over de iflg. Tuxen helt åbenbare mangler i hærens opbygning og ressourcer så kom hertil "... for Infanteriets Vedkommende Underlegenhed i Bevæbning."
Flåden skulle sikre, "at vi vare Herrer paa Havet ..." hvilket også fejlede iflg. Tuxen28), da planerne om anskaffelsen et panserskib "af Størrelse som Rolf Krake ... og Kjøb af en i Skotland under Bygning værende Pandserfregat ..." mislykkedes. Den ene blev ikke bygget, den anden nåede ikke frem "før ved Krigens Slutning."
Til krigens førelse udnævntes som overgeneral de Meza, stabschef oberst H. Kauffmann, med hærenhederne 1. division under generalløjtnant Gerlach, 2. division under Generalmajor du Plat, 3. division under generalmajor Steinmann og 4. division under generalløjtnant Hegermann-Lindencrone. Samt en artilleri- og en ingeniørkommando.
Den samlede mandskabsstyrke ved Dannevirke "udgjorde kun c. 35.000 Mand."
Fæstningsværkerne Dannevirke, Dybbøl og Fredericia var kun nødtørftigt og utilstrækkeligt sat i stand ved foretagne befæstningsarbejder i 1861 især og efterfølgende mindre opfølgninger 1862 og 1863.
Det prøjsiske I Korps udgjorde 20.000 mand, det østrigske II Korps udgjorde 19.200 mand, det 3. prøjsiske Korps udgjorde 9600 mand. I alt omkring 50.000 mand udgjorde de fjendtlige styrker, som ydermere blev "forøgede under Krigen".29)
 
Dannevirke, Mysunde blev angrebet 1. februar. Krigsraadet og den øverstkommanderende general de Meza besluttede at forlade Dannevirke, hvilket påbegyndtes d. 5. februar om Aftenen med glat føre og nåede frem til Flensborg 6. februar. Krigsraadets beslutning om at forlade Dannevirke blev mildest talt ikke modtaget med begejstring politisk hold, her repræsenteret ved konseilpræsident (statsminister) D. G. Monrads meddelelse herom til Folketinget: "Jeg seer mig ikke i Stand til at give dem en Forklaring af, hvad der har bevæget Krigsraadet til, med 10 Stemmer mod 1, at beslutte Opgivelsen af Dannevirkestillingen ..."
Ud over de politiske reaktioner, formentlig også affødt af dem, vakte det harme i vide kredse, at "denne Stilling har Generallieutenant de Meza ... opgivet uden Sværdslag, overladt uden Ofre til en fjendtlig Hær ..." I Dagbladet København beskrev man 7. februar 1864 "Tilbagetoget fra Dannevirke (... som) en uoprettelig politisk Fejl".
At rette bager for smed var også kendt den gang, ser man af en avisoverskrift 16. febr. 1864: "Kan General de Meza vende tilbage til Overkommandoen?" Stormvejret omkring de Meza blev også politisk i den forstand, at man kunne konstatere 17. februar, at "Regeringen i Kjøbenhavn ikke gav Befalingen til Dannevirkes Opgivelse."
General de Meza blev kaldt til København, generalløjtnant Lüttichau overtog midlertidigt kommandoen, indtil Krigsminister Carl Lundbye 28. februar 1864 fyrede C. J. de Meza som overgeneral og samtidigt lod ham erstatte af generalløjtnant Gerlach som øverstkommanderende. General de Meza døde halvandet år senere som en formentlig bitter mand over at have gjort, hvad han anså for sin sin pligt i en situation, hvor Dannevirke var dårligt vedligeholdt, omgivet af vand, der med denne vinters stærke frost gjorde det stort set umuligt at forsvare denne forsvarsposition. Den militærfaglige vurdering af Dannevirkes tilstand afspejles i Tuxens beskrivelse heraf (s. 13ff.), hvor der uden subjektive tilkendegivelser anføres helt nøgternt, at "... Forskandsningerne (var) ikke fuldførte ... alle Arbejder vedrørende Stillingens fortifikatoriske Armering ..." manglede, etc., etc. 
 
De danske styrker havde efter Dannevirke rømningen 5. - 6. februar "en meget blodig Fægtning ved Sankelmark ... Løverdag" d. 6. februar med østrigske styrker. De danske tab var 783, de østrigske 433 mand.30)
Forbundstroppernes I Korps blev på Als og ved Dybbøl, II og III Korps blev sendt op i Jylland, til Fredericia og "videre ind i Jylland".
Dybbølstillingen var i stort set samme tilstand som i 1861, hvor det blev udbygget med "84 stkr. glatløbet Skyts ... et ikke ringe Antal Skyts til Skandserne, deriblandt en Del riflet." Men der manglede barakker, kolonneveje m.v.31) De danske styrker ved Sundved og på Als stod over for I Korps, der satte sig "fast paa Halvøen Broager ...", Nybøl og Stenderup eller, som det hedder i Generalstaben 186432) "Fjenden havde bemægtiget sig Broagerland."
Der var en fægtning 22. februar, hvor prøjserne angreb de danske forposter ved Dybbøl i et overraskelsesangreb i ly af sne og blæst. Tabstallene taler deres tydelige sprog - et tab af 372 danskere, 37 prøjsere33). Generalstaben 186433) karakteriserer situationen således: "Overkommandoen udtalte vel i en Dagsbefaling en Dadel (heraf) ..., men at den i Virkeligheden selv skjønnede Forpostarrangementet uheldigt, ses deraf, at den strax efter Kampen trak Forpostlinien tilbage, besatte Stillingen stærkere og omordnede Kommandoforholdene."
Der var herefter mindre træfninger med forventede angreb, som dog udeblev.
Generalstaben 1864, 2. del, s. 133
Der var en forpostlinie ved Stougaard, Ragebøl, Dybbøl Kirke og Avnbjerg.
Den prøjsiske belejring af Dybbøl blev foretaget med deres I Korps og indledtes 15. marts med en efterfølgende træfning 17. marts om forpostterrænnet, som danskerne tabte. De danske mandskabstab var 677, prøjsernes 154 mand iflg. Tuxen34), iflg. Generalstaben 186435) var de danske mandskabstab 677, prøjsernes 138.
Under alle omstændigheder igen et sviende dansk nederlag. Forpoststillingerne til Dybbøl måtte stort set opgives.
D. 15. marts erobrede prøjserne også Femern, hvor der iflg. Generalstaben kun var anbragt en fåtallig dansk styrke, men som iflg. Generelstaben 186435) også viste danske mangler til søs.
Generalstaben 1864, 2. del, s. 168.
Ud over kampene på Als og ved Dybbøl rykkede forbundsstyrkernes II og III Korps op i Jylland, hvor der 18. februar var kamphandlinger (igen som 23. april 1849) ved Ejstrup. Her forlod de danske styrker Kolding, og forbundstropperne rykkede ind i byen.
Den danske 4. Division trak sig tilbage til Vejle stillingen, hvor 5. eskadron af 3. dragonregiment rykkede mod vest, hvor de 29. februar slog to forbundseskadroner ved Vorbasse.
 
8. marts rykkede under feltmarskal Wrangel III Korps fra Kolding mod Fredericia, II Korps mod Vejle stillingen. Danske tab ved Fredericia var 212, forbundsstyrkernes tab 20 mand.
Ved Vejle var de danske tab 179, forbundsstyrkerne 92 mand36).
4. Division trak sig fra 9. til 17. marts fra Horsens til Skanderborg, fra 12. marts mod nord og nordvest mod Viborg og Skive, fodfolket til Langaa og herfra med tog til Skive.
Forbundstropperne blev holdt i uvidenhed om ruten, og divisionen nåede 13. marts Skive, hvor man 13.-14. marts frygtede angreb fra forbundstropperne.
P. gr. af vejret kunne overførslen til Mors først foretages 16.-17. marts iflg. Tuxen s. 37. Her forblev divisionen i 14 dage og fra 3. april rykkede 4. Division fra Mors til syd for Silkeborg.
28. marts var der kampe ved Sundved, hvor Rolf Krake fra panserbatteriet deltog. Forbundstropperne måtte trække sig tilbage, tabene var 219 danskere, 188 fra forbundsstyrkerne37). 
 
 
 
Tilbagetrækningen fra Dannevirke 5.-6. februar og kampen ved Sankelmark 6. februar 1864, samtidige malerier af Niels Simonsen. General de Meza (1792-1865) og Dannevirkes Rømning, er beskrevet af K.C. Rockstroh (1860-1942)  
 
Belejringen af Dybbølstillingen indtil 18. april 1864 betød massiv beskydning under opbygningen til det endelige angreb. Herunder var det daglige personelle tab "ca. 40 -45 Døde og Saarede". De sidste dage af belejringen tiltog belejringsbeskydningen, og antallet af døde og sårede var stigende, helt op til over 100 dagligt.
Hovedangrebet på Dybbøl fandt sted 18. april, og tab af dansk personel denne dag var 4834 mand, heriblandt divisionsgeneral, generalmajor du Plat. Forbundsstyrkernes persontab var 120138).
Med Dybbølstillingens fald flyttedes store dele af styrkerne til Fredericia. Tilbage på Als blev ca. 20.000 mand under general Steinmann.
4. division under general Hegermann-Lindencrone var rykket til det sydlige Jylland i begyndelsen af april, men trak ved Dybbølstillingens fald d. 18. april atter tilbage til Mors.
25. april krævede Krigsministeriet Fredericia rømmet, da man hverken anså Als eller Fredericia som værende stærke nok i forhold til fjenden.
I stedet ville man forstærke 4. division i Vendsyssel og samle en feltarme på Fyn, der tale ca. 35.000 mand39).
Den påtænkte offensive bevægelse frem over Limfjorden med 4. division og de styrker, den var forstærket med blev standset ved en månedlang våbenhvile, indgået 12. maj 1864. Under våbenhvilen besluttede Overkommandoen, at "sikre Fyen ved en betydelig Troppestyrke ..." og reducere Vendsyssels og Als's stragetiske betydning, hvilket betød, at der på øen Als herefter kun var "c. 10.000 Kombattanter".
Dommedag Als blev en helt ulige kamp for de forsvarende danskere under general Steinmann. Der var 3074 døde og sårede danskere, mod forbundsstyrkernes 372 mand40).
Herefter blev den vigtigste opgave "Fyens Forsvar", og alle tropper blev overført til Fyn. Under våbenhvilen blev der overført mandskab bort fra det nørrejyske korps i Vendsyssel.
Forbundstropper rykkede 8. juli frem mod Limfjorden, de danske styrker under oberstløjtnant Beck trak sig tilbage til Frederikshavn, og østrigerne besatte herefter Mors, prøjserne rykkede frem til Frederikshavn. Herefter var hele Jylland stort set okkuperet.
Den østrigske flåde var kommet frem i Kattegat og skabte bekymring for, at resten af landet inkl. København skulle lide samme skæbne som Jylland. Der blev derfor indgået en våbenhvile 20. juli, og 30. oktober 1864 undertegnedes fredsaftalerne i Wien. Her renoncerede Danmark på alle rettigheder til hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Grænsen kom til at gå ved Kongeåen.
Kampene 1864 blev en række nederlag med enkelte sejre som træfningen ved Vorbasse 29. februar. Nederlagene blev fulgt op af urealistiske politiske krav ved fredsforhandlingerne, hvor Danmark stod mere isoleret og svagt, end de forhandlende politikere nåede at erkende. Fredsaftalerne blev ikke, som politikerne ønskede og urealistisk forventede.
Efterfølgende de vigtigste slag i den håbløse kamp, som de urealistiske nationalliberale krav om et Danmark til Ejderen, med Slesvig, uden Holsten udløste i kølvandet på Novemberforfatningen 1863. 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864

Efter rømningen af Dannevirke 5.-6. februar var de danske styrker blevet trukket til Dybbøl og til Fredericia.
Om Dybbøl skrev Generalstaben 186441): "Hovedopmærksomheden maatte dog rettes paa den forsømte Tilstand, hvori Dybbølstillingen henlaa, medens Angrebet af en overlegen Fjende stod for Døren."
Prøjsen og Østrig forhandlede med hinanden om, hvordan de skulle rykke frem i Jylland. Prøjsen samlede i Vonsild omkring 10.000 mand. Over for dem stod der ca. halvt så mange danske soldater ved Vejle, og en eskadron til hest på ca. 100 mand, placeret på Vorbasseegnen. Resten af forbundshæren, over 35.000 prøjsere stod i Dybbøl over for godt 10.000 danskere.
Den danske underlegenhed var markant, både i forberedelsen af forsvarsværker, antal af soldater, men formentlig også i udrustning, hvor de prøjsiske styrker havde hurtigere bagladegeværer over for danskernes langsommere - men mere pålidelige - forladegeværer. Vigtigere, så havde prøjserne riflede bagladekanoner, der gjorde stor skade på Dybbøls skanser, hvilket var ganske demoraliserende for de talmæssigt underlegne danske styrker.
Under stormen på Dybbøl 18. april 1864 led Danmark betydelige tab, men præcise opgørelser over de faldne findes ikke ud over de af Tuxen anførte tal.
De manglende tabsopgørelser skyldes især vanskeligheder med at gøre tabene op - blandt de sårede kan have været livsvarigt invaliderede og så hårdt sårede, at de døde hurtigt efter opgørelsen og på den anden side sårede, som efterfølgende igen kunne indkaldes til militærtjeneste.
Som det fremgår, så var de danske tab betydeligt større en forbundsstyrkernes både i 1. slesvigske krig og krigen i 1864.
Efter nederlaget ved Dybbøl 1864 blev Fredericia rømmet i slutningen af april, og hæren koncentreredes på Fyn og Sjælland, dog med mindre hærenheder på Als, som blev slået af prøjserne i slutningen af juni. Resten af Jylland, op til Ålborg blev besat af prøjserne og østrigerne, og fredens hårde betingelser blev underskrevet 30. oktober 1864 af en dansk regering, hvis urealistiske krav gjorde det muligt for Otto von Bismarck at opnå for Prøjsen optimale fredsbetingelser.
 
Et var, at den danske hær, som det hedder, blev slagtet ved Dybbøl, og at der var Dommedag på Als 29. juni 1864. Men fra Sønderborg til Skagen blev østrigerne og prøjserne også et alment jysk problem.
Den danske hær bestod af o. 50.000 mand. 1. og 2. division stod på Als og ved Dybbøl, 3. division stod ved Fredericia. Resten, 4. division flygtede foran prøjserne og østrigerne hele vejen op gennem Jylland, heraf navnet ”røven af 4. division” - det var nemlig, hvad prøjserne og østrigerne så.
1. division var efter kampene på Als foreløbigt ukampdygtig. 2. og 3. division fik den nærmeste og vigtigste opgave, forsvaret over til Fyn, hvortil de blev overført og placeret ved Lillebælt for at sikre en evt. truet kyst.
Kommandøren for 4. division var generalløjtnant Cai Hegermann-Lindencrone, som 8. marts 1864 forgæves forsøgte at standse de østrigske styrker ved Vejle, hvorfra han trak sig op i Jylland til Skanderborg og herfra til Skive, hvorfra han d. 14. og 15. marts forsøgte at komme til Mors med sine soldater. Ventetiden i Skive benyttede han til at få fjernet stemplerne fra de lokomotiver, der havde brag ham og hans brigade til Skive. Hegermann kom over og blev på Mors indtil 5. april, hvor han blev sat over og marcherede til Skive. 
 
Som det fremgår af Generalstabens kort (museklik for forstørrelse), så var de tyske forbundsstyrkers I. Korps (prøjsisk) anbragt ved Dybbøl, II. Korps (østrigsk) ved Haderslev, III. Korps (prøjsisk) ved Kolding.
Lokalt var de danske styrkers 3. Division placeret ved Fredericia, 4. Division ved Vejle og 3. Dragonregiments 5. Eskadron trak sig efter den vellykkede træfning ved Vorbasse 29. februar (skuddag) til Grindsted.
Ca. halvdelen af de fjendtlige og danske styrker har således befundet sig i trekantområdet. Især her må beboerne have været påvirket af krigens nære tilstedeværelse.
Ribe Stifts-Tidende kan 20. februar med en lokalt placeret major meddelte, at posten fra Kolding var gået til og fra Skodborghus "af Frygt for fjendtlige Tropper". Yderligere hed det herom: "I Lunderskov, Skanderup Sogn, 1½ Mil vest for Kolding, skal der i Torsdags have været fjendtlige Tropper." Selv om nyhederne om "fjendtlige Tropper" formidles som forlydende, så har der - de militære positioner taget i betragtning - nok været noget om snakken.
 
Den dansk-tydske Krig 1864, udgivet af Generalstaben 1891. Kortet viser de danske og de tyske forbundsstyrkers placering 1. marts 1864, dagen efter slaget ved Vorbasse. Museklik for forstørrelse.

Slaget ved Vorbasse

Efter den danske rømning af Dannevirke 5.-6. februar 1864 og tilbagetrækningen til Dybbøl blev de prøjsiske styrker efterfølgende fordelt i de tre anførte korps, som blev stillet over for de danske divisioner, således som det fremgår af Generalstabens strategiske kort 1891.
Det prøjsiske I Korps i området omkring Dybbøl over Sønderborg til Als kom til at stå over danske 1. og 2. division, der var marcheret fra Dannevirke til Dybbøl.
Det prøjsiske II Korps stod i området fra Haderslev til Christiansfeld.
Det prøjsiske III Korps omkring Kolding, Fredericia og Vejle stod over for danske 3. division i Fredericia og 4. division, der hovedsageligt bestod af ryttere, placeret omkring Vejle og nord for Kolding.
Det skulle vise sig, at både Dybbøl og Fredericia var dårligt udrustede til de kommende kampe. Men rytterne omkring Kolding og Vejle kom til at stå for en af de ganske få - stort set den eneste sejrrige danske kamp i 1864. Denne konstatering indebærer, at man måske enkeltstående kan konstatere, at rytterkampen(e)s succes står i øjnefaldende kontrast til de store problemer, der var omkring fæstningsværkerne Dannevirke, Dybbøl og Fredericia, ikke mindst som et resultat af helt utilstrækkeligt vedligehold, som kan henføres til manglende bevillinger.
Danske 3. og 5. dragonregiment var placeret omkring Vejle, og herfra var 3. dragonregiments 5. eskadrons ryttere blevet sendt til området sydvest for Vejle til området omkring Vejen, hvor de skulle rekognoscere og lave små fremstød mod prøjserne.
Man kan formentlig med føje her spørge, om 1864 krigen også var et udtryk for en gennemført dårlig kommunikation mellem den politiske og militære ledelse, som vi ser komme til udtryk i personkonflikten mellem krigsminister C. C. Lundbye og den militære leder general de Meza. I et referat fra Statsråd 26. februar 1864, hvor krigsminister Lundbye får de Meza fjernet fra den militære overkommando hedder det: "Krigsministeren var derfor kommet til den konklusion, at enten måtte general de Meza fratræde kommandoen, eller også kunne krigsministeren ikke længere blive stående i den stilling, som han havde den ære at indtage." Begrundelsen kan vel koges ned til, at de Meza havde taget konsekvensen af den manglende vedligeholdelse af Dannevirke, som politikerne ikke havde fået besluttet at iværksætte. Og Lundbye syntes i situationen, at de Meza havde handlet uden om det politiske, som Lundbye stod for.
Uanset kommunikationen mellem den politiske og den militære ledelse af operationerne i 1864, så kan det være på sin plads med en lidt mere indgående beskrivelse af 5. eskadrons gennemgående heldigt gennemførte aktioner i området omkring Vorbasse.
Nutidigt Google kort, hvor områdets danske og prøjsiske enheder er placeret.
Man kan godt sige, at i området Vejle, Fredericia, Kolding mod vest til Vejen, Vorbasse opstod i nederlagets stund i 1864 to myter om dansk heltedåd, 1. helten Niels Kjeldsen, der ene mand på sin hest og med sin ryttersabel kæmpede mod prøjsisk overmagt syd for Vejle og blev skudt ned bagfra 28. februar 1864, 2. træfningen omkring Vorbasse 29. februar 1864, hvor en mindre dansk rytterstyrke slog en dobbelt så talrig prøjsisk husarstyrke på flugt.
Det vil være på sin plads at se på samtidens beskrivelser i datidens aviser, sammenholdt med eftertidens af nederlaget skabte behov for at dyrke de få myter, der kunne styrke den nationale selvbevidsthed. Mytedannelser og deres funktion er en del af den historiske virkelighed, derfor skal de selvfølgelig med i den kontekst, der er anlagt her.
Træfningen ved Vorbasse 29. febr. 1864 er lokalt beskrevet - et år forsinket - i et privat brev fra Vorbasse, hvor skribenten muligvis var skolelærer i Vorbasse, hvilket kunne udledes af den indledende bemærkning om 29. februar 1864, hvor "der ingen Skole (var) paa Grund af Fægtningen ved Skødeberg (må være Skjødeberg)".

Niels Kjeldsens død i kamp med prøjsiske husarer ved Blaakjærskov 28. februar 1864

"Heltemaleri" 1901. Se Museum Sønderjylland, Vejle Stadsarkiv. Med en såret højre arm (eller måske kejthåndet), angribes Niels Kjeldsen af prøjseren Gustav Lüttichau med pistol bagfra, skudt i baghovedet, kugle ud af panden iflg. de mere maleriske - men faktisk også samtidigt meddelte - historier. Den samtidige rummer dog mere en beskrivelse af flugt end bagholdsangreb. Maleri af Rasmus Christiansen 1931, realistisk iflg. Kolding Stadsarkiv.
Niels Kjeldsen var 23 år gammel, da han blev dræbt under træfningen 28. februar 1864. Som bondesøn fra Ullererup ved Give (mellem Kolding og Herning) blev han indkaldt som værnepligtig til 6. dragonregiment. I en dødsannoncering over Niels Kjeldsen 17. marts meddeles det, at han var Dragon i "4de Eskadron". Det fremgår af Generalstabens Den dansk-tydske Krig 1864, III del, Kjøbenhavn 1892, at 6. dragonregiment var en del af 4. Division, som på Generalstabens kort ses placeret nord for Vejle. 4. Eskadron var "et vestre Streifkorps".
I en samtidig "Dagbog Kolding 1864", ført med "en brav og dygtig, ung Husmoders Øjne", og desuden, så vidt man kan skønne ud fra dagbogen, et for forbundsstyrkerne attraktivt sted at blive indlogeret, hedder det om Niels Kjeldsen affæren: "Søndag den 28. Februar. … De (forbundsstyrkerne) var stødt paa 4 Dragoner. De 3 overgav sig straks, men den fjerde bandede paa, at han hverken gav eller tog mod Pardon. Han huggede om sig som en rasende og skulde have hugget Haanden af en Husar. Derefter vendte han om og vilde fly, men saa skød de paa ham, og Kuglen gik gennem Nakken og ud af Ansigtet, saa han faldt død om med det samme..."
Denne helt samtidige, dugfriske version af Niels Kjeldsen hændelsen, må dagbogsskriveren have fået fra de logerende forbundstropper, der enten var med eller hurtigt er blevet underrettet om affæren. Eftersom dagbogens formulering er, at "De var stødt paa ...", og med de ganske konkrete beskrivelser, kan det meget vel have været deltagere i affæren, der har berettet ved hjemkomsten samme dag, og hvor dagbogen også er ført denne dag. De centrale oplysninger her er, at Niels Kjeldsen var den eneste af de 4 dragoner, der valgte at kæmpe, at han "huggede om sig som en rasende". Denne beskrivelse dækker vel over, at man har anset manden for lettere forrykt. Og det eneste Niels Kjeldsen åbenbart fik ud af det var, at han fik "hugget Haanden af en Husar", før han blev skudt gennem hovedet bagfra - bagfra må det jo helt tydeligt have været. Men iflg. denne version, fordi han "vendte om og ville fly".
I de samtidige aviser kommer de første beretninger herom fra "... et Brev fra Veileegnen, dateret 6te Marts (1864)", hvor det fremgår, at "den Dragon, der kæmpede saa tappert mod fire preussiske ved Blaakjærskov ..." var "blevet skrækkeligt mishandlet ... med Hjælmen revet af ... som Seierstrophæ ...", fundet, bragt til Vejle, hvor liget af Niels Kjeldsen blev overdraget faderen fra Give, hvor han blev begravet med mange Dannebrogflag, der "vajede over Baaren". Allerede her, en uges tid efter begivenheden, er den første forvanskning kommet til i form af, at de 4 danske dragoner nu er blevet til 4 prøjsere, som Niels Kjeldsen kæmpede imod ene mand.
Det ser ud til, at den forherligende mytedannelse omkring Niels Kjeldsen for alvor starter 9. april 1881 med denne annoncering: "Udkommen er og faas i alle Boglader, Niels Kjeldsen. En dansk Dragons Kamp og død 1864. Et Digt af Martin Kok." Prisen var 1 kr. eller 2. kr. indbunden.
Karl Halfdan Eduard Larsen udgav 1902 en grundig undersøgelse af træfningen 28. februar 1864 med brug af stadigt levende vidner, herunder også grev Lüttichau, der havde affyret det dræbende skud mod Niels Kjeldsen. Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand i 1864.
I den ophidsede debat over mytedrabet i K. Larsens bog, blev han støttet af dansk historieforsknings nok største orakel, dansk kildekritiks fader, Kr. Erslev, der i Historisk Tidsskrift skrev en artikel med opbakning af og ros til "Prof. Karl Larsen". Hvor Erslev har fundet K. Larsen titel er ikke godt at vide, men hermed fik Erslev så på vanlig vis sat tingene på plads. Næppe blandt mytens mest ihærdige og vrede tilhængere. Men vel hos en del mere rationelt tænkende med respekt for historisk dokumentation.
 

Træfningen omkring Vorbasse 29. februar 1864

Dagen efter den prøjsiske tilfangetagning af Niels Kjeldsen og hans gruppe forberedte prøjserne at gøre det helt af med 5. eskadron, som de havde "et godt Øje til" iflg. et brev fra sekondløjtnant Valdelin Saurbrey til moderen 1. marts 1864.
Chefen for 3. dragonregiments 5. eskadron, ritmester E. E. Moe og premierløjtnant Castenskjold med 4 underofficerer og en trompeter samt 41 menige var indkvarteret i Vorbasse. Resten af eskadronen var fordelt i området med tre feltvagter, 7 mand i henholdsvis Bække og Kragelund Huse, og 19 mand på Skjødegaard.
Ud over disse feltvagter var der 20 mand indkvarteret på Skødebjerggaard under løjtnant Valdelin Saurbreys kommando.
I et skolelærerbrev om træfningen nævnes Skødebjerg som stedet for træfningen, og at det var her, "Lieutenant Saurbrey (havde) Kommando".
Ritmester E. E. Moe sendte samme dag, 29. februar fra Grindsted en rapport om træfningen til sine overordnede i 1. kaveleribrigade i Vejle.
To eskadroner prøjsiske husarer med 250 mand var sendt ud for at fjerne Moes 5. eskadron, som de havde "et godt Øje til" eskadronens aktioner, der sinkede den prøjsiske fremrykning. Omkring 90 af disse husarer blev p. gr. af forkerte efterretninger i Bække, hvilket betød, at der var 160 prøjsere, der skulle gøre det af med de 100 danskere.
I den første efterretning 2. marts fra ryttersammenstødet mellem de danske husarer og prøjserne 29. februar 1864 er beskrivelsen "c. 50 Mand af 3die Dragonregiments 5. Eskadron og c. 100 Mand af det 8de preussiske Husarregiment ..."
Der er enighed mellem ritmester Moe og løjtnant Saurbrey i deres respektive beretninger, om at prøjserne ankom fra Lejrskov med 2 eskadroner husarer, for at angribe den danske eskadron, der var blevet flyttet fra Fitting til de positioner, som man ud fra Moes indberetning kan udlede lå omkring eller mellem Vorbasse og Bække, d.v.s. forposterne, Skjødebjerggaard, Skødegaard og Vorbasse.
Der havde ikke været efterretninger om prøjsiske troppebevægelser, så ritmester Moe foranstaltede i Vorbasse den hesteparade, som var planlagt, hvor hestenes sundhedsmæssige tilstand skulle kontrolleres.
Hestene var netop blevet klar efter paraden, da der kom melding om "Fjendens Fremrykning ... og fra Forposterne ...", at forposterne var blevet "kastede tilbage".
Løjtnant V. Saurbrey modtog disse efterretninger sammen med ritmester Moe i Vorbasse, hvor han "heldigvis (var) mødt til Hest" og vendte "Hjem" til sit kvarter på Skjødebjerggaard, hvorfra han så "som et galt Menneske" måtte opmuntre soldaterne på Skødegaard til at gøre modstand, hvilket hjalp forenet med, at der kom hjælp fra "en del af det fra Skjødeberg kommende Mandskab", og det lykkedes at befri "Overvagtmester Jøns og de fangne Dragoner", der i overraskelsesangrebet på forposterne var blevet taget til fange.
Det lykkedes herefter Saurbrey at nedkæmpe den prøjsiske modstander, der flygtede, og - som han skriver til moderen den følgende dag - nu var "hele Eskadronen kommen til Hest og vores Sejr belønnedes nu med at gøre nogle 30 Fanger og 22 Heste." I hans sejrsberetning til moderen indgår også for prøjserne lidet flatterende øjenvidneberetning: "Nu gik det lystigt, Ritmesteren var den første, der stak af, dernæst hele Flokken, som vi pryglede efter bedste Evne, indtil jeg pludselig opdager, at jeg med tre Mand er ganske alene mellem dem, mens de andre fulgte en 50 Alen efter. Jeg maatte standse et Øjeblik for at faa Folkene med."
Valdelin Saurbrey beretter videre i brevet til sin mor 1. marts 1864, "tænk dig hvor komisk, med 30 Mand (forjog vi) ca. 140 Preussere." Da ritmester Moe nåede frem flygtede de prøjsere, som Saurbrey allerede stort set havde overmandet. Eller som ritmester Moe fortæller i sin indberetning om afslutningen ved Vorbasse, at "Fjenden, da Eskadronen imidlertid, der fra Vorbasse var vunden op (overvundet), saa gav (den) sig paa vild Flugt og forfulgtes indtil paa den anden Side af Kragelund; herfra hvor Fjenden fik støtte af det ved Gesten og Ravnholt Hede posterede Infanteri, trak han sig igen videre tilbage til sin tidligere Stilling bag Koldingaaen.
 
I den lange række af 1864 nederlag var der, som det fremgår, tale om en ganske bemærkelsesværdig sejr, som i de samtidige meldinger beskrives med stigende patos.
Viborg Stiftstidende og Adresse Avis meddeler 2. marts 1864 i "Telegrammer Kiøbenhavn, den 1ste Marts, Kl. 7,27 Aften. (Officielt).
I gaar Sammenstød ved Skjødegaard og Skjødebjerg tæt ved Vorbasse imellem Varde og Fredericia imellem Eskadronen Moe af 3die Dragonregiment og 2 fjendtlige Husareskadroner.
Vi mistede 6 Saarede, 3 Savnede og 5 Heste, men vi toge omtr. 30 Fanger..."
Det fremgår, at 5. Eskadron her også kaldes Eskadronen Moe. Der er enslydende meddelelse om denne fægtning i en lang række aviser 2. marts 1864.
De følgende dage er der beskrivelser af "de i Mandags (29. februar) ved Vorbasse fangne preussiske Husarer ..." Dagbladet København 5. marts 1864 har "modtaget et Brev fra Veile-Egnen". Der er her tale om en betydeligt dramatiseret historie, hvor "tvende (prøjsiske) Eskadroner fra Skanderup" var blevet sendt over Bække mod Vorbasse, hvor "vore vakre Dragoner sprang på Hestene, en Deel paa de nøgne Heste (uden sadel) samt uden Hjelme..." Andre aviser har tilsvarende (postulerede) øjenvidne beretninger her og de følgende dage.
Noget forsinket i forhold til træfningen i Vorbasse, der fandt sted 29. februar, meddeler Dagbladet (Københvn) 7. marts 1864, "Fra vor Meddeler i Veileegnen have vi endvidere modtaget Følgende, dateret den 3die Marts : om Natten efter Træfningen arriverede den preussiske Ritmester tilfods tilbage til Gjelballe, og omtrent paa samme Tid ankom dertil, ligeledes tilfods, en menig preussisk Husar, som havde gjemt sig i en Grøft paa Skjødegaards Mark, indtil Alt var roligt, og derved var undgaaet vore Dragoners Opmærksomhed.
Flere preussiske Heste kom ligeledes uden Ryttere til Gjelballe. Af sine mere eller mindre saarede Heste bragte Fjenden hjem til Gjelballe og Skanderup 30 Stykker. I Gjelballe savnede Fjenden 28 Mand af de der indkvarterede og i Skanderup 10 Mand. Igaar Morges forlod en meget stor Rekognosceringspatrouille Kolding og red imod Veerst, formodenlig for at hævne sig paa Vore. ... "
 
Ud over tabstal for og flugtbeskrivelser fra de prøjsiske styrker, viser denne meddelelse, at der har været placeret prøjsiske styrker i både Gelballe og i Skanderup, som er blevet dirigeret til Vorbasse for at få gjort kål på de danske rekognoseringsryttere fra 3. Dragonregiments 5. eskadron. Samt at der har ligget "en meget stor (prøjsisk) Rekognosceringspatrulje" i Kolding.
Lidt senere, 4. marts 1864 rapporteres der "fra et Øjenvidne", at de prøjsiske spioner åbenbart havde fundet ud af, at for Moes egen afdeling af 5. eskadron i Vorbasse var der 29. februar organiseret en "Hesteparade", hvor officerer og en dyrlæge skulle kontrollere "Hestenes Sundhedstilstand". Denne del af eskadronen har således været ukampdygtig under hestesynet. Men iflg. det berettende øjenvidne blev de hurtigt klar og slog resolut den prøjsiske overmagt, der var overrasket over, at denne del af eskadronen så hurtigt var blevet klar. I en opfølgende meddelelse 9. marts 1864 bekræftes det, at prøjserne ganske vist havde to husareskadroner på egnen, men at kun den ene nåede frem, således at prøjserne havde "c. 100 Mand, og paa vor Side Deeltog kun c. 46 Dragoner ...".
Medens der er "hesteparade" hos ritmester Moe i Vorbasse bliver en vagtmester og en korporal med 3 mand overmandet af prøjsere, men så kommer Sekondløjtnant Saurbrey med 20 mand dem og Moe til undsætning.
De prøjsiske husarer meddeles i aviserne at være faldet i snefyldte grøfter, og der blev taget 30 til fange, heriblandt en læge, hedder det i en avismeddelelse 9. marts 1864.
 
Erindringer om ryttertræfningen ved Vorbasse finder man også, f. eks. i Roskilde Avis 8. april 1922 og Jyllandsposten 15. april 1922, hvor den erindrende soldat, Jens Peter Hviid må være født i 1840'erne eller før. Der er i hans erindringer adskillige faktuelle fejl omkring træfningen, men kan vel betragtes som et levn af de erindringer, der var omkring ryttertræfningen. Eller som de forekommer i nekrologer og digte.
 
En helt samtidig beskrivelse af begivenhederne 28. og 29. februar 1849 finder man i en dagbog "en Dames Dagbog fra Kolding 1864". Det er selvfølgelig sparsom, hvad den skrivende købmandsfrue, der husede mere end 20 forbundssoldater, kan berette om begivenheder i og omkring Vonsild. Men taget som et vidnesbyrd om den effektivitet, hvormed den lokale snak, velsagtens befordret af oplysninger fra forbundstropperne, har kunnet give meddelelser, så er dagbogens oplysninger informerende. Den er ført hver dag med start 1. februar 1864.
Der er som anført gode informationer om Niels Kjeldsen affæren allerede samme dag, "Søndag den 28. Februar".
Den ganske levende beskrivelse i dagbogen er vel erhvervet ved beretninger fra forbundstropper indlogeret hos Kolding familien, og det hedder, at han, Niels Kjeldsen som den eneste blev og kæmpede, fik hugget hånden af en enkelt husar, og at han blev skudt under flugt.
Den følgende dags dagbogsoptegnelser, "Mandag den 29. Februar" meddeler, at "… I Dag har her været Røre i Gaden. Infanteriet har øvet sig i et Par Timet. I Middags kom en lukket Vogn med en dansk Husarofficer og en Trompeter som Parlamentær, hvad det nu har at betyde, godt eller ondt. …" Her er budskabet om Vorbasse ikke nået frem samme dag, måske først dagen efter fordi det var en for forbundstropperne ikke så heldig begivenhed. Men i dagbogen "Tirsdag den 1. Marts (hedder det, at) … I Gaar har vi gjort et godt Kup. 40 af vore Dragoner har taget 51 af de blaa Husarer til Fange. De ligger langs med Gænsen, og dette skete et Par Mil inde ved Vorbasse …" Involverede danske dragoner og antal tilfangetagne varierer en smule i forhold til andre oplysninger, men må under alle omstændigheder formodes at være blevet meddelt således. Der har selvfølgelig i denne af forbundstropperne meddelte version intet været om - og slet ikke med navn - Sekondløjtnant Saurbrey. 
 
Iflg. O. F. Gedde i foredrag 1903 havde Saurbrey på Skjødebjerggaard kun 20 mand. De resterende 10 mand må så have været folk, som ritmester Moe fik sendt afsted fra Vorbasse, da det blev kendt, at prøjserne angreb.
O. F. Gedde sluttede sit foredrag af med om Saurbrey at erklære: "Sekondløjtnant Saurbrey, Helten fra Vorbasse, nævnes han ofte, og visselig ikke med Urette; thi det var i første Linie ham og alene ham, der ved sin modige og absolut resolute Optræden skaffede os Sejren."
 
Man kunne i princippet forestille sig en sammenhæng, hvor beskrivelsen af den stort set eneste fægtning med dansk sejr i 1864, "Cavellerifægtningen ved Vorbasse" 29. februar 1864, at den i den daglige omtale kunne have ført til hædersbetegnelsen "Vorbasse Krigshavn".
Blot er der i den lille midtjyske by Vorbasse kun et gadekær.

Vorbasse Krigshavn

De navnkundige husarer fra 5. Eskadron, Eskadronen Moe har muligvis ind imellem været forsamlet omkring gadekæret i Vorbasse, før de i nogen spredt fægtning p. gr. af den afholdte "Hesteparade" d. 29. februar under V. Saurbreys ledelse begav sig i kamphandlinger med de prøjsiske styrker.
Der er dog intet, der tyder på, at gadekæret i Vorbasse skulle have spillet nogen som helst rolle under de aktioner, 5. eskadron havde. Tvært imod så hedder det i de første efterretninger om kamphandlingerne, at det var "ved Vorbasse". Det fremgår af et foredrag i Bække 1908 af premierløjtnant O. F. Gedde, Ribe, at de to dele af Eskadronen Moe opholdt sig i henholdsvis landsbyen Vorbasse, samt ved Skjødegaard og Skjødebjerggaard.
Ritmester Moe og Premierløjtnant Castenskjold opholdt sig i Vorbasse under "Hesteparaden" indtil der kom melding om det prøjsiske angreb, hvor helten - bliver han udnævnt til af O. F. Gedde - sekondløjtnant Saurbrey skyndsomst begav sig til sin afdeling af eskadronen på Skjødebjerggaard.
 
Krigshavnsbetegnelsen er således særdeles tvivlsom, et vittighedslignende udtryk i den helt konkrete situation. Onde tunger vil endda hævde, at en datidig gøgler, som ofte optrådte i Vorbasse, Professor Labri skulle være ophavsmand til udtrykket "Vorbasse Krigshavn".
Det har været muligt at finde et spor fra Labri til Vorbasse Krigshavn. Isefjordposten 6. okt. 1919 har flg. herom: En ung journalist spørger "Professor Labri" til hans mening om Venstre politikeren J. C. Christensen, hvad Labri selvfølgelig kun vil servere en vittighed om: "Det gør mig altid ondt, naar Venner kommer i Knibe ... men paa denne højtidsfulde Dag har jeg og min skønne Ledsagerinde forladt Vorbasse Krigshavn, hvor vi nylig har givet Forestilling for Kongen af Kerteminde ..."
Niveauet og den sproglige fantasi i Labris verbale udfoldelser fremgår klart og tydeligt. Men alligevel kan udtrykket udmærket være opstået før Professor Labris mellemkomst.
Det kunne i princippet godt være gøgleren Labri, der omkring 1919 har fundet på udtrykket Vorbasse Krigshavn i forbindelse med, at han hellere serverede sproglige finurligheder end at rode sig ind i noget, der kunne være en politisk diskussion med stærke holdninger for og imod en højaktuel politisk person. Hvad J. C. Christensen angik, så var det ikke blot Alberti-skandalen, man erindrede, når talen kom på J. C. Christensen, men også hans magtfulde optræden i forskellige sammenhænge i partiet Venstre, hvor det nok ikke altid har været lige let at være partifælle med ham. Så her skulle Labri ikke have noget klinket.
Ud over den pludselige indskydelse i 1919 kan Professor Labri også slet og ret have hørt udtrykket, når han har været på et af sine besøg i Vorbasse.
I Kolding Folkeblad 4. april 1891 nævnes "en Kadet fra Vorbasse Krigshavn", hvilket viser, at udtrykket har været offentligt kendt også i 1891. Der er i Kolding Folkeblad 1. juli 1899 en artikel, En Tur over Heden, hvor en cyklist har taget turen, bl.a. fordi han har hørt om Vorbasse Krigshavn.
Professor Labri, Johannes Marius Dines Petersen, Johannowitz (Johannes med vittighederne, som han også skulle have kaldt sig) er født 1863, og kunne i princippet godt have fundet på udtrykket "Vorbasse Krigshavn" allerede før 1891. Det fremgår blot ikke af nogen konkret dokumentation.
Og skulle han være født i Vorbasse, som ind imellem hævdet, så fremgår det ikke af den stedlige kirkebog. Derimod er der i kirkebogen for Nyborg Sogn registreret Johannes Marius Dines Petersen, født 5. august 1863. Præsten skriver i sin anmærkning: Han kaldes "Professor Labri". Signeret T. Løgstrup.
De første annonceringer af Professor Labri som tryllekunstner m.v. ser ud til at forekomme i aviserne fra 1893-94, de allerførste med begrænset succes. Om det er 1893, som er starten på karrieren som "Professor Labri" eller 1886, som Labri selv kan finde på at hævde er vanskeligt at afgøre. Og heller ikke så vigtigt i denne sammenhæng.
Det er sikkert og vist, at Professor Labri ofte har haft Vorbasse med i de rablende bemærkninger, som han blev kendt for. F. eks. Holstebro Dagblad 7. november 1911, hvor Labri annoncerer sit "25 Aars Jubilæum paa Fredag 8 Dage (start må så have været 15. november 1886 som gøgler, såfremt det er dette jubilæum, Labri vil lade "forløbe i Stilhed") ..." Der bliver her serveret mange fine vitser om Vorbasse, dog ikke om "Vorbasse Krigshavn". Han meddeler, at han "har søgt Embede som Fodermester på Vorbasse Fattiggaard ... (at han gerne vil være) Havnefoged i Vorbasse, hvor 33 store Skibe er strandede i den senere Tid ... (samt omtaler) den hellige Pave af Vorbasse ..."
Det fremgår, at Vorbasse optræder i Labris sprudlende ordforråd. Men om Krigshavnen skulle have optrådt før 1891 eller 1899, hvor den også bliver omtalt i bl.a. Kolding Folkeblad 1. juli, det får stå hen i det uvisse.
 
Man kunne - med lige så megen rimelighed som Labri-myten - antage, at glæden over sejren 29. februar 1864, over de brave husarer, der havde været placeret i og omkring byen, samt det eksisterende gadekær, har affødt Krigshavn navnet, som det først har været muligt at konstatere komme skriftligt til udtryk i Kolding Folkeblad 1891. Og som først betydeligt senere kan konstateres brugt som en af Professor Labris talrige sproglige udfoldelser.
Lokalhistorisk Arkiv Vorbasse ser mest ud til at hælde til professor Labri som oprindelse til udtrykket "Vorbasse Krigshavn".
Men derfor kan det sagtens være en opstået vandrehistorie, der som bekendt ikke bliver mere sand af mange gentagelser.

1864 i Viborg, Skive området

Den danske 4. division under generalløjtnant Hegermann-Lindencrone trak sig allerede før slaget ved Dybbøl i løbet af marts 1864 over Horsens og Skanderborg mod Viborg og Skive. Målet var Mors, hvor Hegermann-Lindencrone og hans 4. division mentes bedre at kunne klare sig over for de forfølgende forbundstropper42). Hensigten var i første omgang, at Hegermann-Lindencrone og hans 4. division i Nørrejylland skulle forhindre forbundstropperne "med mindre Styrker at udbrede sig til denne Landsdel."
En del af den tilbagetrækkende, danske styrke skulle fra Langaa transporteres med den nyanlagte jernbane til Skive. Her opholdt styrken sig så 13. og 14. april i frygt for et eventuelt fjendtligt angreb, som dog ikke kom, og 16. - 17. april blev overførslen til Mors så foretaget. 
De danske og prøjsisk-østrigske militære organisationsforhold og bevægelser efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864 er udførligt beskrevet i Generalstabens 3. bind om 186443).
Da det danske nederlag ved Dybbøl var en realitet 18. april 1864 rykkede de forfølgende prøjsiske og (især) østrigske styrker 26. april ind i Viborg, 28. april stod de i Dommerby, 30. april blev Skive besat.
Iflg. Generalstaben havde de tyske forbundstropper efterladt Divisionen Münster med en kombineret Kommando i Viborg under Generalmajor von Bornstedt. Noget af denne styrke blev også sendt til Skive
Jernbanestrækningerne Aarhus-Randers og Langaa-Viborg var blevet åbnet driftsmæssigt inden krigsudbruddet 1864, nemlig 21. juli 1863 iflg. Dagbladet København.
Strækningen Viborg-Skive skulle egentlig først åbnes driftsmæssigt i oktober 1864, men var næsten anlagt, da krigen startede og blev herunder istandsat og benyttet driftsmæssigt, bl.a. som oven for anført til den danske troppetransport, som 16.-17 april gik fra Skive til Mors. Forudgående var Hegermann-Lindencrones tropper i marts 1864 blevet transporteret med den nyanlagte, endnu ikke færdigt anlagte jernbane fra Langaa til Skive. 
En nærmere, samtidig beskrivelse af situationen omkring forbindelsen Langå-Skive/Struer kan man finde i en adresse til indenrigsministeren fra 29 sogneforstanderskaber "i Omegnen af Skive" 16. april 1864, meddelt i Dagbladet København 29. april 1864. Det fremgår af denne adresse, at jernbanestrækningen Langaa-Skive i marts var blevet benyttet til troppetransport, men at man nu, 16. april også gerne ville have banestrækningen "aabet for Publikum". 
Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis meddelte 10. maj 1864, at forbundsstyrkerne denne dag og dagen før "... fra Skive ved Hestekraft har ført ... pr. Jernbane og videre herfra ad Linien til Langaa flere Locomotiver og et stort Antal Waggons ... vel nærmest for at berøve vore Tropper Leiligheden til Brugen heraf ...", hvilket også viser, at jernbanelinien Skive-Langaa har været funktionel i maj 1864, men at forbundstropperne har indledt bestræbelserne på at tilintetgøre denne transportmulighed.  
Under forbundsstyrkernes besættelse af stort set hele Nørrejylland blev der etableret våbenhvile 12. maj, hvorefter krigshandlingerne blev genoptaget 25. juni igen44)
De tyske forbundstropper truede under våbenhvilen med at sprænge jernbaneforbindelsen Viborg-Skive ud af funktion. Straks  efter de genoptagne fjendtligheder blev der gjort alvor af truslen, og broen ved Langaa blev sprængt d. 27. og 28 Juni 1864.
General v. Falckenstein havde samtidig, 26. juni lavet en "Bekendtgørelse" til Jyllands Beboere, og lokalt meddelt i Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis 29. juni 1864, at man nu var overgået til "de allierede Armeers Administration ... som man skal rette sig efter ... og aflevere til samme Skatter og Landets andre Indkomster ..."
Der blev igen 1. august indgået en ny våbenhvile, hvor forbundstropperne forinden fordrev Hegermann-Lindencrones tropper fra Fur, hvor bådejerne blev pålagt at føre deres både til Mors, så de tyske tropper ikke skulle få fat i dem. Som også anført af G. Schütte i Skivebogen45)  var der 9 furboere, der nægtede, og som konsekvens fik deres både ødelagt af de danske tropper, så de ikke skulle falde i fjendens hænder. Og de gæve Furboere nægtede i en høflig skrivelse til den prøjsiske konge at modtage de "50 Rigsdaler preussisk Kurant".
Denne opbyggelige historie kan samtidigt f. eks. ses i Sjællands-Posten 25. august 1864. Som det fremgår af avisreferatet, var den af von Falckenstein tilbudte sum 65 Rigsdaler preussisk Kurant. Uanset de manglende 15 rigsdalers skæbne - det kan også være almindelig journalistisk sjusk - så har den fælles fjende, ikke mindst personificeret i von Falckenstein, utvivlsom været godt for det lokale sammenhold i 1864 dagene. Dags-Telegrafens farvelvise til von Falckenstein 14. august 1864 med antydningen af, at Den Kullede Greve nu af Niels Ebbesen og andre gode jyder er blevet forvist fra det område, hvor man efter nogle måneders plage med beskatning og irritation over den fremmede prøjser, er blevet ganske uglad ved hans tilstedeværelse.
Men netop holdningen til von Falckenstein kan måske også eksemplificere, at meningerne var delte, også dengang.
Sprængningen af Langaa broen 27.-28. juni 1864
I Skive åbnede jernbanedriften med den første jernbanestation 17. okt. 1864, tydeligt forsinket af krigen i 1864. Krigen 1864 - 200 træsnit i Forsvarets Arkiver.
I modsætning til borgerkrigens start i marts dagene 1848, så blev Viborg og Skive egnen ved krigsudbruddet 1. februar 1864 nu direkte krigsdeltagende, og denne gang ikke blot i det fatamorgana, som Slavekrigen havde været.
Hvad angår den direkte krigsdeltagelse, så er der 1864 registreret 3 faldne fra Skive, 2 faldet ved Dybbøl, 1 død af tyfus, begravet på Sandager Kirkegård. Fra Viborg er der 1864 registreret 2 døde, 1 faldet ved Dybbøl, 1 død af tyfus, begravet på Garnisonskirkegården i København.
De af  Jens Clausen i Skivebogen 1931 anførte navne kan ikke verificeres i de af Cohen registrerede dødslister.
Jens Clausen navne er også kun anført som "danske Fanger". Men det anføres dog også, at "Dødsbudskab naaede til ikke faa Hjem." Hertil kom iflg. Clausen også forskellige ondartede sygdomme, der plagede lokalt.
På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at afgøre, om Jens Clausens 11 i Magdeburg 1 i Küstrin tilfangetagne også blev til dødsfald, som under alle omstændigheder ikke er registreret af Cohen. Men her de anførte navne, nævnt som tilfangetagne - med lokalitet, og hvor de er anført som fanger. Der er som kontrol af, om der skulle være evt. dødsfald foretaget en gennemgang af de relevante sognekirkers fortegnelse over døde mænd 1864 og 1865. Der er her ikke fundet dødsregistreringer for de af Jens Clausen nævnte navne. 
Navn Lokalitet Lokal kirkebog Fangenskab
Niels Simonsen Dølby Intet dødsfald registreret. Magdeburg
Mads Lauridsen Øster Grønning Intet dødsfald registreret.
Niels Thomsen Fur Intet dødsfald registreret.
Jeppe Pedersen Brøndum Intet dødsfald registreret.
Peter Eriksen Frammerslev Søgt i Krejbjerg og Oddense.
Jens Jensen Skive Intet dødsfald registreret.
Laurs Kristensen Skive Intet dødsfald registreret.
N. C. Melgaard Skive Intet dødsfald registreret. Küstrin
Jens Nielsen Sparkær Intet dødsfald registreret. Magdeburg
C. Petersen Selde Intet dødsfald registreret.
M. Jensen Mønsted Intet dødsfald registreret.
H. Jensen  Heilskov Intet dødsfald registreret.
Der er ikke afgørende grunde til at erklære Cohen tabslisterne som værende mere troværdige og præcise end de oplysninger, vi får fra Jens Clausen. Blot er der det problem med Jens Clausens oplysninger, at vi ikke får noget belæg for de af ham anførte navne. Selvom kirkebøgernes dødsregistreringer for 1864 og 1865 ikke viser nogen af de af Jens Clausen anførte som døde, kan det selvfølgelig ikke dermed konstateres, om de pågældende skulle være døde i det fangenskab, de har været i.
En forsigtig konklusion kunne måske være, at der næppe har været flere dødsfald som en konsekvens af 1864 krigen, end de af Cohen anførte 3 fra Skive og 2 fra Viborg.
En samlet oversigt over hvem og hvor mange, der fra lokalområdet deltog i 1864 krigen får man velsagtens bedst gennem lægdsrullerne.
Rigsarkivet har Sallinglands Herredsfoged med lægdsrulle 1840-1918, som ikke er gennemset i denne undersøgelse. Det betyder, at de her i det følgende formidlede, lokale veteranberetninger udvælgelsesmæssigt har tilfældighedens karakter. Men da formålet ikke er et statistisk holdbart overblik over områdets veteraner, skønnes det til formålet at være et rimeligt udvalg. 

Oplevelsen af tiden før og under 1864 krigen i Skive

 
Før krigsudbruddet 1. februar 1864 udtryktes der i Skive Avis 15. januar 1864 et højstemt "Farvel til vore bortdragende Krigere", som i sammenligning med den lokale ligegyldighed i forhold til den slesvigske problematik i 1848 nok må karakteriseres som mere patriotisk.
"Telegram til Skive Avis ... 7. februar kl. 5 Eftermiddag ... Stor Forbitrelse ... overalt, baade i Rigsdagen ... og i Folket. "Det hedder videre, at "Conseilpræsidenten" har givet udtryk for at, han fralægger Kongens og sin "Andel i Tilbagetoget".
Den postulerede almindelige forargelse over den af de Meza beordrede tilbagetrækning får her fuld skrue.
Dog kan der konstateres en variant i holdningen til  Dannevirke rømningen allerede 10. februar 1864 i Skive Avis i dens kommentar til en proklamation fra Kong Christian Rex og D. G. Monrad, konseilpræsidenten, som her bringes i et uddrag:
"Soldater! Modtager derfor Eders Konges Tak!
Dannevirke er opgivet. I Fjendens Vold ere de Kanoner, der skulde bave lammet hans Hovmod. Aabent ligger Landet for Fjenden.
Dybt føler jeg med Eder, hvad vi derved have tabt.
Men, mine Venner! Jeg bar kun denne ene Armee til Landets Forsvar, og Eders krigskyndige Førere have formeent, at jeg ej længer vilde bave nogen Armee, dersom I ei nu trak Eder tilbage. Derfor toge de Beslutningen at vige."
Skive Avis har som kommentar hertil i den landsdækkende presse fundet en særdeles regeringskritisk anmærkning, som må formodes også at være blevet en del af den lokale opfattelse af den nu helt åbenbare problematiske krigssituation, hvor i første omgang den "krigskyndige Fører", general de Meza måtte bære den øjeblikkelige konsekvens i form af fordømmelse:
"Kongens Proclamation til Hæren bliver af "Dagbladet" underkastet en drøi og næppe ganske ufortjent Critik. -Under det Indtryk, - hedder det - der er fremkaldt ved Røminngen af Danevirke, klinger denne Proclamation, for hvilken Biskop Monrad bærer Ansvaret, næsten som Haan."
I Jens Clausens artikel i Skivebogen 193146), der bygger på avisartikler fra 1864, refereres det, at den tyske overgeneral Wrangel, da man viste ham de Mezas portræt skulle have sagt, "Jeg vil sige Dem, at den Mand har frelst den danske Arme; jeg kalder det ikke Klogskab, men Visdom, at han trak sig tilbage." 
Men i erkendelsens stund, hvor krigens realiteter med Dannevirke rømningen blev åbenbar, skulle der i Skive og omegn efterfølgende vise sig "stor Iver for at lindre vore Soldaters Nød."
Der skulle være blevet dannet en Uldkomite af "en række Skivedamer". Samt en "Forfriskningskomite". Desuden blev der oprettet en komite af pastorinde Adamine Kierumgaard sammen med 6 andre damer fra Skive, ganske vist annonceret i Skive Avis 4. januar 1864 - altså før Dannevirke rømning - som skulle forsyne de vinterfrysende soldater med varmt undertøj o.l. 
De her ironiserende eksempler på lokalt engagement i 1864 krigens første dage finder man både i Gudmund Schüttes artikel i Skivebogen 1936 og i Jens Clausens artikel i Skivebogen 1931.
Men eksemplerne kan velsagtens tages som udtryk for, at allerede før de prøjsiske og østrigske styrker nåede op til Limfjorden, var der en større optagethed af krigens realiteter at spore på Skive egnen end under den første slesvigske krig.
Allerede torsdag d. 28. april havde forbundstropperne været ved Dommerby og Jordbromølle, men først 30. april skete indrykningen fra Viborg i Skive med 3.000 mand under Brigadegeneral von Bornstedt iflg. Jens Clausen47)
I modsætning til erindringerne fra Viborg - også selv om der refereres til disse erindringer i Skivebogen48) - beskrives forbundstroppernes rekvisitioner i Skive som overdrevne og medførte også her, at der blev taget "prominente borgere" som gidsler for at inddrage rekvisitionerne. Her anføres også i modsætning til Viborg-erindringerne i Skivebogen49), at "Mest hadet af alle var Falckenstein, som kun var i Skive et par gange. Var Banen blevet aabnet før sidst i Oktober, var han nok kommet noget oftere." Samme banestrækning skulle Falckenstein have forsøgt få færdigbyggeriet noget tidligere iflg. Clausen, så forbundstropperne kunne benytte den, men forgæves, den blev først åbnet officielt 17. oktober 1864. Og det har vel bl.a. været den sprængte bro i Langaa, der har været problemet. 
Det forekommer ikke usandsynligt, at den af J. Clausen postulerede modvilje mod Falckenstein først og fremmest er udsprunget af, at det var ham, der i juni beordrede jernbanebroen ved Langaa sprængt. Under alle omstændigheder kan Skive Avis 18. august 1864 meddele, at "Englænderne ville gjøre Alt for at faae fuldstændig Skadeserstatning for den af General Vogel v. Falckenstein unødvendigt foretagne Sprængning af Jernbanebroen ved Langaa." 

Brevveksling, veteranberetninger fra Skiveegnen 1864

Skivebogen har et bind med brevveksling50) og et bind med veteranberetninger51), som her skal refereres og citeres for at få et indtryk af, hvilke lokale erfaringer, men har kunnet udveksle efter krigen i 1864. Fotografiske gengivelser af veteraner skal først og fremmest søges på Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv, som det fremgår neden for. De to uden arkivangivelse er scannet fra Skivebogen 80. bind 1989.
   Skivebogen 1989 Skivebogen 1989 
Ud over de her sidste to i Skivebogen 80. bind portrætterede veteraner fra 1864 - Jens Laugesen, Lihme og Mathias Nielsen, Ramsing, er der yderligere portrætteret Hans Sørensen, Lem, Peter Hedegaard, Lem, Bertel Pedersen, Vester Lem, Andreas Dooleweerdt, Rødding. Udvalget har muligvis sin forklaring i, at meddeleren er Niels Sørensen fra Lem. Uanset udvælgelseskriterier, hvor man bemærker, at der bl.a. ikke er repræsenteret veteraner fra Skive, så er det en værdifuld samling af veteranberetninger, som her er offentliggjort i Skivebogen, 80. bind, foranlediget udgivet ved daværende museumsforstander / -inspektør Jens Ole Lefevre.
Hans Sørensen, Lem blev som 25 årig indkaldt 1. december 1863, og var med ved Dannevirke, hvor han fik koldbrand i en fod, blev behandlet i København og sendt tilbage til Dannevirke, hvor han var med i de Mezas tilbagetrækning fra Dannevirke til Dybbøl. Her blev han oppasser for den af Krigsministeriet 20. april meddelte som nyudnævnt sekondløjtnant, kadet ved det kongelige svenske Krigsakademi, B. G. B. C. Baron Sparre. Løjtnant Sparre ses usåret tilfanget efter slaget ved Dybbøl 18. april 186453). Iflg. Hans Sørensen var Sparre "en krigslysten Vovehals ...", som stod oprejst midt i sin deling, da den blev stormet og beordrede "Skyd nu, for der er noget at skyde på ..." hvorefter han, da "de tyske var nået tæt på ..." råbte "smid nu Vaabnene Folkens, ellers kommer der ikke en eneste af os levende herfra". Her blev så Sparre taget til fange. Han blev 28. okt. 1864 udnævnt til Ridder af Danebrog. Hans Sørensen blev også taget til fange, ført over Flensborg til Hamborg, Berlin og blev indsat i fæstningen Posen52), hvor fangerne "sultede som Ravne".
Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv, illustration til P. Hedegaards oplevelser 2. april 1864
Peter Hedegaard, Lem blev 1864 som 23 årig indkaldt og ansat som militærarbejder i 2. ingeniørregiment, hvad der ikke er noget, der benævnes i Generalstabens eller Tuxens fortegnelser, hvorimod der her er flere ingeniørkompagnier. P. Hedegaard var med til at udbedre Dybbøl stillingen, men kom herfra til brandkorpset i Sønderborg, hvor han oplevede "omkring Midten af Marts ... en Granat fra Broager ... der slog ned i en Retirade ... (hvilket) udbredte en væmmelig Stank." Han oplevede også bombardementet af Sønderborg 2. april og Dybbøl 18. april, begge dele på afstand, hvorfra han kan berette om både blodige lemlæstelser, iblandet lokale vittigheder.
Jens Laugesen, Lihme blev indkaldt som 32 årig forstærkningsmand 18. januar 1864, blev sendt til Fredericia, hvorfra han blev sendt til Nørresundby efter rømningen af Fredericia. Det må betyde, at J. Laugesen har været i den retirerende 4. division. Med våbenhvilen i maj blev J. Laugesens forstærkningsmandskab "hjempermitteret", og da Laugesen var en gift mand med et lille husmandssted, kunne han fra sit sted være naboerne behjælpelig med f. eks. at redde heste, som ellers ville være blevet beslaglagt af forbundstropperne, der var ankommet fra slutningen af april 1864.
Mathias Nielsen, Ramsing blev udskrevet 1857 som 22 årig, "men tilbyttede sig et frinummer, så han først blev indkaldt hen på foråret 1864." Han kom først på rekrutskole anbragt ved 7. regiment på Fyn. Med Mathias Nielsens egen formulering, så "mærkede de ikke noget til fjenden, så de få døde, de havde, døde strådøden."
Mathias Nielsen var ved indkaldelsen gift og havde 2 børn, og med "Jylland oversvømmet af fjenden" blev det konen, Kirsten, der fik de største problemer under krigen, først og fremmest fordi fjenden "attråede rørigt gods ... (men) penge, kød og lignende fik hun sammen med noget gammelt tøj smidt ind i den inderste krog af bagerovnen ... ", hvor det ikke lykkedes forbundstropperne at finde det.
Bertel Pedersen, Vester Lem var som 27 årig i 1864 "frispiller" og blev først indkaldt 15. februar 1864 til en måneds rekrutskole, og blev herfra sendt til Dybbøl 17. - 18. marts. 18. april var hans kompagni blevet forflyttet til Als, og han undgik således denne dags hårde kamp ved Dybbøl.
Als blev erobret af forbundstropperne 29. juni og Bertel Pedersens deling retirerede til Høruphav, hvor de var imellem dem, der ikke kom med udskibningen af danske soldater, og de blev taget til fange, anbragt på Sønderborg Slot og herefter Gravensten kirke, hvor der "som Nødtørfthuse var anbragt 5 store kar oppe ved alteret ..." som flød over, da de ikke kunne tage mosten. Herfra blev fangerne sendt til en fæstning i Herfort, hvor der var dårlig kost iflg. Bertel Pedersen. Generalstaben54) beskriver erobringen af Als, tilbagetoget til Kegnæs og udskibningen fra Høruphav.
Andreas Dooleweerdt Haasum var ligesom Bertel Pedersen "frispiller", da han som 27 årig blev indkaldt til samme kompagni som denne. De lå sammen indtil 2. april, hvor Andreas D. blev såret af en granat sammen med Jens Laursen fra Lem, der døde af sårfeber i Augustenborg 5. maj. Denne oplysning kan ikke bekræftes af Vilhelm Cohen, der ikke har registreret Jens Laursen fra Lem blandt de faldne. Jens Laursen er ikke et ualmindeligt navn, men der er ingen samtidige aviser heller, der omtaler ham som omkommet. Gennemgang af kirkebogen for Lem Sogn 1856-1877, døde mænd har ikke registreret Jens Laursen. Heller ikke kirkebogen for Augustenborg Sogn, døde mænd og kvinder 1853-1882 har nogen registratur på Jens Laursen.
Andreas D. fik sit ene ben bortamputeret i Sønderborg og kom på lazarettet i Augustenborg, herfra overført til Aalholm, hvor han blev udskrevet i september. Den nu invalide Andreas D skulle bevæge sig mellem Nykøbing Mors og Hvidbjerg, før han vendte tilbage til Haasum og efterfølgende bosatte sig i Rødding. Han måtte betale sin sidste skilling for at få en transportmulighed. Da det blev kendt på egnen, hævdes det at have medført en vise, der skulle omhandle Morsingbo, der mod betaling transporterede krøblingen Andreas D. 
Det har ikke været muligt i gennemsete aviser 1864-80 at finde den vise, som er aftrykt i Skivebogen55).
Skive Folkeblad 1914, erindringsartikler af og om de lokale veteraner
Under overskriften Vore Veteraner er der i Skive Folkeblad 21. november 1914 er der en artikel om Mads Sørensen, Rønbjerg, hvor han var bosat, gift og boede til leje. Men født i Bers, hvorfor han også lokalt blev kaldt Mads Behrs. Han blev som 32 årig indkaldt i januar 1864 som "Forstærkningsmand" og kom til Dannevirke, som ikke omtales yderligere i artiklen. Han var 2 gange med til at "storme Dybbøl", må altså have været en del af forbundshæren, hvilket også fremgår af, at han havde været "Infanterist ... med Garnison i Kiel". Ved stormen på Dybbøl 18. april var Mads Sørens "allerede permitteret". Han kom hjem efter påske, blev sejlet til Nykøbing Mors og "spadserede gennem Salling til sit Hjem ..."
Det særprægede ved denne historie er, at Mads Sørensen som "Infanterist" i forbundshæren havde bosat sig i Rønbjerg og herfra havde deltaget i 1864 krigen på tysk side. Men sådan hævdes det i artiklen at have været.
9. maj 1914 omtales i Skive Folkeblad en veteranaften i Sevel, hvor der havde deltaget "12 Veteraner - hvoraf endog de 3 fra Treaarskrigen".
13. maj 1914 er der en omfattende artikel i Skive Folkeblad om Peder Kr. Pedersen Hede, Vadum under overskriften Veteraner fra 1864. Med Hegermann Lindencrones Korps.
P. K. P. Hede blev som 23 årig rekrut i Randers 29. juni 1863. 
Skive Folkeblad 13. maj 1914  
P. K. P. Hede kom til Dannevirke, som ikke omtales nærmere. Men herfra kom han til at stå under Hegermanns kommando, og deltog således i retræten op gennem Jylland, hvor smædenavnet "General Baglæns" opstod, fremgår det af artiklen. 
P. K. P. Hede har forfattet en "Dagbog" under overskriften "Angaaende Marchen", som refereres tilsyneladen ordlydende i artiklen. Starten på dagbogen er 17. dec. 1863, hvilket forklarer den manglende omtale af Dannevirke. Her har Hegermans korps således været i gang med tilbagetrækningen op gennem Jylland. Med nøje dato angivelser beskrives marchen op mod og igennem Salling. 23. februar 1864 gik turen gennem Viborg og Skive.
Det kan kun betyde, at dele af Hegermanns korps er blevet sendt afsted til fods før togtransporten over Langaa i marts 1864. Afrejsen fra Mors sættes til 1. juli 1864. 
Hans Sørensen, Opperby, begravet på Lem Kirkegård. Skive Folkeblad annoncerer 4. november 1914 jordefærd for Hans Sørensen. Der oplyses kun, at han har været veteran fra 1864, indkaldt som 26 årig. 
Breve fra 1864, en brevveksling mellem Niels Sørensen Brand, Ramsing og hans kone Ane Marie.
De originale breve meddeles at befinde sig på Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv, Ramsing. De er udvalgt og refereret til Skivebogen af Jens Peter Hansen, Ramsing. De omfatter tiden 18. januar til 24. april 1864. Niels Sørensen Brand blev indkaldt som 34 årig, var med i "forstærkningsmandskabet" fra Viborg 1. januar 1864 og formodes at have være indkaldt nogle gange før.
15. januar 1864 er der brev fra Aarhus, hvor N. S. Brand fortæller, at der var 15 mand indkvarteret hos "apotekerens", heriblandt 5 fra Sevel Sogn, og kom herfra til garnisionstjeneste i København. Herfra kommenterer han i et brev de Mezas tilbagerømningsbeslutning fra Dannevirke, som i første omgang blev karakteriseret som "landsforræderi", men med mere besindighed antog officererne herefter, at der var "handlet klogt ..."
I marts er N. S. Brand forflyttet til garnisonen i Fredericia. Her boede han under noget usle forhold, han lå på en stue med "kun fire mand ... og halm nok at ligge på, men klæderne har jeg ikke haft af kroppen, siden vi rejste fra København ..." o. 1. februar. Det kan - og kunne - også være uhygiejnisk at være i krig.
Hjemme i Ramsing var der på samme tid kommet danske tropper, som konen beretter om, at de "fandt Dorte hendes saltkar ... og tog flæsk og kød ... og hentede kål i kålgården ... og kogte selv kål ..."
Ulempen ved rekvisitioner har åbenbart været ca. den samme, uanset om det var danske eller forbundsstyrker, det drejede sig om.
Under stormen på Dybbøl 18. april skriver N. S. Brand om, at det var "en bagatel at være her" i Fredericia. Og videre fremgår det af brevvekslingen, at N. S. Brand ikke har hørt noget, "om der skulle være gået nogen til her af omegnen ... (hvor der ellers) gik nok så uhyre mange til af vore tropper."
Der er ikke brevveksling for resten af krigen, og man (Jens Peter Hansen) ved ikke, hvornår han blev hjemsendt. 

Erindringer om 1864 krigen i Viborg

På dette fotografi af Generalkommandoen for 2. Kombinerede Armee Corps i Jylland optræder Generalmajor von Falckenstein, åbenbart med en række brødre (Falckenstein), der var officerer under hans kommando. General von Falckenstein optæder positivt omtalt i Vilh. Thomsens erindringer fra Viborg. Fotografiet må formodes at være taget i Randers.
E. von Falckenstein 1797-1885 ses på dette officielle militærfoto, og ud fra det, kan man identificere general von Falkenstein som nr. 3 forrest fra venstre på fællesfotoet.
Vilh. Thomsens erindringer i Historisk Aarbog, 5. Bind 1913, den senere Skivebogen har titlen Vor tyske Indkvartering, En Skoledrengs Erindringer fra Invasionens Tid.
Titel og indhold røber, at det er knap 50 år gamle erindringer fra 1964 krigens Viborg. Her i tilpasset referat, illustreret med citater fra erindringerne.
26. april, dagen for forbundsstyrkernes ankomst til Viborg medførte skræk og milde former for panik, selv om man var ”en lille Smule forberedte paa Invasionen”, også da Hegermann-Lindecrones korps forudgående havde passeret Viborg - eller rettere – soldaterne var blevet sat på toget i Viborg56). Det må så have været den i princippet ikke færdiggjorte forbindelse via Langå til Skive.
De flygtende danske dragoner kunne have set ud som afbildet på disse to fotografier, foregående officererne, herefter almindelige soldater.
Fotograferet af Ludvig Luplau, f. 1830, cand. pharm., fotograf i Viborg, emigreret til USA NAVN: Johan Elias Ludvig Luplau.
1863-1870 ca. i Viborg. Emigreret til USA sidst i 1860erne. 1865 medlem af Dansk fotografisk Forening. Var først fotograf i Chicago, senere i Plainfield, Illinois. 
  
De ankommende forbundstropper spurgte, hvor de danske dragoner var blevet af, hævdes det. En del af forbundstropperne drog af sted igen – til Skive ved vi – men der forblev ”omtrent 11.000 Mand under Kommando af General Grev Münster” i Viborg. Den næstkommanderende var ”en smuk og elskværdig Mand, der optraadte med stor Takt.”
Forholdet til besættelsesmagten var så godt, som det var muligt i situationen.
Og som kommentar til udskrivning af forsyninger, anføres det, at ”… de mange Beretninger om tyske Overgreb og Skændselsgerninger, hvormed Aviserne var fyldte, i det væsentlige er urigtige.” De fleste respekterede ejendomsretten iflg. V. Thomsen, dog mere prøjserne end østrigerne, hvorimod ”Polakker, Kroater og lignende fine Folk, skulde man lukke godt for sine Sager … baade Preusserne og Østrigerne røvede efter Kommando, men de sidste stjal tillige paa fri Haand.”
Dog hedder det også om besættelsesmagtens fortæring, at ”den tyske Hær rekvirerede sine Fornødenheder, Furage, Kød, Vin, Tobak og Cigarer, som de danske Myndigheder maatte udlevere mod behørig Kvittering.”
Der berettes også om hemmelige, ildesete men vedvarende affærer mellem lokale kvinder og de forbundstyske soldater, en enkelt blev efter krigen gift med en i hende særdeles interesseret soldat, og ”de blev gift og drog til Berlin …”
Om sprogproblemerne i forhold til besættelsesmagten gives der også kommenterede eksempler, f. eks. en tysker, der ville på loftet med et tællelys for at finde ”Futter”, som han ville købe, hvortil konen på stedet svarede med et advarende råb: ”Nix pinedø, ingen Lys o æ Lowt om æ Awten … (hvorved ) Manden blev saa imponeret over sin Kones Sprogkyndighed, at han udbrød: Jøsses Kjesten, ka Do snak Tysk!”
I beretterens eget hjem blev indlogeret57) ”en halv Snes Mand af 10de schlesiske Regiment … de fleste smaa skikkelige Linnedvævere … der var meget stilfærdige af Hensyn til min Moder, som laa dødssyg af Tæring …” Senere i sin beretning fortæller han (s. 151), at ”hjemme blev der tildelt os 13 polske Jægere, hvoraf kun … en Underofficer kunde tale forstaaeligt Tysk … og de kastede deres snavsede Tøj (steder) … som vi selv beboede …” Faderen forslog så til polakkernes tilfredshed, at de kunne få ”den preussiske Zahlmeister til at flytte”, så de kunne få hans værelse, hvilket lykkedes til Zahlmeisterens store harme, og han ”flyttede (derfor) ind paa Preislers Hotel”.
Beretteren har malende karakteristikker af besættelsestropperne, inddelt efter nationale kendetegn. ”I Modsætning til de stive Preussere er der noget flot og krigerisk ved de østrigske Tropper …”, herefter tilsvarende malende beskrivelser af beklædningen. Og ”Polakkerne var nogle slemme Svinepelse, men godmodige …” Og videre, da der som afløsning af prøjserne kom ”brandenburgske Trænsoldater, ret ubehøvlede Karle …”
Desuden denne kommentar i de nationale karakteristikker: ”Medens Schleswig-Holstenerne var meget hadske overfor alt hvad der var dansk, var dette ingenlunde Tilfældet med Preusserne og Østrigerne …”
Da general Wrangel ”29de April … gav Ordre til, at der i Jylland skulle en stor Sum som Vederlag for … Skade … paa tyske Handelsskibe … deraf skulle Viborg … betale 50.000 Thaler … hvilket var mange Penge for en fattig lille By som Viborg …” nægtede flere at betale, og der blev arresteret ”en halv Snes eller flere af Byens ansete Mænd …”, hvor rygtet gik, at de skulle til Rendsborg. De kom dog kun til Randers, hvor de efter nogen tid blev løsladt.
Vilh. Thomsen kan som en af de få - i de samtidige aviser finder man ingen - udtale sig rosende om den kommanderende general Vogel von Falckenstein, der havde ”Hovedkvarter i Randers”. Især i forhold til Wrangel, der karakteriseres som ”den gamle, gnavne og taabelige Wrangel” optrådte Falckenstein ”med stor Takt og Duelighed …” med et eksempel på, hvorledes Falckenstein, da Wrangel blev stødt over en rosende udtalelse om en anden feltherre ved Dybbøl, forklarede Wrangel, at det var ham, der var ment, da udtrykket ”Hærskarernes Herre” blev benyttet.
Som afslutning refererer V. Thomsen en ”tysk Beretning”, hvor det om forbundstropperne hedder, da de var kommet til Viborg 26. april, at der blev sendt patruljer ud mod ”Hobro, Randers, Uldbjerg og Skive”. Kun i Skive fandt man danske tropper, der var blevet drevet tilbage. Fra Dommerby og ”den høje Kyst ved Limfjorden (måske fra Ulbjerg?) saa man nu Skive og erkendte at Byen var besat, og at der var opkastet en Skanse på Kirkegaarden. Da man havde faaet denne Underretning, vendte Commandet tilbage til Viborg.” Som vi ved, kom de tyske tropper også til Skive senere.
Men skulle altså have stoppet op d. 26. april, fordi der var danske tropper i Skive. Hvilket vist næppe kan have været tilfældet, da vi i Generalstabens oplysninger kan erfare, at de danske tropper forlod Skive 16.-17. april mod Mors.

Lokale erindringer fra Skanderup Sogn, Kolding, Skive og Viborg om 1864 og 1848-50 krigene

Det lokale erindringsmateriale er af begrænset omfang. For Skanderup Sogn findes der umiddelbart tilgængeligt Otto Korsgaards erindringer om 1864. På Lunderskov Lokalhistoriske Arkiv finder man Maren Madsdatter Emborgs erindringer, der - så vidt det kan skønnes ud fra en udarbejdet oversigt - kun viderebringer helt personrelaterede oplysninger, meget sporadisk tilsat forskellige former for andenhåndsoplysninger om erfarede krigshandlinger. 
Iflg. O. Korsgaard blev prøjserne hurtigt afløst af østrigere, der blev indkvarteret i Skanderup. Hos Korsgaards familie var der optræk til indkvartering af 6 østrigere. De steder, hvor østrigerne og ungarerne tiltvang sig indkvartering var der problemer med tyveri og krav på plads på gårdene, hvor der ellers skulle være kreaturer. Østrigernes general var indkvarteret på Wissingsminde i Skanderup, en underofficer hos præsten i Nagbøl. På Wissingsminde blev der uddelt pryglestraf til de soldater, der havde stjålet. Korsgaard beretter om, at en lokal karl på en af gårdene havde anklaget de østrigske soldater for at have stjålet, hvor det viste sig, at det var karlen selv. Karlen fik prygl af de østrigske soldater og stjal herefter ikke mere.
Det var iflg. Korsgaard en afdeling prøjsiske soldater fra Skanderup og Gelballe, o. 300 mand, ledet af en prøjsisk løjtnant på en fuksrød hest, der drog ud og led nederlag i rytterfægtningen ved Vorbasse 29. februar. Løjtnanten kom hjem med sabelhug i halsen, de hjemkomne så ikke glade ud, og der blev efterfølgende et skænderi om, hvad der var gået galt.
Erindringer om træfningen ved Vorbasse 29. februar 1864 finder man også i et brev af tvivlsom brugbarhed herom, skrevet ca. 1 år senere.
Af betydelig større interesse end dette brev er en samtidigt ført dagbog herom og om 1864 krigen, oplevet i Kolding i, hvad der kaldes en husmors dagbog. Denne husmor kan også medgive en supplerende erindring om nedskydningen af Niels Kjeldsen dagen før, d. 28. febr. 1864. En deltagende sekondløjtnant V. Saurbrey har skrevet et brev til sin mor om Vorbasse træfningen umiddelbart efter træfningen.
Endelig er denne stort set eneste danske sejr, rytterfræfningen 1864 beskrevet i samtidigt erindrende avisartikler.
De benyttede erindringer om 1864 i Skive, Viborg området findes trykt i forskellige årgange af Skivebogen. Herunder er der også veteranberetninger, en brevveksling og erindringer fra Viborg.
Af gode grunde - 1848-50 krigen nåede ikke til Skive, Viborg området - så er der kun erindringsmateriale i Skanderup og Kolding fra treårskrigen.
Krigen i Skanderup Sogn kan man finde beskrevet i Otto Korsgaards erindringer, d.v.s. hvad har har fået fortalt om treårskrigen, hvor han ikke var født endnu. Det bliver beretningen ikke mindre farverig og spændende af, men den autentiske troværdighed kan helt givet sættes til diskussion.
Der findes en Dame, kaldet T, som i avisform har beskrevet det, som postuleres oplevet af hende i 1849 omkring Kolding og Skanderup. Endelig har en lokal farmaceut, Worsaae, bosat i Kolding 1849 noget senere skrevet sine erindringer herom.
 

Afslutningen på 1864 krigen, Wienertraktaten 30. oktober 1864

Krigen 1864 var fra start ved Dannevirke over Dybbøl til de tyske forbundstroppers en lang række af nederlag, hvor den ufuldstændig militær forberedelse, urealistiske forhåbninger til udenlandsk støtte og urealistiske krav under fredsforhandlingerne gjorde fredsbetingelserne til det ultimative nederlag, afståelsen af Slesvig, Holsten og Lauenborg, kongeriget Danmark fik grænse til den sejrrige tyske forbundsmagt ved Kongeåen.
Disse betingelser kunne den lokale militærguvenør, generalmajor von Falckenstein fra Viborg 1. august 1864 meddele som en Bekjendtgjørelse i Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis fra sit hovedkvarter i Randers, og som en konsekvens af den foreløbige fredsaftale, der var blevet underskrevet 1. august 1864.  

De slesvigske kriges lokale deltagelse

Hvor mange og hvem deltog så lokalt med direkte krigsdeltagelse i de slesvigske krige?
Det for så vidt helt simple spørgsmål vil blive søgt besvaret gennem en komparativ analyse af de udvalgte lokaliteter.
Besvarelsen af det stillede spørgsmål forudsætter et fokuseret kildemateriale. Det helt generelle vil være folketællinger, kirkebøger, lægdsruller og specifikke dele fra forsvarsarkiverne.
Det retningsgivende kildemateriale om krigsdeltagelsen 1848-50 og 1864, som ret detaljeret kan kortlægges ud fra Forsvarets Arkiver, er de ansøgninger om erindringsmedaljer, som blev tilbudt alle krigsdeltagende soldater i begge de slesvigske krige.
Ansøgningsproceduren blev desværre for den optimale brugbarhed til en undersøgelse af hvem, der kæmpede i de slesvigske krige, igangsat ret sent, 1876 for krigsdeltagelsen i både 1848-50 og 1864. Denne svaghed skal der naturligvis tages højde for i brugen og konklusionerne. Analyseresultater kan ikke give svar, som ikke ligger i det benyttede kildemateriale.
Der er 36.388 ansøgningsdokumenter om erindringsmedalje 1848-50. Og 49.085 ansøgningsdokumenter om erindringsmedalje 1864. Det indledende initiativ blev taget af Frederik 7. i 1848 efter slaget ved Bov, fulgt op af Christian 9. efter slaget ved Dybbøl 1864.
Ansøgningsmuligheden blev for begge krige endeligt igangsat oktober 1876.
De fleste faktuelle oplysninger herom kan findes i Generalstabens udgivelser.
 
Det fremgår af Krigsministeriets meddelelse januar 1876 om betingelserne for at modtage erindringsmedalje: 
 • Man skulle have deltaget i kampene 1848-50 eller 1864 eller have "en Medalje for dem, som have deltaget i begge Krigene ..."
 • Man afgav med ansøgningen tillige en erklæring om, at man "hverken har udstaaet Strafarbeide eller ... er fundet skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold."
I princippet men næppe i praksis har man kunnet få to erindringsmedaljer, hvilket dog ikke har kunnet konstateres i det her gennemgåede materiale.
Det skønnes, at "i runde tal bestod de danske væbnede styrker ved krigsudbruddet (1864) af 52.000 mand."
Dette skøn skal formentlig ikke tillægges nogen højere form for visdom, men sammenholdt med, at der dokumenterbart var 49.085 ansøgninger om erindringsmedalje i 1876 for krigsdeltagelse, så er det næppe meget ved siden af at skønne, at der 1864 har været o. 50.000, muligvis op mod 52.000 krigsdeltagende soldater fra kongeriget Danmark.
Det må antages, at det er vanskeligere at skønne over antallet af soldater i treårskrigen 1848-50, hvor den tidsmæssige afstand til 1876 må formodes i et betydeligt større omfang at have reduceret ansøgergernes antal i forhold til de faktisk deltagende soldater.
I disse skøn formodes det så også, at det må have været det gennemgående i datidens Danmark, at man søgte erindringsmedalje for sin krigsdeltagelse.
Hvis disse skøn og formodninger holder stik, så vil ansøgningerne om erindringsmedaljer for deltagelse i de to slesvigske krige kunne betragtes som et retningsgivende og korrekt billede af krigsdeltagelsen i de slesvigske krige.
Sammenholdt med især det samtidige folketællingsmateriale formodes ansøgningerne om erindringsmedalje og listerne over faldne og døde i de undersøgte lokaliteter at kunne dokumentere krigsdeltagelsen socialt. Som en sidegevinst giver de anførte stillingsbetegnelser et indblik i den tids - 1876 og herefter - brug af stillingsbetegnelser.   
 
Kender man efternavne på ansøgere til erindringsmedaljer, kan man alfabetisk søge på både 1848-50/51 og 1864 krigsdeltagelse.
Rigsarkivet har til herværende undersøgelse mere brugbare totaloversigter over alle ansøgninger, der er fordelt i forskellige kategorier. Der er en inddeling efter amter 1848-50 og amter 1864. Man kan nederst i de håndskrevne ansøgninger se angivet, hvilken by og / eller sogn, ansøgeren kommer fra, ud over den angivne stillingsbetegnelse, alt i ansøgningsåret, der starter 1876. Til undersøgelsen er der udvalgt:
 1. Ribe Amt, Andst Herred. Ud over alle ansøgere fra Andst Herred er alle ansøgere fra Skanderup og Hjarup Sogn udvalgt særskilt som formodet repræsentative for ikke-bymæssige områder tæt på Kongeåen.
 2. Vejle Amt, Kolding Købstad. Ud af 13 herreder og 2 byer er der kun udvalgt Kolding By som den bymæssige repræsentant ved Kongeåen. 
 3. Viborg Amt, Skive Købstad og Viborg Amt, Viborg By, hvor disse to formodet ret forskellige bymæssige områder i Viborg Amt er udvalgt som bymæssige repræsentanter fra Nørrejylland.
 4. Viborg Amt, Fjends Herred. Ud af de 14 herreder i Viborg Amt er en ikke-bymæssig lokalitet udvalgt som formodet repræsentativ, nemlig hele Fjends Herred, herunder særskilt Ørslevkloster Sogn. 
I Rigsarkivets fortegnelse over erindringsmedaljer er registreret "de udfærdigede", hvor der også er en kategori for "udfærdigede - ikke afhentede ansøgninger". Der er for 1848-50 registreret 148 ikke afhentede ansøgninger. For 1864 er der registreret 764 ikke afhentede ansøgninger. Det fremgår af kategorien "senere ansøgninger", at der blev ansøgt helt indtil 1924 om erindringsmedaljer.
Der er ansøgninger fra udlandet, samt såkaldt "uberettigede" og andre ansøgningskategorier, som sammen med den almindelige usikkerhed i og med, at erindringsmedaljerne først kunne søges fra 1876, der gør det vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at benytte disse registreringer som helt præcise vidnesbyrd om, hvor mange og hvilke krigsdeltagere, der har været i de to krige.
På trods af de således helt åbenbare svagheder, især det tidsmæssige spænd mellem krigene og ansøgningsmuligheden fra 1876, så formodes ansøgningerne at kunne bruges som en retningsgivende indikator for krigsdeltagelsen.
Sammen med Generalstabens, A. D. Cohens og V. Cohens registreringer af de faldne under de slesvigske krige formodes disse kilder samlet at kunne give et repræsentativt indtryk af den lokale krigsdeltagelse - hvem deltog, hvem mistede livet i kampene?
Deltagelsesaspektet bliver i undersøgelsen sammenholdt med intentionerne i Lov om almindelig Værnepligt 12. februar 1849. 
Skal man have samtidens oplevelse af og holdningstilkendegivelser omkring krigene, kræves der ud over samtidens avisreportager erindringer, dagbøger mv. Og lokalt finder man om de slesvigske krige kun i noget begrænset omfang dette erindringsmateriale.

Krigsdeltagelse og tabstal i de enkelte lokaliteter 

Som det fremgår, er der for krigene 1848-50 og 1864 udvalgt 3 amter, Ribe, Vejle og Viborg med særligt fokus på 3 her lidt større byer, Kolding, Viborg og Skive. Fra Ribe Amt, Andst Herred er udtaget erindringsmedalje ansøgere / krigsdeltagere fra Skanderup Sogn og Hjarup by sammen med en oversigtsmæssig udtagelse af hele Andst Herred.
Fra Viborg Amt er udvalgt Fjends Herred samt byerne Viborg og Skive. Fra Fjends Herred er særskilt udvalgt Ørslevkloster Sogn.
Udtagning på navngivne personer kunne i princippet realiseres med navn, stilling / erhverv, militære grad, militære enheder og år for krigsdeltagelse, alder, fødested og bopæl. Det er kun gjort i begrænset omfang, men der er i undersøgelsens elektroniske del indlagt kald til alle disse personlige oplysninger.
I undersøgelsen er der kun gjort brug af de registreredes antal, geografisk placering og angivne stillingsbetegnelser.
I princippet kunne der i alle de udvalgte lokaliteter indlægges personrelaterede undersøgelser, men det er skønnet unødvendigt inden for denne undersøgelses rammer, hvor undersøgelsens fokus er en sammenligning af de udvalgte lokaliteter m.h.t krigsdeltagelsen, om de deltagende soldater som konsekvens af Lov om almindelig Værnepligt af 12. februar 1849 i væsentlig grad har omfattet andre stillingsbetegnelser end tidligere tiders bønder, samt de lokale reaktioner og eller oplevelser i forbindelse hermed.
Personregistrering med navn kunne være relevant, hvis det også skulle undersøges, om der har været gengangere fra 1. slesvigske krig til 1864 krigen. Det er ikke systematisk undersøgt, men udtagne stikprøver viser ingen personer som gengangere i de to krige. Hvilket også aldersmæssigt ville have været uhensigtsmæssigt med et tidsspænd på o. 15 år og en ca. indkaldelsesalder på 20-25 år.
 
1848-50 er der flg. registreringer:
 1. Ribe Amt, Andst Herred 265 registreringer, heraf Skanderup Sogn og Hjarup 45 registreringer.
 2. Kolding Købstad 111 registreringer.
 3. Viborg By 106 registreringer.
 4. Skive Købstad 58 registreringer.
 5. Fjends Herred 160 registreringer. 
1864 er der flg. registreringer:
 1. Ribe Amt, Andst Herred 350 registreringer, heraf Skanderup Sogn og Hjarup 56 registreringer.
 2. Kolding By 202 registreringer.
 3. Viborg By 86 registreringer.
 4. Skive By 66 registreringer.
 5. Fjends Herred 186 registreringer.
De undersøgte lokaliteter under de slesvigske krige 1848-50 og 1864. 
Den i forhold til de to slesvigske krige sent åbnede mulighed, 1876 for at kunne ansøge om erindringsmedaljer for deltagelse i den ene eller - ikke konstateret - begge krige betyder:
 • En fra 12 til 25 eller flere års afstand til krigsdeltagelsen i de registrerede ansøgninger.
 • Denne tidsmæssige afstand betyder et naturligt frafald af afdøde krigsdeltagere ud over dem, der ikke har kunnet eller evt. ikke har villet ansøge.
 • Det betyder yderligere, at de angivne bopæls- og stillingsbetegnelser på ansøgningstidspunktet kan variere betydeligt i forhold til tidspunktet for krigsdeltagelsen. De helt åbenbare eksempler er stillingsbetegnelser, der opstod i forbindelse med den jernbanestruktur, der i de undersøgte lokalområder blev etableret som et resultat af Jernbaneloven af 10. marts 1861, Langaa-Viborg 1863, Langaa-Skive 1865, Kolding-Lunderskov-Vamdrup 1866. Der optræder her stillingsbetegnelser i relation til en jernbane, som under krigene endnu ikke var oprettet, men det var den på ansøgningstidspunktet, 1876 og herefter, og gav i forhold til tiden for krigsdeltagelsen en forkert stillingsbetegnelse. Det er indlysende problematisk at ekstrapolere en erhvervsfordeling, der er opgivet 1876 til henholdsvis 1848-50 og 1864, idet den tidsmæssige afstand mellem krigsdeltagelsen og ansøgningerne om erindringsmedalje, hvor spørgsmålene om stilling og bopæl var de på ansøgningstidspunktet gældende, kort og godt betyder, at angivne lokaliteter og stillingsbetegnelser alle er post festum til krigsdeltagelsen. Ydermere er der eksempler på, at spørgsmålsformuleringen "Hvilken er Deres nuværende Stilling" også har kunnet misforstås og (i Kolding f. eks.) blev besvaret som ægteskabelig stilling. Og selv om både den tids geografiske og erhvervsmæssige mobilitet var begrænset - nok mere begrænset i land- end i byområderne - så giver den tidsmæssige afstand mellem krigene og ansøgningerne helt åbenbare indskrænkninger i en meningsfuld sammenligning af bopæl og stillingsbetegnelser i de to krige.
 • Til gengæld er de angivne stillingsbetegnelser i betragtning af den tids begrænsede stillingsmobilitet i et livsforløb anset for at kunne benyttes som rimeligt dækkende karakteristikker i krigsdeltagelsens stillingsbeskrivelser. 
I den videre behandling af de søgte og bevilgede erindringsmedaljer vil det være et næsten selvstændigt formål at benytte tidens, de fra 1876 brugte stillingsbetegnelser. Derfor er så vidt muligt både stavemåde og de udfyldte skemaers evt. egne indplaceringer af stillingsbeskrivelserne i forhold til hinanden bibeholdt - det giver en indikation af, hvorledes ansøgerne selv placerede de benytte stillingsbetegnelser i forhold til hinanden 
Desuden er det umiddelbart indlysende, at der skal fokuseres på de udvalgte områders folketal for at kunne vurdere krigsdeltagelsens fordeling.

Krigsdeltagelsen i forhold til folketallet

Principielt skulle den almindelige værnepligt, der blev indført med loven af 12. februar 1849 være ligeligt fordelt på by og land og på forskellige stillingsbetegnelser i modsætning til tidligere tiders værnepligt, der havde været pålagt forskellige kategorier af bønder og landarbejdere, hvilket var en militær værnepligt, der udsprang af jorden, men som nu fra 1849 blev direkte personafhængig. 
Den nye lov om almindelig værnepligt var en ganske omfattende reform, der for så vidt også var en naturlig konsekvens af det folkestyre, som junigrundloven var udtryk for. Der var naturligvis forskellige overgangsbestemmelser og holdninger til det det rimelige i den nye lovs konsekvenser.
Den umiddelbare forventning til loven må for en nutidig betragtning være, at der som konsekvens kan konstateres en ændring i krigsdeltagelsen i forhold til befolkningstallet i henholdsvis land- og byområder, eksemplificeret med de her udvalgte områder.
Danmarks Statistik har en udgivelse af specificerede folketællinger for 1801, 1840, 1860, 1870 og 1880, hvor der her er udvalgt og beregnet et gennemsnit af 1870 og 1880 folketællingernes folketal.
De registrerede og udregnede gennemsnitlige % andele af krigsdeltagelse, d.v.s. modtagere af erindringsmedaljer ser således ud.
Erindringsmedaljer i % af folketallet 1870 og 1880 i udvalgte byer og landområder
% andel af folketal Andst herred Skanderup Sogn, Hjarup Kolding Fjends Herred Skive Viborg
1848-50 2,9 2,9 1,8 2,1 2,5 1,4
1864 2,9 3,9 3,2 2,4 2,9 1,2
Man kan sige, at under 1. slesvigske krig 1848-50 levede de krigsdeltagende soldaters, erindringsmedalje modtagernes andele af befolkningen helt op til forventningerne, at de største procentdele finder man i de mest udpræget landlige områder, hvor beskæftigelsen inden for landbruget har været dominerende - Skanderup Sogn og Andst Herred med 2,9 % mod Koldings kun 1,8 %. Landområder med større krigsdeltagelse end byområdet Kolding. Dog ikke i forhold til Skive Købstad, der her ligger på niveau med landområderne, forbavsende nok med større krigsdeltagelse end det tilhørende landområde, Fjends Herred.
Krigsdeltagelsen 1864 i Kongeå området ændrer sig med en markant stigning i Koldings krigsdeltagelse i forhold til landområderne i Andst Herred, hvor Koldings krigsdeltagelse ligger over herredets, men dog stadig under landsognene Skanderups og Hjarups krigsdeltagelse. I det nørrejyske område ses denne ændring fra første til anden slesvigske krig ikke, Viborg har som byområde stadig markant mindre krigsdeltagelse end både Skive Købstad og Fjends Herred. 
 
I det følgende gennemgås de undersøgte lokaliteter. Præsentationen af registrerede stillingsbetegnelser vil være sammenfattende, men med henvisninger til de tabeller, der er udarbejdet som dokumentation for de sammenfattende resultater. 
Det vil være opgaven at undersøge krigsdeltagelsen blandt de udvalgte områders stillingsbetegnelser, som de blev angivet i 1876, og her forsøge at få præciseret om og i hvilket omfang, den almindelige værnepligt har haft konsekvenser for krigsdeltagelsen i de slesvigske krige.
Hertil hører også et regionalt aspekt, om der kan konstateres forskelle mellem de undersøgte lokaliteter ved Kongeåen og de nørrejyske, som har vist sig omkring krigsdeltagelsen i forhold til folketallet, og om der kan konstateres iagttagelige forskelle mellem de regionale land- og byområder.
 
Det vil inden for den givne undersøgelses præmisser give mening at foretage en
hovedopdeling med stillingsbetegnelser, der kan henregnes til beskæftigelse inden for landbrug overfor andre stillingsbetegnelser, hvor forskellige former for håndværk, handel og service samt andre stillingsbetegnelser, der historisk har dækket det bedre borgerskab eller fattige o.a. fra samfundets bund kan konstateres.Formålet med denne hovedopdeling er at kunne konstatere om, og i hvilket omfang krigsdeltagelsen undergår
 • et skifte fra landbrugserhvervet til andre stillingsbetegnelser i løbet af de to slesvigske krige.
 • Herunder ved også at iagttage krigsdeltagelsen i forhold til folketallet at kunne forklare evt. skift i krigsdeltagelsen i forhold til både ændringen i den militære værnepligt fra 1849 og andre faktorer. 
Der vil herunder blive henvis til de for de forskellig lokaliteter optalte, bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje. Desuden til mere sammenfattende tabeller til en mere overskuelig præsentation af de fra 1876 benyttede stillingsbetegnelser. 
De inden for landbrugserhvervet benyttede stillingsbetegnelser omfatter mange og ganske forskelligt artede stillingsbetegnelser. Det ville være værdifuldt at kunne skelne mellem ejere af landbrugsejendomme, ejendomsstørrelser og forskellige former for ansat og lejet arbejdskraft. Det tillader materialet ikke, dertil er der ikke spurgt præcist nok.
Dog kan der så nogenlunde etableres kategorier med Gaardmænd, -ejere, Huus- og Boelsmænd, med en helt diffus kategori med Landmand, Bonde, Jordbruger, Forpagter o.l. og en sammenfattende gruppe af Karle, Røgtere, Dagleiere, Arbeidsmand o.l., som må betragtes som de lavest placerede i hierarkiet på landet. Der er adskillige eksempler i det benyttede materiale på, at stillingsbetegnelsen både er angivet som Huusmand, Boelsmand og Dagleier eller Arbeidsmand.
Der kunne for så vidt i tiden omkring og fra 1876 være tvivl om stillingsbetegnelsen Arbeidsmand, der i princippet kunne være en lidt senere tids ufaglærte arbejdskraft, men som i det benyttede materiale i en lang række tilfælde klart viser, at betegnelsen er dækkende for Dagleiere o.a. mere løs arbejdskraft i den tids landbrug, og betegnelsen må formodes at have dækket over landarbejdere, daglejere o.l., især når det drejer sig om landsogne som Skanderup og Hjarup. 

Lokaliteten Andst Herred

Her undersøges det regionale område ved Kongeåen på herreds niveau i forhold til sogne- og det bymæssige niveau med Skanderup, Hjarup Sogn og Kolding By, Købstad. 
Det kan indledende konstateres, at krigsdeltagelsen i herredet i første slesvigske krig sammen med landsognene Skanderup og Hjarup med 2,9 % lå pænt over krigsdeltagelsen i Kolding By, hvor der var en krigsdeltagelse på 1,8 % i forhold til folketallet.
Der skete en betydelig ændring med krigsdeltagelsen i forhold til folketallet i 1864 krigen, hvor Andst forblev på samme niveau, men hvor både Skanderup, Hjarup Sogn med 3,9 % og Kolding By med 3,2 % lå over herredets krigsdeltagelse i forhold til folketallet.
Principielt ville det være muligt at inddele lokaliteten Andst Herred på sogne og lokalområder i undersøgelsen. Det forekommer med det tilgængelige kildemateriale ikke at være relevant, ej heller med det givne formål med undersøgelsen.
Dokumentationen for undersøgelsen ses i stillingsbeskrivelserne 1848-50 og 1864 for Andst Herred, og de er ydermere grupperet i de til undersøgelsen valgte stillingskategorier, 1848-50 og 1864
 • I gruppen med stillingsbeskrivelser inden for landbrug er der 1848-50 stillingsbetegnelser for 58 personer som Gaardmand, Gaardeier, Selveier, 66 personer som Landarbeider, Landarbeidsmand, Røgter, Arbeidsmand, Tjenestekarl, 94 personer som Huus-, Selveierhuus-, Fæstehus-, Boelsmand, Fisker i trange Kaar, Invalideforsørgelse, svagelig Krigsinvalid, Indsidder, Dagleier, i alt 218 personer eller 85,2 % med stillingsbeskrivelser inden for landbrug 1848-50
 • De tilsvarende stillingsbeskrivelser 1864 inden for landbrug er 45 personer som Gaardeier, 61 personer som Landmand, Bonde, Bunde,  Selveier, Jordbruger, Avlsbruger, der også er Vognmand, 82 personer som Huus-, Boelsmand, Leiehusmand og Dagleier, 18 personer som Tjeneste-, Arbeids-, Avlskarl og 54 personer som Arbeidsmand, i alt 260 personer eller 73,7 % med stillingsbeskrivelser inden for landbrug 1864.  
 • I gruppen med stillingsbeskrivelser inden for håndværk o.l. er der 1848-50 stillingsbetegnelser for 14 personer som Murer, Tømrer, Sne(d)ker med mestre, ind imellem samtidigt Huusmand, Jordbruger, 16 personer som Væver, Skrædder, -Mester, Smed, alle samtidigt Husmand, Høker, Bødker, Hjuler, Træskomand, Straatækker, ind immellem samtidigt Husmand, i alt 30 personer eller 11,7 % med stillingsbetegnelser inden for håndværk o.l.
 • I gruppen med stillingsbeskrivelser inden for håndværk o.l. er der 1864 stillingsbetegnelser for 21 personer som Murer, Tømrer, Snedker, Maler, Skrædder, Uhrmager med mestre, 18 personer som både væver og Insidder, Træskomand, Skomager, Træarbeider, Træflisefabrikant, Ølbrygger, Bødker, Smed, Vognfabrikant, Slagter og 6 personer som Møller, -Svend, Mølleforpagtere (begge Rolles og Drabæks Mølle). I alt 45 personer eller 12,7 % med stillingsbetegnelser inden for håndværk o.l. 
 • Der er 1848-50 en enkelt Høker, som med sin stillingbeskrivelse repræsenterer handel og service. Desuden er der 8 personer, 3,2 %, som repræsenterer Skolelærer, Aftægt, Partikuloir, uidentificerede stillingsbeskrivelser og en Jernbanearbeider samt en Ledvogter. 
 • 1864 er der som repræsentanter for handel og service 8 personer som Kornhandler, Kjøbmand, Handelsmand, Høker og Husmand på Landet, 5 personer som Bestyrer på Fattiggaard i Veerst, Holte (Vamdrup) og Bekke, 5 personer som Indsidder, 6 personer som Skolelærer, Praktiserende Læge, Ingeniør (fra Veerst), Postbud, Politibetjent, 13 personer ved jernbanen som Jernbaneassistent, Vandpumper, Colonne Formand (Vamdrup og Lunderskov), Banearbeider, Ledvogter, Porteur, Maskinpadser, Vognopsynsmand, og 11 uidentificerede.
Andst Herred er som landområde et godt eksempel på, at den almindelige værnepligt fra 1849 kommer til at betyde, at krigsdeltagelsen i forhold til folketallet reduceres i forhold til krigsdeltagelsen i Kolding By med stillingsgsbeskrivelser inden for gruppen af byerhverv. Samme tendens ses i herredets krigsdeltagelse fordelt på stillingsbetegnelserne, hvor landbrugets andel falder fra 85,2 % til 73,7 % i 1864. Stillingsbetegnelserne i grupperingen håndværk o.l. ligger relativt stabilt i de to slesvigske krige, så landbrugets faldende andel kommer fra handel, service o. l. stillingsbeskrivelser. Her forbavsende nok både en læge, en lærer og en ingeniør som krigsdeltagere i 1864. 

Lokaliteten Skanderup Sogn og Hjarup. 

Inddelingen af de registrerede erindringsmedaljer for Skanderup Sogn og Hjarup i en fordeling på lokaliteter og på erhverv giver det næppe heller her mening at slutte noget ud fra den fundne registrering på lokalområder, hvor ændringer i de lokale folketal skal iagttages sideløbende, og så specificerede lokale folketal har Danmarks Statistik ikke.
Et konstateret skifte i den lokale krigsdeltagelse fra især Hjarup og Skanderup til især Lunderskov, Skanderup, Hjarup og Dollerup fra 1. slesvigske krig til 1864 krigen kan kun tages som udtryk for situationen på optællingstidspunktet 1876 og herefter, hvor den nytilkomne stationsby, Lunderskov som beskæftigelsesområde har sat sit præg på ansøgernes antal og stillingsbetegnelser.
I de anførte stillingsbetegnelser forekommer der helt indlysende kun ansatte ved jernbanen p. gr. af det sene tidspunkt, 1876 og herefter, hvor ansøgningsskemaerne blev udfyldt.
For de mange ved landbrug beskæftigede er det nok et mindre problem med skifte i stillingsbetegnelser fra krigene indtil 1876, men det er både for Andst Herred og i de to sogne helt åbenbart misvisende med registrerede jernbaneansatte, som er en efterfølgende stillingsbetegnelse i forhold til de to krige.
Man kan ud fra folketællingen i 1850 identificere 12 fra Skanderup Sogn og ingen fra Hjarup, der var registreret som soldater, hvilket så viser sig at være noget misvisende for sognets og Hjarups deltagere i den første slesvigske krig. Vurderet ud fra antallet af ansøgte erindringsmedaljer var der 25 soldater fra Skanderup Sogn og 20  fra Hjarup, i alt 45 godkendte ansøgere til erindringsmedalje for at have deltaget i krigen 1848-50. Dette antal må betragtes som et mindste- og formentlig temmelig korrekt mål for den lokale krigsdeltagelse 1848-50.
Den manglende overensstemmelse med folketællingen kan skyldes optællingstidspunktet for folketællingen, hvor de optalte måske har været hjemsendt fra militærtjenesten, og har fået en civil stillingsbetegnelse i folketællingen. 
Sammenholder man personoplysninger i 1850 folketællingen, hvor der er registreret 12 som soldater fra Skanderup Sogn, med de 25 ansøgere fra Skanderup Sogn om erindringsmedalje for krigsdeltagelse 1848-50, så er det bemærkelsesværdigt, at kun 3 fra de i folketællingen registrerede optræder som ansøgere til erindringsmedalje. De resterende 9 soldater fra 1850 folketællingen må så enten være afgået ved døden, eller de har undladt i 1876 at søge erindringsmedaljen. 
En kontroloptælling af Skanderup Sogns folketal i 1850 folketællingen viser et folketal inkl. kvinder og børn på 1056 personer59), hvor Hjarup Sogn ved 1850 tællingen havde optalt 468 personer, hvoraf ingen var registreret indkaldt som soldat. Men befolkningsmæssigt har de to sognes folketal nok kunnet betinge 25 soldater fra Skanderup Sogn og 20 fra Hjarup.
I betragtning af indførelsen af den almindelige værnepligt 12. februar 1849 har Skanderup Sogns og Hjarups krigsdeltagelse helt utvivlsomt mindst været de 45 registrerede ansøgere til erindringsmedaljen frem for det antal, der kan udlæses af 1850 folketællingen. Hertil kommer, at militære stillingsbetegnelser muligvis ind imellem er blevet erstattet af civile på optællingstidspunktet i 1850. 

Stillings-, erhvervsangivelserne 1848-50 og 1864 i Skanderup Sogn og Hjarup

Som dokumentation for de følgende undersøgelsesresultater henvises der til de for Andst Herred optalte, bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje samt tilsvarende for Skanderup Sogn og Hjarup 1848-50 og 1864. Desuden er der sammenfattende tabeller til en mere overskuelig præsentation af de fra 1876 benyttede stillingsbetegnelser. 
De inden for landbrugserhvervet benyttede stillingsbetegnelser omfatter mange og ganske forskelligt artede stillingsbetegnelser.
 
Vurderet ud fra de ansøgte og bevilgede 45 erindringsmedaljer under første slesvigske krig i Skanderup og Hjarup Sogn, var der 37 krigsdeltagende personer, 82,2 % med stillingsbetegnelser inden for landbruget. Heraf havde hovedparten betegnelsen Arbeidsmand, d.v.s. landarbejder eller Huus-, Boelsmand, kun 5 eller 11,1 % med betegnelsen Gaardeier, Gaardmand. Der var helt indiskutabelt tale om krigsdeltagelse med soldater fra landet og her de socialt ringest stillede.
Krigsdeltagelsen i 1864 krigen var stadig hovedsageligt med stillingsbetegnelser inden for landbrug, 42 personer eller 67,7 % af de krigsdeltagende i sognet. 
Den store forskel i krigsdeltagelsen i Skanderup og Hjarup Sogn  fra første til slesvigske til 1864 krigen er, at håndværksfagenes krigsdeltagelse forøgedes fra 13,3 til 29,1 % eller fra 8 til 20 krigsdeltagende personer. I disse tal er medregnet 4 møllere i 1864 og 3 personer tilknyttet den nyanlagte jernbane.
Sammenholdes krigsdeltagelsen i Skanderup Sogn og Hjarup fordelt på anførte stillingsbetegnelser med lokalområdets krigsdeltagelse i forhold til folketallet, så kan det konstateres, at ganske vist forøgedes krigsdeltagelse fra første slesvigske krig til 1864 krigen for andre stillingbetegnelser end de landbrugstilknyttede, men i forhold til folketallet skete der også en forøgelse i krigsdeltagelsen. Antalsmæssigt gik stillingsbetegnelser tilknyttet landbrug fra 37 til 42 krigsdeltagende, medens andre stillingsbetegnelser gik fra 8 til 20 krigsdeltagende fra første slesvigske krig til 1864 krigen. For så vidt to lidt modstridende tendenser med den almindelige værnepligt, men den forøgede krigsdeltagelse af andre end stillingsbetegnelser inden for landbrug peger i retning af 1849 lovens intentioner.
Ud over de registrerede soldater, er der 1850 registreret 2 faldne fra Skanderup og Hjarup Sogn, formentlig under første slesvigske krigs blodigste slag ved Isted, hvor der var 3258 døde og sårede på dansk side, 2806 på slesvig-holstensk side. Tallene varierer efter opgørelsesmetode, men viser under alle omstændigheder, at den danske sejr var dyrekøbt. 
Det har ydermere været muligt at identificere 2 eller 3 fra sognet, som faldt i 1864.
Med 4-5 døde i løbet af de to slesvigske krige, med den over gennemsnitlige krigsdeltagelse og med den geografiske nærhed til problemet med den store nabo mod syd, kunne man måske forvente en speciel lokal variant af nederlagets nationalisme i kølvandet på krigene og i den efterfølgende provisorietid.
Det kræver adgang til et nogenlunde bredt erindringsmateriale at kunne slutte noget herom, men under alle omstændigheder blev det tilsyneladende netop i dette af de undersøgte lokalområder, at det snarere blev en religiøs end en national kulturkamp, der fulgte i kølvandet på de slesvigske krige. I den grundtvigiansk- og højskole orienterede del af kulturkampen er der tydelige nationalistisk dele, som ikke ses komme til udtryk i områdets indre missionske bevægelse. 
Hertil kommer de savnede soldater. I Sønderborg og Aabenraa findes der adskillige mindesten for ukendte soldater, med tilhørende katalognumre58), dog tilsyneladende ingen med tilhør i Skanderup Sogn.
I Skanderup Sogn har man ud over mindestenen i Gelballe Skov fulgt traditionen syd for kongeågrænsen op med en mindesten for ukendte soldater. I Skanderup blev de optalt til 3.
Ved en temmelig nøje gennemgang af Sønderjyllands Museums samling af mindesten er der med lokalt tilhør fundet yderligere nok en i 1864 falden soldat med lokalt tilhør, Niels Nielsen Lind, Hjarup. Ud fra V. Cohens angivelser var der 5 faldne i 1864, der helt sikkert kan identificeres at have været fra Skanderup Sogn og Hjarup. 
Der kan findes adskillige registreret, både danske og tyske soldater, der faldt v. slagene i og omkring Kolding 23. april 1849. Men så uden lokalt tilhør i øvrigt.
Hertil kommer yderligere 5 faldne fra Skanderup Sogn og Hjarup under treårskrigen 1848-50.
I vurderingen af hvem og hvor mange, der var soldater i de slesvigske krige, forekommer det rimeligt at antage, at tallene for ansøgere til erindringsmedaljer må være retvisende i forhold til folketællingernes registrering.62)  
Krydskontrol af folketællingernes tal for soldater og tallene for ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer kunne meget vel tyde på, at der især i treårskrigen kan have været indkaldt betydeligt flere soldater end de 36.388, der har søgt om erindringsmedalje. Og at der således også i Skanderup Sogn og Hjarup har været flere indkaldte soldater end de 45, der er registreret som ansøgere til erindringsmedalje.
De manglende ansøgere må så formodes at være afgået ved døden på ansøgningstidspunktet. De i Skanderup Sogn og Hjarup 45 ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer er således et absolut mindstemål for krigsdeltagelsen.
Det kan muligvis formodes, at der kunne have været mindst lige så mange som de 56, der er registreret som ansøgere til den bevilgede erindringsmedalje i 1864.  

Lokaliteten Kolding By

I forhold til landsognets Andst Herreds stillingbetegnelser kan byen, købstaden Kolding naturligvis fremvise en mere omfattende og noget anderledes erhvervsstruktur end landområdernes.
Der skal også her foretages en hovedopdeling med stillingsbetegnelser, der kan henregnes til beskæftigelse inden for landbrug overfor andre stillingsbetegnelser, hvor især forskellige former for håndværk kan konstateres. Men i en større by som Kolding må der også forventes forskellige former for stillingsbetegnelser inden for handel, service samt en gruppe af stillingsbetegnelser for det bedre borgerskab i øvrigt.
Som dokumentation henvises der her til de for Kolding By og Købstad optalte, bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje. Der er også for Kolding sammenfattende tabeller til en mere overskuelig præsentation af de fra 1876 benyttede stillingsbetegnelser. 
Det ville også her være værdifuldt at kunne skelne mellem ejere og forskellige former for ansat og lejet arbejdskraft. Det tillader materialet heller ikke her, dertil er der ikke spurgt præcist nok i 1876.
Der kunne for så vidt i tiden omkring og fra 1876 i Kolding være tvivl om stillingsbetegnelsen Arbeidsmand, der i princippet kunne være en lidt senere tids ufaglærte arbejdskraft inden for de sekundære erhverv, men som i det benyttede materiale i en række konstaterbare tilfælde klart viser sig at være en betegnelse, der er dækkende for landarbejdere, daglejere o.l. - naturligvis især når det drejer sig om landsogne som Skanderup og Hjarup. I Kolding er dette mere tvivlsomt. Der har sikkert været landarbejdere bosat i den tids Kolding, men om det gælder alle, der har angivet stillingsbetegnelsen Arbeidsmand, er det umuligt at afgøre på det eksisterende kildegrundlag, ansøgningerne om erindringsmedaljer. Men der kan næppe være tvivl om, at stiilingsbetegnelsen dækker over den tids socialt lavest placerede i både land- og byerhverv, i byerhvervene - Kolding - så måske også i nogen udstrækning den tids ufaglærte arbejdskraft.
Registrerede erindringsmedaljer for Kolding By viser i en sammenlignende opstilling med grupperede stillingsbetegnelser for begge de slesvigske krige, at der vurderet ud fra de ansøgte og bevilgede 113 erindringsmedaljer for deltagere i første slesvigske krig og 202 for deltagere i 1864 krigen i Kolding By, Købstad kan konstateres: 
 • En gruppe med direkte tilknyttet landbrug med stillingsbetegnelser som Fæstemand Koldinggaard, Dagleier, Gartner, Huusmand, Landarbeider, Gaardekarl, hvor der 1848-50 var der 9 personer, hvortil kom 19 med stillingsbetegnelsen Arbeidsmand, der her anses for at have været landarbejdere. Sammenlagt udgjorde disse 28 personer 25,2 % af de bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50. Ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer for deltagelse i 1864 krigen har 13 personer direkte tilknyttet og 28 med stillingsbetegnelsen Arbeidsmand. Her som ved første slesvigske krig er andre arbejdere end de direkte som Arbeidsmand anførte fjernet, og stillingsbetegnelsen Arbeidsmand for de medtagne formodes også her at have været landarbejdere, blot bosat i byen Kolding i begge de slesvigske krige. Sammenlagt udgjorde disse 41 personer 20,3 % af de bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje 1864. Altså et svagt men ikke bemærkelsesværdigt fald i stillingsbetegnelser knyttet til landbrug fra første til anden slesvigske krig.
 • En gruppe med anførte stillingsbetegnelser for andre arbejdere end direkte opgivet som Arbeidsmand var Fabriks-, og Maskinarbeider, Tobaks-, Cigararbeider, Lagerarbeider, Ølhenter. I denne kategori var der i henholdsvis 1848-50 og 1864 tilkendegivet 5 henholdsvis 13 personer. Sammenlagt udgjorde de 6 personer 5,4 % af bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50, i 1864 udgjorde de 13 personer 6,4 %
 • En gruppe af forskellige former for håndværk med stillingsbetegnelser 1848-50 som Murer, Tømrer, Skibstømrer, Sneedkermester, Mestersvend Skibsværftet, Skomager (Mester), Skrædder, Væver, Sadelmager, Bøtker, Klodsmager, Maler, Fotografik, Kalkværksbestyrer, Brenderibestyrer, Borger og Mester, og 1864 som Murer, Uhrmager, Skrædder, Smed, -mester, Skomager, Farver, Snedker, Tømrer, Skibstømrer, Bager, Slagter, Bødker, Gjørtler, Maler, Sadelmager, Typograf, Rullemand, Stenhugger med henholdsvis 37 i 1848-50 og 81 personer i 1864. Sammenlagt udgjorde de 37 personer 33,3 % af de bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje i 1848-50 og de 81 personer 40,1 % i 1864. Der er tale om både mestre og svende. Der er i Kolding en stigning i stillingsbetegnelser knyttet til håndværk fra første til anden slesvigske krig, der svagt overgår faldet i landbrugets andel.  
 • Den i realiteten misvisende gruppe med stillingsbetegnelser inden for den først efter de slesvigske krige etablerede jernbanedrift har 1848-50 1 stillingsbetegnelse med Jernbane Arbeider. I 1864 er der 5 stiilingsbetegnelser som Stationsbud ved Kolding Jernbane, Karl ved Jysk Fynske Jernbaner, Jernbaneassistent, Jernbanebetjent og Ledvogter, Portør ved Jernbanestationen Kolding. Der er desuden en gruppe ikke-identificerbare, d.v.s. ulæselige og fåtallig stillingsbetegnelser, Graver, Brøndborer, Ølhenter, Fattiggaard, Invalid o.l., som 1848-50 udgjorde 20 personer, 18,0 %, som 1864 udgjorde 13 personer, 6,4 %.    
 • I en temmelig sammenbragt gruppe af stillingsbetegnelsser, som overordnet kan kaldes handel, service, offentlige myndighedspersoner samt det bedre borgerskab, finder man 1848-50 Detaillist, Kjøbmand, Vognmand, Kusk, Bybud, Logi, Telegrafbud, Procurator, Skovfoged og Markmand, Stormmaaler, Hospitalsforstander, Politibetjent, Amtmand, Toldassistent, Jernbanerestauratør, Værtshusholdere, Giestgivere. 1864 finder man Kjøbmand, Detailhandler, Handelsmand, Commis, Marschandiser, Toldofficiant, Politibetjent, Bestyrer af Apotek - jvf. her A. H. H. Worsaaes erindringer om Kolding 1849 - Dyrlæge, Musicus, Instrumentsliber, Møller, Møllebygger, Ølbrygger, -handler, -tapper, Værtshus-, Kroholder, Giestgiver. Denne kategori udgjorde sammenlagt 20 personer, 18,0 % i 1848-50, i 1864 udgjorde den 54 personer, 26,7 %. Denne gruppe er forøget på niveau med håndværksgruppen i løbet af de to slesvigske krige, og har udgjort en temmelig stor andel af de krigsdeltagende soldater. 
Eller i simplificeret tabelform:
Grupperet fordeling af deltagende soldaters stillingsbetegnelser i Kolding i de slesvigske krige 1848-50 og 1864
År og % andel 
Landbrug 
Andre arbejdere
Håndværk
Jernbane, uidentificerede
Handel, service m.v.
I alt
1848-50 28 6 37 20 20 111
% 25,2 5,4 33,3 18,0 18,0 100
1864 41 13 81 13 54 202
% 20,3 6,4 40,1 6,4 26,7 100
 
I Kolding var der som i Skanderup Sogn og Hjarup i begge de slesvigske krige en dominerende stillingsbetegnelse, Arbeidsmand, der sammen med stillingsbetegnelser med arbejdere o.l udgjorde 25,7 % og 21,8 % i henholdsvis 1848-50 og 1864 af alle stillingsbetegnelserne. På landet har der næppe været skelnet mellem betegnelsen Arbejdsmand, Daglejere o.l. Men betegnelsen har helt utvivlsom i bymæssige områder som Kolding også dækket over den ufaglærte del af arbejderklassen i byerhverv, som i anden halvdel af 1800-tallet har været socialt og økonomisk på samfundets bund, uanset om det har været i by eller på land. 
Til gengæld var der i Kolding naturligvis ikke andre nævneværdige stillingsbetegnelser i relation til landbruget - de udgjorde under begge de slesvigske krige 6-8 % af stillingsbetegnelserne.
Stillingsbetegnelser inden for handel, service o.a. bedsteborgerlige stillingsbetegnelser udgjorde under begge de slesvigske krige 22,1 - 27,7 % af stillingsbetegnelserne, omkring en fjerdedel, oven i købet med stigende tendens. Og temmelig usædvanligt kan Kolding 1864 også inkludere både en dyrlæge og en apoteker blandt modtagerne af erindringsmedalje, hvilket konstaterbart ikke var tilfældet 1848-50. Denne gruppes markante og stigende krigsdeltagelse kan muligvis i nogen udstrækning forklares med kampene i og omkring kolding i 1849.
Stillingsgruppen håndværkere, der omfattede både mestre og svende udgjorde 27,4% i krigen 1848-50. I 1864 krigen udgjorde denne gruppe 41,6 %. Denne stigning i andelen af håndværkere fra 1848-50 indtil 1864 kunne meget vel være et resultat af den almindelige værnepligt, som blev indført ved lov 12. februar 1849, især som en konsekvens af borgerkrigens uroligheder i 1848. Der var i loven undtagelsesbestemmelser, som det næppe har været muligt for almindelige håndværkere at benytte. Derimod fremgår det af en den gang - i 1849 - i Kolding beskæftiget farmaceut, senere apoteker, at han ikke blev indkaldt til militærtjeneste p. gr. af lovens undtagelsesbestemmelser. Murere og Tømrere var de dominerende stillingsbetegnelser inden for håndværks kategorien 1848-50. Murere udgjorde  i de to krige henholdsvis 7,1 og 6,9 % af alle stillingsbetegnelser. Gruppen af Tømrere, Skibstømrere, Snedkere, "Mestersvend paa Skibsværftet", der formodes at have været skibstømrer, udgjorde 8 % af alle 1848-50, men i 1864, hvor de dominerende håndværksgrupper stadig var Murere, Tømrere, Skibstømrere, var det nu med en dominerende håndværksgruppe af Snedkere med en samlet andel på 9,4 % af alle.
Krigsdeltagelsen i Kolding By, Købstad i forhold til folketallet lå under første slesvigske krig betydeligt under landsgennemsnittet på 2,3 % med 1,8 % for Koldings krigsdeltagelse i forholdt til folketallet. Det ændrer sig markant med Kolding krigsdeltagelsen i 1864, hvor landsgennemsnittet var 2,8 %. Her lå krigsdeltagelsen for Kolding by med 3,2 % af folketallet betydeligt over. Ikke helt så højt som landsognet Skanderup med 3,9 % af folketallet, men med højere krigsdeltagelse en Andst Herre med 2,9 %. Sammenholdt med spredningen på de udvalgte grupper af stillingsbetegnelser kan man måske formode, at erfaringerne i Kolding By med krigshandlingerne i 1849 især måske har medført en forøget villighed til krigsdeltagelse end den, der var forudsat i den almindelige værnepligt. 
 
De tapre landsoldater i de slesvigske krige i Kolding og på egnen omkring Kongeåen var bønder i den forstand, at stillingsbetegnelsen Arbeidsmand var en landarbejder, men det er umuligt at konstatere, hvor mange under denne stillingbetegnelse, der har været daglejere, landarbejdere o.l. Der har både i byen Kolding og i Skanderup og Hjarup Sogn været en stor gruppe med Arbeidsmand, som må skønnes at have været den tids betegnelse for landarbejdere, hvilket er direkte konstaterbart i nogle af de anførte stillingsbetegnelser.
I byen Kolding var der dog en dominans især i 1864 af forskellige former for håndværk, som samlet i en fælles kategori blev den største gruppe i 1864 med 41,6 % af alle stillingsbetegnelser i Kolding.
 

Lokaliteten Skive By

De registrerede erindringsmedaljer for Skive By bærer præg af, at der til byområdet også hørte deciderede landområder.
 
For Skive By kan det sammenfattende konstateres omkring de to slesvigske krige 1848-50 og 1864 med henholdsvis 58 og 69 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje:
 • Stillingsbetegnelsen Arbeidsmand var som ved lokaliteterne ved Kongeåen den dominerende som enkeltstående stillingsbetegnelse med henholdsvis 25,9 % og 18,8 % af stillingsbetegnelserne 1848-50 og 1864.
 • (Andre) stillingsbetegnelser inden for landbrug optrådte her i et betydeligt antal, selv om Skive var en lille by, købstad. De gennemgående stillingsbetegnelser var Landmand, Hus-, Boelsmand (mange, 11, som er forsvundet 1864), Dagleier, Jordbruger, Staldforpagter, Gartner, Gaardtjeneste. Under disse stillingsbetegnelser var der henholdsvis 29,3 % i 1848-50 og 15,9 % i 1864.
 • Stillingsbetegnelser inden for håndværk - Skomager, Snedker, Rebslager, Murer, Tømrer, Skomager, Slagter, Blikkenslager, Farver, Maler, Smed, Bødker, Sadelmager, Uhrmager - var der henholdsvis 20,6 % i 1848-50 og 33,3 % i 1864. Der kan også her konstateres et stigende antal med stillingsbetegnelser inden for håndværk fra 1848-50 til 1864 krigen. Det kan formentlig også her forklares med loven om almindelig værnepligt 12. februar 1849, der så også her har foranlediget det relative fald i andelen med stillingsbetegnelsen Arbeidsmand.
 • Stillingsbetegnelser inden for handel og service - Handel, Bankbogholder, Kjøbmand, Manufaktur, Marskandiser, Værtshus m.v. - var der henholdsvis 11,9 % i 1848-50 og 14,4 % i 1864.
 • Der var 1864 i modsætning til 1848-50 stillingsbetegnelser med Skolelærer, -bestyrer, Jernbanen med 4,3 %, 3 personer.

Lokaliteten Viborg By

I modsætning til landstendensen, hvor forholdet mellem ansøgningerne om erindringsmedalje 1848-50 udgjorde 42,6 %  mod 1864 ansøgningenes 57,4 % af alle ansøgningerne, så har Viborg 1864 kun 85 ansøgninger for 1864 mod 101 ansøgninger for 1848-50, altså stort set det omvendte procentuelle forhold.
Det er uafklaret, hvorfor Viborg bryder den landsdækkende tendens med et større antal ansøgninger for 1864 end for 1848-50. 

Lokaliteten Fjends Herred 

I Fjends Herred er der for krigen 1848-50 indgivet og bevilget 158 ansøgninger om erindringsmedalje. Tilsvarende er der for krigen 1864 indgivet og bevilget 184 ansøgninger om erindringsmedalje. 
Det er bemærkelsesværdigt, at der i Fjends Herred 1848-50 stort set kun er registreret ansøgere til bevilgede erindringsmedaljer for 158 personer med stillingsbetegnelser inden for landbrug - Gaardmand eller -eier, 32,9 %, Huus- eller Boelsmand, 33,5 %. Herefter kom med betegnelsen "Arbeidsmand", hvad der må formodes at have været daglejere, landarbejdere, 13,3 % samt flere betegnelser som Tjenestekarle, Jordeiere, Avlsbrugere, Landmand o.l., 17,1 %, Aftægt 3,2 %.
Krigen 1864 afviger ikke meget herfra m.h.t. krigsdeltagelsen i Fjends Herred. Af de 184 bevilgede ansøgninginger om erindringsmedalje er langt de fleste stadig stillingsbetegnelser inden for landbrug, 91,3 %, hvis stillingsbetegnelsen "Arbeidsmand", 13 % medregnes. Disse stillingsbetegnelser omfatter stort set de samme som i 1848-50. Men 1864 er der 4 håndværkere - 2 tømrere og 2 murere - en skolelærer, en skovfoged på Ørslev Kloster og 5 møllere, herunder 1 møllebygger. Sammenlignet med landsognet Skanderup og Hjarup er der færre håndværkere og ingen ansatte (i 1876) ved jernbanen.  

Lokaliteten Fjends Herred med Ørslevkloster Sogn  

Selv for et landsogn er det bemærkelsesværdigt, at der 1864 kun er en møllebygger og en skovfoged - skoven til herregården Ørslev Kloster - der stiilingsmæssigt varierer i forhold til de ved landbrug beskæftigede. Og sammenlignet med landsognet Skanderup Sogn og Hjarup er der kun en minimal repræsentation af stillingsbetegnelsen Arbejdsmand, d.v.s. daglejere, landarbejdere. Der var her jo ej heller tilkommet en jernbane, der som andre steder, også i landsognene Skanderup og Hjarup i 1876 sætter sit præg på stillingsbetegnelserne.
Derimod er der både 1848-50 og 1864 stillingsbetegnelser med fiskeri. 
 
Sammenfattende sammenligning af stillingsbetegnelserne i Kolding med landområdet Skanderup Sogn og Hjarup, Viborg og Skive med landområderne i Fjends Herred.
 
Stillingsbetegnelser inden for landbrug excl. "Arbeidsmand" i % af alle
  Kolding Viborg Skive Skanderup Sogn, Hjarup Fjends Herred
1848-50 5,3 % 19,3 % 29,3 % 48,9 % 83,5 % 
1864 6,4 % 10,6 % 15,9 % 52,5 % 78,3 % 
Viborg adskiller sig bymæssigt fra Kolding 1848-50 med en forholdsmæssigt betydeligt større andel af stillingsbetegnelser inden for landbrug, 19,8 % mod Koldings 5,3 %.
Hvis stillingsbetegnelsen "Arbeidsmand", "Arbeider" kan antages hovedsageligt at have været stillingsbetegnelser for landarbejdere, daglejere o.l., så har byområdet Kolding her til gengæld forbavsende store andele med henholdsvis 25,7 og 21,8 % i forhold til Viborgs andele i de to slesvigske krige på 15,9 og 17,6 %.
For de bymæssige områder, måske især Kolding, må stillingsbetegnelsen "Arbeidsmand" derfor nok også formodes at have dækket over ufaglært arbejdskraft i den begyndende industrialisering, som var godt i gang på ansøgningstidspunktet fra og med 1876. 
Landbrugsandelen er dog 1864 i Viborg faldet til 10,6 % af stillingsbeskrivelserne, men stadig mere end Koldings 6,4 %. De tilsvarende stillingsfortegnelser med landbrug i Skive er 1848-50 på 29,3 % og 1864 på 15,9 %, hvilket er betragteligt mere end både Viborg og Kolding.
Landsognene Skanderup og Hjarup i Andst Herred og hele Fjends Herred topper selvfølgelig med stillingsbetegnelser inden for landbrug i forhold til byområderne med 48,9 % af stillingsbetenelserne inden for landbrug i 1848-50 og 52,5 % i 1864. Den absolutte top er her dog Fjends Herred med 78,3 - 83,5 % af stillingsbeskrivelserne
Med landsognene Skanderup, Hjarup og markant Fjends Herred som yderpunkter i størstedelen af stillingsbetegnelserne inden for landbrug, repræsenterer Kolding det andet, bymæssige yderpunkt med 5- 6 % i de to slesvigske krige.
Afstanden mellem Kolding og i forhold til Viborg, Skive m.h.t. andelen af stillingsbetegnelser inden for landbrug er betydeligt større end den indbyrdes forskel mellem Viborg og Skive i de to slesvigske krige. 
Stillingsbetegnelsen Arbejdsmand, Arbejder i % af alle
  Kolding Viborg Skive Skanderup Sogn, Hjarup Fjends Herred
1848-50 25,7 % 15,9 % 25,9 % 32,6 % 13,3 % %
1864 21,8 % 17,6 % 18,8 % 12,5 % 13.0 %
Viborgs forholdsvis lavere andel med stillingsbetegnelsen Arbejdsmand, Arbejder, 15,9 % og 17,6 mod Koldings 25,7 % og 21,8 % i henholdsvis 1848-50 og 1864 kan muligvis dække over en tidligere industrialisering i Kolding, kombineret med anderledes sociale stratificering i Viborg, der dog næppe har gjort sig gældende på anden måde, end at andelen af personer med stillingsbetegnelsen "Arbeidsmand", Arbeider", uanset om det var landarbejdere eller ufaglærte, generelt har været lavere i Viborg end i de øvrige bymæssige områder.
Her ligger Skive med 25,9 % og 18,8 % med denne stillingsbetegnelse snarest på niveau med Kolding.
Landsognet Skanderup og Hjarup har her en bemærkelsesmæssig variant i stillingsbetegnelsen Arbejdsmand med henholdsvis 32,6 og 12,5 %. Både den store andel i 1848-50 og faldet frem til 1864 er her bemærkelsesværdigt. Især sammenholdt med Fjends Herred, hvor stillingsbetegnelserne inden for landbrug er mere fremherskende for begge de slesvigske krige, også i forhold til landsognene Skanderup og Hjarup i Andst Herred. Og med en minimal andel af "Arbeidsmand", "Arbeider", sammenholdt med både de bymæssige områder og landsognene Skanderup og Hjarup.
 
Derimod er andelen med stillingsbetegnelser inden for håndværk i Viborg i henholdsvis 1848-50 og 1864 på 33,7 % og 45,9 % først markant større end tilsvarende Koldings 27,4 %  og 41,6 %, men med et skifte i 1864, hvor de to byer er på niveau. Skive har her andele på henholdsvis 20,6 % og 34,7 %. Mod landsognet Skanderup og Hjarup med 11,6 % og 14,3 %, og især i forhold til Fjends Herred med stort set ingen eller forsvindende få med håndværk som stillingsbetegnelse som deltagere i de to slesvigske krige.
Stillingsbetegnelse Håndværk i % af alle
  Kolding Viborg Skive Skanderup Sogn, Hjarup Fjends herred
1848-50 27,4 % 33,7 % 20,6 % 11,6 % 0,0 %
1864 41,6 % 45,9 % 34,7 % 14,3 % 2,2 %
Handel og service, selvstændige, offentlig myndighed og undervisning, jernbanen er som stillingsbetegnelser markant i det meget landlige Fjends Herred med ingen repræsenteret, fulgt af landsognene Skanderup og Hjarup med en for landsogne forbavsende stor andel, formentlig ikke mindst p. gr. af, at Lunderskov i Skanderup Sogn bliver stationsby fra 1866 og med udvidelse i 1874. I begge de slesvigske krige er denne stillingsbeskrivelse blandt de deltagende soldater mest fremherskende i byområderne Kolding, Viborg og Skive i den anførte rækkefølge. 
Stillingsbetegnelse Handel og Service m.v. i % af alle
  Kolding  Viborg Skive Skanderup Sogn, Hjarup Fjends Herred
1848-50 23,9 % 19,8 % 11,9 % 7,0 % 0
1864 26,7 % 21,2 % 13,0 % 14,3 % 0

Samlet karakteristik af de udvalgte områders krigsdeltagelse i de to slesvigske krige

De til undersøgelsen udvalgte områder er tilsigtet at skulle repræsentere de slesvigske kriges centrum omkring Kongeåen og et geografisk noget fjernere område, hvor der i Nørrejylland er et udpræget landområde, Fjends Herred og to formodet noget forskellige byområder, Viborg og Skive. Den her indbyggede fordeling mellem land- og byområder er ved Kongeåen også søgt tilvejebragt med valget af Andst Herred med især Skanderup Sogn og Kolding Købstad og By.
Det er en historisk kendsgerning, at militærtjenesten i enevældens Danmark for menige soldater var pålagt bønderne, militærtjenesten udsprang så at sige af jorden, herremændene måtte først og fremmest bidrage til behovet for militært personel gennem dem, der dyrkede jorden for dem, bønderne.
Skiftet til den almindelige værnepligt med 1849 loven må formodes at kunne aflæses i krigsdeltagelsen i begge de slesvigske krige. Og denne krigsdeltagelse er her undersøgt gennem de søgte og bevilgede erindringsmedaljer for krigsdeltagelse fra 1876. 
 

Ansøgninger om erindringsmedalje Kolding By 1848-50. 110-115 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Kolding By 1864. 200-204 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Viborg By 1848-50. 102-105 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Viborg By 1864. 82-87 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Skive By 1848-50. 54-59 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Skive By 1864. 63-68 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Fjends Herred 1848-50. 156-161 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Fjends Herred 1864. 187-192 bevilgede ansøgninger.

Bilag, noter og henvisninger 


Kildemateriale:

Der er udarbejdet (sekundære) registre, databaser over faldne og deltagende soldater i de slesvigske krige.
Registrene er udarbejdet efter Vilhelm Cohen, Krigen 1864 og de faldnes Minde, udgivet 1865. Samt efter faderen A. D. Cohen, Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de faldnes Minde, udgivet 1851.
Begge bøger er som kildemateriale sekundært, og begge ganske vanskelige at verificere i forhold til det primære kildemateriale.
Det fremgår af V. Cohens forord, at hans (og faderens) værker hviler på de bedste, officielle kilder, herunder militære oplysninger, dvs. materiale, som i dag skal søges i især krigsarkiverne.
Selv om Cohen udgivelserne er sekundære, er de her benyttet som det mest overkommelige materiale, sporadisk sammenholdt med primært kildemateriale i form af folketællinger, kirkebøger og militære arkiver mv.
Men det er bedre, om end vanskeligere, at gå til arkiverne.
Med de foretagne, kontrollerende korrektioner anses de for at være retvisende til herværende brug. Også selvom der ved foretagne kontrolopslag i arkivmaterialet er fundet fejl og uoverensstemmelser. Som der naturligvis er taget forbehold over for i fremstillingen.
Primært kildemateriale finder man først og fremmest registreret i Rigsarkivet samt i nogen udstrækning lokalarkiverne, her Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv og Kolding Stadsarkiv. Dog ikke Lokalhistorisk Arkiv, Vorbasse, viser henvendelse.
Samt sporadisk i andre i sammenhængen relevante lokalarkiver, der alle kan søges på arkiv.dk.
De militære arkiver er benyttet af Generalstaben, som har udgivet fyldige redegørelser for krigene 1848-50 og 1864 krigen. For begge udgivelser anføres det, at de er "Udarbejdet på Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse." Selv om der er brugt officielle dokumenter, er der tale om udvælgelse til de beretninger, som Generalstaben har fundet det passende at bringe.
Erindringer
Det, man først og fremmest kan benytte erindringsmateriale til, er at få et indtryk af begivenhedernes indflydelse på dagligliv og daglige gøremål. Det var for den her behandlede tid, midten af, slutningen af 1800-tallet kun et fåtal i den brede befolkning, der kunne og ville nedskrive deres erindringer, oplevelser. Og det giver en klar mangel i dette materialets evne til at fungere som udtryk for oplevelsesaspektet ved begivenhederne. Vi får stort set kun materiale fra den bedrestillede og veluddannede del af befolkningen.
Erindringer o.l. fra Viborg, Skive området er i forhold til de andre her undersøgte lokalområder temmeligt enestående bevaret i forskellige udgaver af Skivebogen eller - som den oprindeligt hed, indtil den blev omdøbt af Jeppe Aakjær - Historisk Aarbog for Skive og Omegn.
 • 5. Bind 1913, Vilh. Thomsen, Vor tyske Indkvartering, En Skoledrengs Erindringer fra Invasionens Tid, s. 137-164. Omhandler en selvoplevet tid, invasionen af tyske tropper 1864 i Viborg med sporadiske erindringsglimt fra Skive og omegn.
 • 28. Bind 1936, Gudmund Schütte, Salling-Fjends Herreder og vor Grænsekamp, s. 70-124. Grundig og veldokumenteret fremstilling. Som dokumentation for Sallingsysselboernes manglende interesse i Sønderjylland i 1842 henviser G. Schütte til P. Lauridsens Da Sønderjylland vaagnede, Bd. 1, s. 218. 28. Bind. G. Schüttes artikel er den eneste af Skivebogens artikler, hvor første slesvigske krig optræder.
 • 23. Bind 1931, Jens Clausen, Tyskertid i Skiveegnen 1864, s. 1-33. Bygger på samtidige avisskildringer. Jens Clausen er absolut sekundær i forhold til de avisartikler, han har benyttet, men selv om J. Clausens avisudvælgelse kan anfægtes, så kan man f.eks. se, hvordan de udvalgte avisartikler (og måske Jens Clausens egne holdninger?) afspejler en anden stemning i forhold til besættelsesmagten end den, der kommer til udtryk i Viborg ved Vilh. Thomsen, 5. Bind 1913.
 • 68. Bind 1977, Jens Peter Hansen Ramsing, Breve fra 1864. Brevveksling melllem en fra Ramsing indkaldt og hans kone i Ramsing.
 • 80. Bind 1989, Niels Sørensen Lem, Veteraner fra 1864. Udgivet på foranledning af museumsdirektør / -forstander Jens Ole Lefevre. Artiklen består af 15 artikler i Skive Folkeblad, indsendt af Niels Sørensen Lem 1914 i anledning af 50-året for krigen i 1864. Det er i bemærkelsesværdig udstrækning erindringer fra og omkring Lem området. Der er i de indsendte erindringer, formidlet af Niels Sørensen Lem til Skive Folkeblad i 1914, oplysninger, som ikke korresponderer med andet, mere primært kildemateriale, samt oplysninger, som det har været umuligt at verificere. Det svækker troværdigheden af dette ellers temmeligt enestående erindringsmateriale.
Erindringer fra treårskrigen, Kolding. Nogle Træk fra Kolding fra Treaarskrigen. Ved P. Eliessen, VEJLE AMTS AARBØGER 1922. Apoteker A. H. H. Worsaae, Svaneapoteket Abenraa, nogle Træk fra Worsaaes Ophold som Farmaceut paa Kolding Apotek 1844-49.
Dagbog Kolding 1864, Marie Louise Sophie Halby, født Grandjean Begivenheder i 1864 set fra et Borgerhjem og med en brav og dygtig, ung Husmoders Øjne, begynder Dagen før den fjendtlige Besættelse af Kolding, 17. februar 1864, offentliggjort v. P. Eliasen i VEJLE AMTS AARBØGER UDGIVNE AF VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND 1923-24, s. 22-91. Det fremgår af Dagbogen, at den er påbegyndt skrevet i Kolding 17. februar, afsluttet 9. september 1864. Dagbogen er omhyggeligt ført næsten hver dag - med indførte undskyldninger hvis ikke. Det kunne se ud til at være en fælles beslutning sammen med flere kvindelige medlemmer af familien Grandjean, hvor det i dagbogen hævdes, at den mest vedholdende har været dagbogsføreren Maria selv. Maria havde ved dagbogsskrivningen 2 børn, var gift med en formodentlig velhavende Kolding købmand, Peter August Halby, Låsbygade 42, Kolding. Disse faktuelle oplysninger findes i udgiveren P. Eliasens indledning s. 23.
 
Samtidens aviser kan være gode kilder til at afspejle folkestemningen. Faktuelle oplysninger skal man søge i andet, primært kildemateriale.
Problemet med datidens aviser kan være / er, at skribenterne ofte fremtræder anonymiserede, f. eks. i Dannevirke 2. maj 1849 "af en Skrivelse fra en Dame i Kolding Egn dateret 26. April ..." o.l., eller slet og ret manglende angivelse af skribenten.
Det giver det helt åbenbare problem, at det kan være vanskeligt at afdække avisartiklens mere præcise tendens. Oftest fremgår det af de samtidige avisartikler, at der har været militærkyndige skribenter på spil.
Men benyttet som kilder til det brede begreb "den samtidige folkestemning", så går det vel an, kombineret med andet, mere gennemskueligt kildemateriale. 
De mest benyttede aviser i denne sammenhæng er Dannevirke (udgivet i Haderslev 1838-1975, talerør for dansksindede i Sønderjylland), Aarhus Stiftstidende (grundlagt 1794, nu ejet af Jysk Fynske Medier), der citerer Dannevirke. Fædrelandet (organ for de nationalliberale 1834-88). Men i princippet er alle danske, samtidige aviser benyttet.
Gennemgående ser avisernes reportager mest af alt ud som propaganda for den danske krigsførelse mod "Insurgenterne", "Preusserne" eller bar "Fjenden" med oftest nøje beskrivelser af de militære bevægelser og dispositioner, stort set intet eller kun sporadisk om krigen og befolkningen.
 
Generalstaben Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50. 1. Del Krigen i 1848, Kjøbenhavn 1867, 2. Del Krigen i 1849, Kjøbenhavn 1873, 3. Del Krigen i 1850, Kjøbenhavn 1880.
Og Generalstaben, Den dansk-tydske Krig 1864, Del I, II, III, Kjøbenhavn 1890-1891.
Generalstaben blev etableret 20. januar 1808 som Hærens øverste, selvstændige kommandomyndighed i Danmark, direkte under Krigsministeriet.
Generalstabens udgivelser er "udarbejdet paa Grundlag af officielle Dokumenter og med Krigsministeriets Tilladelse. Kjøbenhavn 1867, Nyborg 1875, Kjøbenhavn 1880.
Oversigt over den active Hærs Formation og Inddeling Formationen - der tillige viser de Personalforandringer, der i Løbet af Vaabenstilstandsperioden vare foregaaede i Afdelingernes Commando; ligeledes skal kortelig anføres, hvorledes Udviklingen var foregaaet i de mange forskjellige, indre Forhold, der spille en saa væsenlig Rolle for en Hærs Existents."
Man kan sammenholde de militære beskrivelser her med Frands Frederik Elias Tuxens beskrivelser til brug ved officersskolens undervisning af officerer. Det viser, at Generalstabens og Tuxens beskrivelser er stort set identiske, under alle omstændigheder er dispositionen i Tuxen identisk med Generalstabens, der for krigene 1848-50 er den opringelige version. I beskrivelsen af 1864 kampene er Tuxen muligvis mere autentisk end Generalstabens beskrivelser, især fordi Tuxen var med i kampene, og her har udgivet (1888) før Generalstaben (1890-91). Det formodes ikke, at der kommer nyt frem ved at benytte to formentlig næsten identiske fremstillinger af den samme vinkel på krigene, den militærstrategiske.
De 2 gange Cohen er næsten samtidige. De benyttes i vid udstrækning og uden megen betænkelighed af lokal- og slægtshistorikere.
Generalstabens udgivelser er også næsten samtidige, som Cohen udgivelserne er materialet sekundært i forhold til Krigsministeriets dokumenter.
Generalstaben indeholder som Cohen udgivelserne fyldige berettende elementer om krigene, som kan være brugbare, korrekt benyttet. Ud over det berettende stof kan det være et problem, at der i Generalstabens udgivelser er foretaget en udvælgelse af stoffet, som der kan kompenseres for med dokumentarisk materiale i Rigsarkivet og Krigsministeriet.
 • Indledende bemærkninger s. 1-41 o. den politiske situation og forhistorie i og o. hertugdømmerne.
 • Oversigt over den danske Hærs og Flådes Tilstand og Dislocation ved Oprørets Udbrud, s. 41-55.
 • Oprørets Fremgang, de første Operationer af den . slesvigbolstenske Hær samt de dertil nærmest knyttede Begivenheder, s. 56-101.
 • Foreløbige Foranstaltninger fra dansk Side samt Rustningerne og de første Operationer til Bekjæmpelse af den oprørske Bevægelse, s. 101-159.
 • Angrebet paa Insurgenthæren og dennes Nederlag, s. 159-224.
 • Nekrologer s. 225ff.
 • Bilag: Reskripter, proklamationer, lister over oprørets personer, o. Provisoriske Regering, div. skrivelser,
  • Styrkefortegnelse, Bilag 10 a. Marche -Tableau for det nørrejydske Armecorps fra den 25de Marts til den 5de April 1848. Bilag 10 b. Tilsvarende for det venstre slesvigske flankekorps.
  • Tabsliste for fægtningen ved Bov.
 • Andet Afsnit, 12. april indtil våbenstilstanden i Malmø, s. 229-542 + Bilag.
  • Kongens Rejse i Slesvig. - De diplomatiske Forhandlinger, der gik forud for Fredsbruddet med Tydskland.
  • Forholdene ved det danske Armeecorps fra den 13e til den 22de ApriI.
  • Forholdene paa den fjendlige Side fra den 13de til den 22de April.
  • Slaget ved Slesvig den 23de April, Armeecorpsets Retraite til Als og det nordlige Slesvig samt de dertil nærmest knyttede Begivenheder.
  • Bilag: Noter, beslutninger, bestemmelser
  • Tabsliste for Fægtningen S. for Ekernførde den 21de April 1848
  • Bilag 21. General-Styrkeliste over det Nørrejydske Armeecorps efter Styrkelisterne fra den 20de April 1848.
  • Tabsliste for Slaget ved Slesvig 23. April
  • Tabsliste for Fægtningen ved Oversø den 24de April 1848.
1. Afsnit Våbenstilstandsperioden.
2den September 1848-2den April 1849.
Foranstaltninger og Bestemmelser hovedsagelig af
militair Natur i Anledning af Vaabenstilstanden.
Forhandlingerne i Frankfurtt angaaende Veiltagelsen af Vaahenstilstanden - Diplomatiske
Forhantllinger angaaeude Tilvejebringelsen af
en ny ny Fællesregjerlng fol'' Hertngdommerne:
- den nye Regjerings Installation.
Begivenheder og Forhold ved den danske Hær
i Maanederne September og October indtil
Armeecorpsets Opløsning.
De politiske Forhold efter Installationeu af FælIesregjeringen,
- Den danske Regjerings
Skridt i Anledning af Fællesregjeringens Optræden
og med Hensyn til de forestaaende
Fredsunderhandiinger. Vaabenstilstalldens
Opsigelse. Fredsunderhandlingerne i London.
Fjendligbedel''lIes Gjenudbrud.
Begivenheder og Forhold ved den danske hær i
Tidsrummet fra Armecorpsets Opløsningg til
Fjendtlighedernes Gjenudbrud.
Begivenheder og Forhold ved den danske Marine
under Vaabenstilstanden.
De politiske og militaire Forhold i Hertugdømmerne
i den senere Del af Vaabeustilstandsperioden.
 • Concentrationen af Rigstropperne; disses Dialocation
  den 2den April s. 377. Afslutning
 
 
s. 1-414 + Bilag
Gjæringen i Hertugdømmerne. — Foranstaltninger, hovedsagelig af militair Natur, i Anledning af Vaabenstilstanden. Vanskeligheder ved Gjennemførelsen af Vaabenstilstanden ; Forhandlinger for at fjerne disse; Bestyrelsescommissionens Installation. Forhold ved den danske Hær indtil Armee- corpsets Opløsning.
Forholdenes Udvikling i Hertugdømmet Slesvig; den passive Modstand mod Bestyrelsescommissionen; de prenssiske Occnpationstroppers Optræden; Reclamatiouer i den Anledning. Statholderskabet aabner Underhandlinger i Kjebenhavn.
 
Begivenheder og Forhold ved den danske Hær fra Armeecorpsets Oplosning indtil Udgangen af Marts 1850.
 
Fredsunderhandlingerne i Berlin. Skrift fra den danBke Regjerings Side i Anledning af Tilstanden i Hertugdømmerne og den hele politiske Situation. Forhandlinger i Kjøhenbavn med holstenske Afsendinge. Freden sluttes. Forhandlinger om Arvefølge-spørgsmaalet.
 
Begivenheder og Forhold ved deu danske Hær fra April 1850 indtil Indrykningen i Slesvig. — Bestyrelsescommissionen fratræder; en kongelig Regjeringscommissair ndnævnes for Slesvig.
 
Begivenheder og Forhold ved den danske Marine under Vaabeustilstanden.
 
Forholdene ved den slesvig-holstenske Hær og Marine indtil Fjendlighedernes Gjenoptagelse.
 
Bilag, 24 i alt, herunder officielle bemærkningner anordninger m.v. o. de endelige aftaler o. Slesvig-Holsten:
Proklamation fra Statholderskabet, Protocol over Installeringen af Bestyrelsescommissionen for Hertugdømmet Slesvig.
Flensborg den 29de August 1849. Offentlig Bekjendtgjørelse, Boning og Pechlin, 25. August 1849, Bekjendtgjørelse angaaende Tiltrædelsen af den for ''Hertugdømmet Slesvig under Vaabenstilstanden i Overensstemmelse med Conventionen af 10de Juli d. A. beskikkede Bestyrelsescommission. 25. August 1849, efterfølgende Bekjendtgjørelse m.v., officielle henvendelser, proklamationer, Memorandum, bemærksninger m.v., Convention angaaende Nordslesvigs Besættelse af'' svensk-norske Tropper. 13. August 1849, Hemmelig Artikel, 13. August 1849.
 
 
Tilsvarende har Generalstaben udgivet
Den dansk-tydske Krig 1864 1ste Del, Kjøbenhavn 1890, Den dansk-tydske Krig 1864 2den Del, Kjøbenhavn 1891, Den dansk-tydske Krig 1864, 3die Del, Kjøbenhavn 1892, Den dansk-tydske Krig, 1864, Atlas, Kjøbenhavn 1892.
  
Rigsarkivet har Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864. Det er Cohen registrene.
Desuden de slesvigske krige, som er en bredere række kartoteker og arkivsamlinger.
Rigsarkivets "De slesvigske krige" har som grundsubstans forsvarets arkiver, her inddraget som "Kartotek over faldne 1848-50 og 1864". Det er alfabetisk ordnede kopier over faldne soldaters navne. Har man et navn, f. eks. fra Cohens udarbejdede registre, så kan man her krydskontrollere med det primære kildemateriale.
Rigsarkivets "De slesvigske krige" er en bredere adgang til forskelligt arkivmateriale, som Rigsarkivet selv kalder "arkivskabte hjælpemidler".
Der er f. eks. og først og fremmest i denne sammenhæng de af Cohen udarbejdede tabslister, alfabetisk ordnet af R. Lemming. Desuden en hel del i denne sammenhæng ikke brugbare registreringer, flere også udarbejdet af R. Lemming.
Rigsarkivet, Register over døde i krigen 1864, v. R. Lemming, Aarhus 1997, afskrift efter V. Cohen, men sat i alfabetisk orden, også efter fødested. III del.
Rigsarkivet, Register over døde i krigen 1848-50, v. R. Lemming, Aarhus 1997, afskrift efter A. D. Cohen, men sat i alfabetisk orden, også efter fødested. III del.
Der er adskillige registreret med ukendt fødested.
Fødested Dollerup 1848-50.
Fødested Kolding 1864.
Fødested Skanderup 1864.
Fødested Dollerup 1864. Der er ingen registreret fra Dollerup, kun Dollerup Nørremark v. Viborg.
Fødested Skive 1848-50.
Fødested Viborg 1848-50, ingen.
Fødested Skive 1864.
Fødested Viborg 1864.
Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1864. Selv om ikke alle overlevende skulle have fået søgt om erindringsmedalje, så må dette arkiv anses for retningsgivende som en fortegnelse over 1864 krigens deltagere. Der er en amtslig inddeling, alfabetisk inddeling for København. Der var ca. 55.000 ansøgninger til erindringsmedalje 1876.
Viborg Amt er herredsinddelt, særskilt fortegnelse for Skive by med 67 registreringer, Viborg by med 179 registreringer. Hertil kommer de til amtet hørende herreder.
Under Vejle Amt er Kolding By med 202 registreringer. 
Under Ribe Amt, Andst Herred er der 350 registreringer, heraf Skanderup Sogn og Hjarup 60 registreringer.
Krigsministeriet har "diverse materialer" med tabslister, dødsattester m.v. for 1863-64. Der findes en dagbog, Peter Andersen, Bøstrup, Langeland om krigens trivialiteter 1864.
Krigen 1848-50 ... med udførligere Skildring af nogle enkelte Kampe, udarbejdet 1888 som grundlag for Foredrag i Officersskolens næstældste Klasse, ved Oberstlieutenant Tuxen, Kjøbenhavn 1895. Christian Frederik Frands Elias Tuxen 1837-1903 startede ved militæret 1853, begyndte officersuddannelsen 1857, adjudant ved 2. infanteribrigade 1864, deltog i kampene ved Mysunde, Dybbøl og Als, Krigsminister, 1879-87, herefter lærer i krigskunst ved officersskolen. Det benyttede manuskript er "anden Udgave" ved Oberstlieutenant Pontoppidan. De faktuelle slagskildringer, f. eks. af kampene i og omkring Kolding april 1849 og kampene i 1864, hvor Tuxen deltog, må formodes at være troværdige omkring det faktuelle og nøje afstemt med det dokumentariske materiale samt det officielle billede af "krigsvirkeligheden" i Generalstaben og Krigsministeriet. Tuxens fremstilling er delt i to dele i samme udgivelse fra 1895.
Del 1, 1848-50. Slaget ved Bov, s. 11ff., slaget ved Slesvig, s. 21ff., Kolding, Ejstrup, Gudsø, s. 49ff., slaget ved Isted, s. 82ff.
Del 2, 1864, Dannevirke, s. 18ff., Dybbøl, s. 38-66, kampene omkring Als, våbenhvile, s. 67-80, Nørrejylland, Kolding, Vorbasse, s. 31-37.
Tuxen anfører selv Generalstaben som kilde til hans fremstilling af Krigen 1848-50. Dispositionen for fremstillingen af 1864 krigen demonstrerer, at også her er Generalstaben kilde. Men her er det også sandsynligt, at egne kamperfaringer spiller en rolle i fremstillingen.
Tuxens fremstilling sammenholdes løbende med Generalstabens beskrivelser af de militære operationer. I fremstillingen af 1864 kampene har Tuxen selvstændig værdi, fordi han her selv har deltaget i de anførte kampe.
Tuxen benyttes også særskilt i beskrivelsen af kampene i 1849, da Generalstaben her slutter sin fremstilling i Bind 2 ved våbenstilstandens afslutning 2. april 1849, s. 378 med efterfølgende trykfejlsfortegnelse og dokumentariske bilag, s. 1-49. Generalstabens Bind 3 starter med 1850.
Det er uafklaret, hvorfor treårskrigens begivenheder fra 3. april og året ud i 1849 er undladt i Generalstabens beskrivelse. Men det er konstaterbart, at sådan er det.
 
Deltagere og faldne i de slesvigske krige:
 
Erindringsmedaljerne fra 1876, antal fordelt på de udvalgte geografiske områder, procentandele af beregnet folketal.
Område Folketal 1870 Folketal 1880 Gennemsnitligt folketal Erindr. medaljer 1848-50 % af folketal Erindr. medaljer 1864 % af folketal
Andst (Anst) Herred  11029 11877 11453 258 2,9 335 2,9
Skanderup Sogn og Hjarup 1433 1657 1545 45 2,9 61 3,9
Kolding By, Købstad 5400 7141 6270 111 1,8 202 3,2
Viborg By, Købstad 6422 7653 7038 101 1,4 85 1,2
Skive By, Købstad 2059 2521 2290 58 2,5 66 2,9
Fjends Herred 7113 8085 7759 156 2,1 184 2,4
I alt og % gns.      36195 729   2,3 933  2,8 
I beregning af Erindringsmedaljernes % andel af folketallet 1870 og 1880 er der anvendt et ligeligt fordelt gennemsnit af de to års folketal, som så skønnes at være brugbart for året 1876, hvor ansøgningerne om erindringsmedalje blev muliggjort.
 
 
 
 
Registreret som soldater i Skanderup Sogn i 1850 folketællingen
Navn Alder Født Adresse Erhverv Bemærkninger  Nr. erindrings-medalje
(Christopher ...? Feiter) !!  22 Give  Skanderup By  Krigstjeneste i Aarhus  Her aldrig fået ophold i sognet   
(Hans Mathias Vilster) 24 Vamdrup Skanderup By  Soldat, Tjeneste i Slesvig, Dagleier Indført og streget ud.   
Poul Nielsen Korsgaard 27 i Frørup Skanderup By Soldat, indkvarteret på gård?   25.
Christoffer Frederiksen 27 i Høien Skanderup By  Soldat, registreret på gård uden for familien, karl?  Hos P. Schultz, Wissingsminde?  
Knud Hansen 27 i sognet Lunderskov Tjenestefolk, Soldat, Indkaldt   12.
Laurits Andersen 29 i sognet Skanderup By Dagleier, Soldat, Indkaldt    
Niels Hansen Knud 23 Alminde Skanderup By Soldat, bor hos Murer    
Johan Peder Schmidt 28 i sognet Skanderup By  Soldat, Tjenestefolk Hos P. Schultz, Wissingsminde  
Rasmus Madsen Damgaard 23 i sognet Skanderup By  Soldat, Tjenestefolk  Hos P. Schultz, Wissingsminde?  
Poul Christian Hansen 24 i Andst Skanderup By  Soldat, Tjenestefolk    15.
Iver Andersen 31 i Seest Skanderup By  Soldat, Indkaldt, registreret på gård uden for familien, karl?    
Frederik Johansen Lager 28 i Harthe Skanderup By  Soldat, Tjenestefolk     
    I alt 12 registreret i folketællingen 1850 som soldater.   
I 1850 folketællingen er der på P. Schultz's gård i Skanderup registreret 31 personer, heraf 3 indkaldte soldater.
Der er ikke fundet registrerede soldater i 1850 folketællingen fra Hjarup Sogn. 

Ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer for krigsdeltagelse 1848-50 og 1864 i An(d)st Herred, Skanderup Sogn og Hjarup, Kolding, Viborg, Skive og Fjends Herred 

Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50 og 1864 Andst Herred
  Stillingsbetegnelser 1848-50 af 258 bevilgede ansøgninger Stillingsbetegnelser 1864 af 353 bevilgede ansøgninger  
1.  Gaardmand, Kragelund Smedemester, Seest 1. 
2.  Insider, Gamst Fattig?, Seest 2. 
3.  Arbeidsmand, Bastrup, Vamdrup Arbeidsmand, Gesten 3. 
4.  Arbeidsmand, Vamdrup Gaardejer, Lejrskov  4. 
5.  Gaardmand, ? Høker paa Landet, Lejrskov  5. 
6.  GaardeierGamst Væver, Hjarup  6. 
7.  Landmand, Egtved  Landboelsmand, Øster Vamdrup  7. 
8.  Arbeidsmand, Gamst  Gaardeier, Seest  8. 
9.  Arbeidsmand, Gjelballe  Engmaaler?, Lejrskov  9. 
10.  Arbeidsmand, Seest Banearbeider, Lunderskov 10. 
11.  Arbeidsmand, Bekke Murer og Tømrer, Jordrup 11. 
12.  ?Husmand, Veerst Landm?, Lejrskov 12. 
13.  Landmand, Jordrup Tjeneste?, Leierskov 13. 
14.  Huusmand, Store Andst Landpostbud, Seest 14. 
15.  Landboelsmand og Murer, Vamdrup Husmand, Veerst  15. 
16.  ??, Gamst Landmand, Lejrskov  16. 
17.  Gaardeier, Hjarup Portør, Lunderskov  17. 
18.  Landpostbud, Vamdrup Huusmand, Gjesten  18. 
19.  Landmand, Bekke Gaardmand, Seest  19. 
20.  Arbeismand, Hjarup Landmand, Jordrup  20. 
21.  Husmand, Jordrup Arbeidsmand, Seest  21. 
22.  Gaardmand, Bekke Husmand, Veerst  22. 
23.  Tjenestekarl, Egtved Husmand, Gamst Mark, Lunderskov Station  23. 
24.  Selveierhuusmand, Leierskov Gaardeier, Bastrup, Vamdrup  24. 
25. Bonde Husmand, Jordrup  Huus Mand og Dagleier, Hjarup  25.
26. Landmand, Gjesten Huusmand, Andst, Lunderskov Station 26.
27. Tjeneste?, Ingen Bopæl, Veerst Landmand Gaardeier, Vamdrup 27.
28. Husmand, Jordrup Arbeidsmand, Bastrup, Vamdrup 28.
29. ??, Vamdrup Jernbaneassistent, Lunderskov 29.
30. Smed og Huusmand, Andst Arbeidsmand, Dollerup 30.
31. Murmester og Tømmermand, Lejrskov Gaardmand, Øster Vamdrup, Hjarup 31.
32. Murer og Tømrer, Leirskov Selveier, Skanderup 32.
33. Huusmand, Vester Vamdrup, Vamdrup  Landmand, Jordrup  33.
34. Gaardeier, Hjarup  Landmand (Boelsmand), Sest Mark  34.
35. Gaardmand, Seest  Landmand, Sest  35.
36. Husmand, Veerst  Gaardeier og Folketingsmand, Seest* 36.
37. Gaardeier, Hjarup  Bonde Husmand, Leierskov  37.
38. Arbejdsmand, Seest  Arbeidsmand, Øster Vamdrup  38.
39. Boelsmand, Jordrup Huusmand, Gjesten  39.
40. Gaardmand, Egholt, Leierskov  Huusmand (overstreget) Gaardmand, Egtved  40.
41. Tjenestekarl, Lejerskov Gaardmand, Lejerskov 41.
42. Arbeismand, Gjelbale Arbeidsmand, Leierskov 42.
43. Husmand og Væver, Leierskov Skræder, Leierskov 43.
44. Husmand, Sest Landmand Forpagter, Bække 44.
45. Husmand, Nagbøl Vandpumper ved Jernbanen, Husmand, Dollerup 45.
46. Som Arbeidsmand, Leierskov Murer, Seest 46.
47. Akkordarbeiter, Skanderup Landmand, Leierskov 47.
48. Landmand (Boelsmand), Sest ArbeidsMand, Gjelballe Skov 48.
49. Lejehusmand, Vamdrup Gaardleier, Leierskov 49.
50. Husmand, Nagbøl Arbeidsmand, Seest 50.
51. Huusmand, Leierskov Kornhandler, Vamdrup 51.
52. Husmand, Leierskov Tjenestekarl, Seest 52.
53. Tjener paa Ure Mark, Leirskov Avlbruger, Jordrup 53.
54. Landmand, Leirskov Avlsbruger, Andst 54.
55. Bonde, Bække  Husmand og Høker, Lunderskov 55.
56. Arbeidsmand, Andst Arbeidsmand, Leirskov 56.
57. Huusmand, Andst  Hjulmand, Seest  57.
58. Selveier, Husmand, Øster Gjesten  Murer og Tømmer, Leirskov  58.
59. Gaardeier, Leierskov  ??, Vester Gjesten Mark  59.
60. Selveier, Øster Gjesten   Træarbeider, Seest  60.
61. Arbeidsmand, Leirskov  Skolelærer, Gejsing, Andst  61.
62. Arbeidsmand, Hjarup  Landmand, Lunderskov  62.
63. Daglejer, Lejrskov  Gaardeier, Skanderup  63.
64. Husmand, Veerst  Gift Snedker, Seest 64.
65. Huusmand, Gjesten  Insider, Veerst  65.
66. Huusmand, Bække  Gaardeier, Leirskov  66.
67. Leiehuusmand, Bække  Husman, Gjesten  67.
68. Svagelig Krigsinvalid, Bastrup, Vamdrup  Arbeismand, Gjesten  68.
69. Arbeidsmand, Bastrup, Vamdrup  Høker, Gamst  69.
70. Landmand, Leierskov Mark  Colonne Formand ved Jerenbanen, Lunderskov  70.
71. Huusmand, Gamst  Arbeidsmand Undervorporal, Hjarup  71.
72. Murer ??, Vamdrup  Arbeidsmand, Vamdrup  72.
73. Arbeidsmand, Gjelballe  Ingeniør Sergent, Veerst  73.
74. Leiehusmand, Skanderup  Colonne Formand ved jernbanen, Vamdrup  74.
75. Murermester, Skanderup  Huusmand, Bastrup, Vamdrup  75.
76. Snekersven, Gjelballe  Leiehuusmand, Østergjesten  76.
77. FæstehusMand, Bække  Uhrmager, Leierskov  77.
78. Landmand, Andst  Arbeidsmand Undercorporal, Hjarup  78.
79. Insider, Bække  Skræder, Hjarup  79.
80. Husmand, Leirskov  Arbeidskarl, Dollerup  80.
81. Gaardmand, Bække  Møllersvend, Øster Vamdrup  81.
82. Husmand, Bække Arbeidsmand, Vamdrup Station 82.
83. Huusmand, Bække Gaardmand, Gamst  83.
84. Husmand, Bekke Arbeidsmand, Leierskov  84.
85. Bonde eller Landmand, Ferup, Lejerskov Gaardmand, Andst  85.
86. Husmand (Landarbeider), Sest Arbeismand, Vamdrup  86.
87. Væver, Jordrup Væver,  Gjesten  87.
88. Gaardeier, Bække Huusmand, Vamdrup  88.
89. Husmand, Bække Murer, Andst  89.
90. Gaardeier, Bastrup, Vamdrup Husmand, Veerst  90.
91. Tømmere og Jordbruger, Lejrskov Møller, Skanderup  91.
92. Insidder, Lejrskov Husmand, Andst  92.
93. Gaardmand, Seest ??Mægler, Andst  93.
94. LandarbeidsMand, Vamdrup Arbedsmand, Vamdrup  94.
95. Huusmand, Bastrup, Vamdrup Huusmand, Leirskov  95.
96. Arbeismand, Vester Vamdrup Mark Gaardmand, Andst  96.
97. Ledvogter, Seest Væver, Store Andst  97.
98. ??binder, Leierskov Bonde, Leirskov  98.
99. Gaardmand, Hjarup Bonde, Egtved  99.
100. Landmand, Gamst Mark Gaardmand, Seest  100.
101. Arbejdsmand, Gejsing Mark, Andst Arbeidsmand, Dollerup  101.
102. Husmand, Hjarup, Skanderup Arbeidsmand, Øster Giesten  102.
103. Arbejdsmand, Øster Gjesten Skanderup Ledvogter ved danske Statsbaner, ??  103.
104. Arbeidsmand, Vester Gjesten Mark Stationsforvalter, Lunderskov  104.
105. Avlsbruger, Jordrup Arbeidsmand, Seest  105.
106. Gaardmand, Lunderskov Arbeidsmand, Vamdrup  106.
107. ??, Øster Gjesten Skov ??, Øster Gjesten  107.
108. Boelsmand, Gamst Gaardeier, Hjarup  108.
109. Indsider, Vestergjesten Tømrer, Nagbølle  109.
110. Arbeidsmand, Husmand, St. Andst Land ?, Geising 110.
111. Huusmand, Øster Vamdrup Landmand, Jordrup  111.
112. Fæstehusmand, Gjesten Landmand, Hjarup  112.
113. Gaardmand, Bekke Huusmand, Gamst  113.
114. Huusmand, Veerst Landmand, Geising  114.
115.  Husmand, Veerst  ?arbeidsmand, Geising  115. 
116.  Husmand, Veerst  Fæstehusmand, Bække  116. 
117.  Arbeidsmand, Andst  Indsidder, ??  117. 
118.  Leiehusmand, Vester Gjesten Mark  ?Bondesinærer nu Fortiden?, Seest  118. 
119.  Boelsmand, Andst  Arbeidsmand, Vamdrup  119. 
120.  Boelsmand, Hjarup  Selveier, Gjesten  120. 
121.  Bonde, Leirskov  Husmand, Veerst  121. 
122.  Trykkender paa Grund af Sygdom, Nagbølle Mark Huusmand, Geising Mark  122. 
123.  Husmand og ?, Veerst  Arbeidsmand, Øster Gesten  123. 
124.  Husmand, Veerst  Husmand, Nagbøl  124. 
125.  Husmand, Veerst  Huuseier, Skanderup  125. 
126.  Boelsmand, Skanderup  Land bols Mand, Vamdrup  126. 
127.  Landmand, Vester Vamdrup  Husmand og ?, Veerst  127. 
128.  Arbeismand, Bastrup, Vamdrup  Gårdejer, Lejrskov  128. 
129.  Husmand, Jordrup  Landmand, Lejrskov  129. 
130.  Gaareier, Øster Gjesten   Bonde, Vorbasse?  130. 
131.  Arbeidsmand, Selveier, Husmand, Øster Gjesten  Huusmand, Bække  131. 
132.  Husmand, Andst  Smed og Vognfabrikant, Vamdrup  132. 
133.  Boelsmand, Hjarup  Insidder, Geising  133. 
134.  Skræddermester og Eier af Jordlod paa 6 Tdr. Land, Vamdrup  Porteur ved danske Statsbaner, Vamdrup  134. 
135.  Huuseier og Tømmer Mester, Geising  Træflisfabrikant, Lejrskov  135. 
136.  Gaardeier, Gamst, Andst  Arbeidsmand, Gjesten  136. 
137.  Lannarbeider, Vamdrup  Gaardmand, Geising  137. 
138.  Arbeidsmand, Hjarup  Landboelsmand, Leirskov  138. 
139. Arbeidsmand, Hjarup Bestyrer paa Veerst Bekke Fattiggaard, Bekke  139. 
140. Smed, Seest Arbeidsmand, Bastrup, Vamdrup  140. 
141. Arbeidsmand, Seest Høker paa Landet Leierskov  141. 
142. Huusmand og Fisker i trange Kaar, Ferup Avlsbruger og Vognmand, Jordrup  142. 
143. Landmand, Store Andst Vognopsynsmand Vamdrup Station  143. 
144. Møllebygger, Seest Insidder, Lunderskov  144. 
145. Boelsmand, Vester Gjesten Mark Landmand, Vamdrup  145. 
146. Gaardeier, Andst Huusmand, Store Andst  146. 
147. Høker, Skanderup Gaardmand, Vamdrup  147. 
148. ?? og Arbeidsmand, Nagbølle Avlskarl paa Dollerupgaard, Dollerup 148. 
149. Husmand Murer og Tømrer, Leirskov Seleier Huusmand, Skanderup  149. 
150. Gaardeier, Vamdrup Landbolsmand, Lunderskov  150. 
151. Jern Banearbeider, Seest Gaardmand, Bække  151. 
152. Avlsbruger og Hjuler, Vamdrup Landmand, Bastrup, Vamdrup  152. 
153. Huusmand, Lejrskov Mark Gaardeier, Vamdrup  153. 
154. Skolelærer, Seest, saaret 23. April (Kolding) og 6. Juli Selveier, Gjesten  154. 
155. Indsidder, Lejrskov Landmand, Andst  155. 
156. Arbeidsmand, Sest Huusmand, Lejrskov  156. 
157. Husmand, Gamst Tjenestekarl, Jordrup  157. 
158. Husmand Invalideforsørgelse, Skanderup Huusmand, Lille Andst  158. 
159. Fæste Husmand, Bække Skræder og Landbolsmand, Vamdrup  159. 
160. Boelsmand, Dollerup Landmand, Lille Andst  160. 
161. Arbeismand, bække  Ledvogter, Andst  161. 
162. Arbeidsmand, Gamst Mark  Arbeidsmand, Vamdrup  162. 
163. indsidder, Gjesten  Tjenestekarl, Hjarup  163. 
164. Jeg er ?? og Landmand, Lille Andst  Smed, Skanderup  164. 
165. Arbeidsmand, Store Andst  Bonde, St. Andst  165. 
166. Gaardeier i St. Andst  Ølbryger, Store Andst  166. 
167. Indsidder og Arbeidsmand, Lunderskov  Gaardmand, Vamdrup  167. 
168. Arbeismand, Hjarup  ??mand, Jordrup  168. 
169. Arbeider, Seest  Landmand, Store Andst  169. 
170. Landmand, Leierskovmark  Bonde, Andst  170. 
171.  Huusmand, Seest  Arbeidsmand, Andst  171. 
172.  Arbeidsmand, Geising  Huusmand, Andst  172. 
173.  Tjenestekarl, Hjarup  Hustommersven?. Seest  173. 
174.  Gaard og Avlsmand, Andst  Bonde, Skanderup  174. 
175.  Bonde, Øster Gjesten  Selveier, Gjesten  175. 
176.  Huusmand, Øster Gjesten  Landbrugsmand?, Øster Vamdrup  176. 
177.  Arbeidsmand, Vamdrup  Husmand, Veerst  177. 
178.  Husmand, Veerst  ?hjælper, Vamdrup  178. 
179.  Gaardeier, Øster Gjesten  Gaardmand, Jordrup  179. 
180.  Husmand, Skanderup  Arbeidsmand, Nagbølle  180. 
181.  Husmand, Jordrup  Træskomager, Øster Vamdrup 181. 
182.  Avlsmand, Andst  Bonde Gaardeier, Uhre  182. 
183.  Arbeidsmand og ?, Leierskov  ?karl, Leirskov  183. 
184.  Jordbruger og Tømrer, Andst  Murer, Gamst  184. 
185. Tjenestekarl, Vamdrup  Husmand, Veerst  185. 
186. Arbeidsmand, Hjarup  Tjenestekarl, Seest  186. 
187. Landmand, Vamdrup  Husmand, Veerst  187. 
188. Smed, Vester Vamdrup  Huusmand, Torsted ! 188. 
189. Bonde, Vamdrup  Muremester, Ødis  189. 
190. Arbeidsmand, Leierskov  Snedker, Leirskov  190. 
191. Arbeismand, Vester Vamdrup  Landmand, Vamdrup  191. 
192. Arbeidsmand, Leirskov  Gaardeier, Dollerup  192. 
193. Ledvogter ved den Sydjyske Jernbane, Vamdrup  Indsider og ?, Gjesten  193. 
194. Smed, Bekke  Landmand, Bekke  194. 
195. Husmand, Leirskov  Bolsmand, Gjesten  195. 
196. Arbeismand, Hjarup  Politibetjent og Selveier, Lunderskov 196. 
197. Gaardmand, Geising  Arbeidsmand, Jordrup  197. 
198. Sneker, Geising  Landmand, Seest  198. 
199. Huusmand, Leirskov  Arbeismand, Vamdrup, Bastrup Mark  199. 
200. Huusmand og Smed, Leirskov  Gaardeier, Veerst  200. 
201. Tømrer, Lunderskov  Tjenestekarl, Egtved  201. 
202. Gaardeier, Leirskov  Leiehusmand og Dagleier, Gjesten  202. 
203. Arbeismand, Vamdrup  Tjenestekarl, Bastrup, Vamdrup  203. 
204. Gaardmand, Vamdrup  Arbeismand, Bekke  204. 
205. Husmand, St. Andst  Landmand, Egtved  205. 
206. Væver, Gjesten  Landmand, Seest  206. 
207. Landmand, Gjesten  Hjuler, Lejerskov  207. 
208. Landmand, Jordrup  Arbeismand, Vamdrup  208. 
209. Arbeismand, Hjarup  Arbeidsmand, Leirskov  209. 
210. Boelsmand, Jordrup  Bødker, Leirskov  210. 
211. Landmand, Jordrup  Husmand, Bekke  211. 
212. Huusmand, Jordrup  Selveier og Arbeidsmand, Seest  212. 
213. Indsidder, Jordrup  Gaarmand, Veerst  213. 
214. Aftægtsmand, Jordrup  Arbeidsmand med Skovl og?, Vamdrup  214. 
215. Bødker, Bekke  Huusmand, Geising, Andst  215. 
216. Huusmand, Jordrup  Handelsmand, Bekke  216. 
217. Husmand, Veerst  Huusmand, Bastrup, Vamdrup  217. 
218. Huusmand, Lille Andst  Landboelsmand, Vamdrup  218. 
219. Huusmand, Seest  Huusmand, Bastrup, Vamdrup  219. 
220. Huusmand, Andst  Arbeidsmand, Andst  220. 
221. Landmand, Lejrskov  Maskinpadser ved Statsbanerne, Vamdrup  221. 
222. Bonde, Leirskov  Arbeidsmand, Gjelballe  222. 
223. Huus Mand, Vamdrup  Huusmand, Jordrup  223. 
224. Landmand, Andst  Husmand, Seest  224. 
225. Leiehusmand, Bekke  Huusmand, Gjesten  225. 
226. Partikuloir, Seest** Møller, Andst  226. 
227. Arbejdsmand, Andst  Indsidder og Væver, Lunderskov  227. 
228. Selveier?, Vamdrup  Husmand, Lejrskov  228. 
229. Huusmand, Leierskov  Mølleforpagter, Rolles mølle  229. 
230. Gift og Huusmand, Nagbølle  Gaardeier, Gamst, Andst  230. 
231. Boelsmand, Hjarup  Bonde, Leirskov  231.
232. Træskomand, Andst  Arbeidsmand, Selveierhusmand, Øster Gjesten  232.
233. Huusmand Arbeidsmand, Hjarup  Landmand, Lejrskov  233.
234. Ledvogter, Dollerup  Arbeidsmand, Seest  234.
235. Straatækker, Gjelballe  Gartner, Lejrskov  235.
236. Gift Gaarsholdt, Hjaarup  Bonde, Geising  236.
237. Arbeidsmand, Skanderup Dollerup Husmand, Løvlund, Grene  237.
238. Husmand, Gjelballe Mark  Husmand og Familiefader, St. Andst  238.
239. Gårdmand, Andst  Tjenestekarl, Lejrskov  239.
240. Gaardmand, Veerst  Arbeismand, Vamdrup  240.
241. Huusmand?, Gjesten  Skomagersvend, Bastrup, Vamdrup  241.
242. ? og Insider, Leirskov Kjøbmand, Vamdrup  242.
243. Gaarmand, Gjesten  Landmand, Vamdrup  243.
244. Husmand, Leirskov  Træskomand, Skanderup  244.
245. Husmand, Leirskov  Landmand, Skanderup  245.
246. Arbeid Mand, Vamdrup Mark  Gaarman, Nagbølle  246.
247. Indsider, Veerst  Arbeismand, Seest  247.
248. Husmand, Vamdrup  Husmand, Bekke  248.
249. Husmand og Tømrer, Leirskov  Arbeidsmand, Dollerup Mark  249.
250. Skræder og Husmand, Andst  Haandværker, Skræder, Skanderup  250.
251. Indsider og Dagleier, Gjesten Skræder, Vester Vamdrup  251. 
252. Gaardejer, Bække Landmand, Bekke  252. 
253. Indsider og Dagleier, Gjesten Indsider, Veerst  253. 
254. Huusmand, Bekke Politibetjent, Leirskov  254. 
255. Bondemand, Geising Praktiserende Læge, Officersaspirant, St. Andst  255. 
256. Boelsmand, Gjesten Landboelseier, Lunderskov  256. 
257. Landmand, Gamst Landmand, Bastrup, Veile Amt!  257. 
258. Røgter, Hjarup Arbeismand, Bastrup, Vamdrup  258. 
    Husmand, Leirskov  259. 
    Husmand, Veerst  260. 
    Murer og Tømrer, Bastrup, Vamdrup  261.
    Fæstehusmand, Gjesten  262.
    Huusmand, Gjesten  263.
    Tjennestekarl, Gjesten  264.
    Jordbruger, Egtved  265.
    Landmand, Gamst, Andst  266.
    Husmand, Gamst, St. Andst  267.
    Tjenestekarl, Lejrskov  268.
    Jordbruger, Veerst  269.
    Gift ... Arbeidsmand, Leirskov  270.
    Dagleier, Veerst  271.
    Snedker, Seest  272.
    Indsidder, Skanderup  273.
    Gaarmand, Gamst, Andst  274.
    Skomager, Hjarup  275.
    Tjenestekarl, Bekke  276.
    Indsidder og Arbeidsmand, Leirskov  277.
    Ungkarl, Dagleier, Leirskov  278.
    Boelsmand og Bonde, Skanderup  279.
    Tjenestekarl, Gjelballe  280.
    Gaardmand, Bekke  281.
    Gaardmand, Bekke 282.
    Møller, Øster Vamdrup, Vamdrup  283.
    Huusmand, Gamst, Andst 284.
    Huusmand, Vamdrup 285.
    Kjøbmand, Jordrup 286.
    Høkker, Bekke 287.
    Landboelsmand, Vamdrup 288.
    Ledvogter ved de danske Statsbaner, Vamdrup 289.
    Landmand, Jordrup 290.
    Murer og Tømmersvend, Gjesten 291.
    Arbeis Mand Huusmand, Bastrup, Vamdrup 292.
    Skrædermester, Vamdrup 293.
    Gaardmand, Leirskov 294.
    Huusmand, Bekke 295.
    Bunde, Bastrup, Vamdrup 296.
    Tjenestekarl, Store Andst 297.
    Smed, Hjarup 298.
    Huusmand, Vamdrup 299.
    Smed, Bekke 300.
    Selveier, Gjesten 310.
    Landboelsmand, Bastrup, Vamdrup 311.
    Hus Mand, Seest? 312.
    Gaardmand, Bekke 313.
    Landboelsmand, Leirskov 314.
    Bonde, Jordrup 315.
    Gaardaier, Bastrup, Vamdrup 316.
    Husmand, Seest 317.
    Snekermester, Vamdrup 318.
    Gaareier, Seest 319.
    Tjenestekarl, Skanderup 320.
    Gaardmand, Leirskov 321.
    Insider, Skanderup 322.
    Møller, Mølleforpagter, Drabæks Mølle 323.
    Arbeidsmand, Leirskov 324.
    Husmand, Veerst 325.
    Landmand, Geising 326.
    Huusmand, Øster Gjesten 327.
    Arbeismand, Leirskov 328.
    Arbejdskarl, Jordrup 329.
    Husmand, Veerst 330.
    Landmand, Jordrup 331.
    Porteur, Vamdrup Station 332.
    Landmand, Gjelballe  333.
    Arbeidsmand, Øster Vamdrup Mark 334.
    Boelsmand, Seest Mark 335.
    Gift Husmand og Arbeidsmand, Andst Mark 336.
    Bonde, Geising 337.
    Landmand Gaardmand, Leirskov 338.
    Bonde, Holte, Vamdrup 339.
    Huusmand, Bekke 340.
    Landmand, Bastrup Mark, Vamdrup 341.
    Husmand, Nagbølle Mark 342.
    Gaareier, Store Andst 343.
    Arbeidsmand, Vamdrup 344.
    Gaarman, Øster Gjesten 345.
    Bestyrer paa Holte Fattiggaard, Vamdrup 346.
    Landmand, Øster Vamdrup 347.
    Malermester, Vamdrup 348.
    Smed, Gamst, Andst 349.
    Gaardmand, Seest 350.
    Slagter, Seest 351.
    Fattig?, Seest 352.
    Skrædder, Nagbølle 353.
* Hans Andersen Buch, Particulier - privatmand.
 
Andst Herred, stillingsbetegnelser 1848-50 af 258 bevilgede ansøgninger   
  Gaardmand, Gaardeier Landmand, Bonde, Avlsbruger Selveier m.v. Landarbeider, Landarbeidsmand, Røgter Arbeidsmand Huus-, Selveierhuus-, Leiehuus-, og Fisker i trange Kaar, Boelsmand, Fæstehusmand, og Invalideforsørgelse Tjenestekarl Svagelig Krigsinvalid Indsidder, Dagleier m.v. I alt %
  28 28 2 3 56 84 7 1 9 218  
10,9 10,9 0,8 1,2 21,9 32,8 2,7 0,4 3,5   85,2
  Murer, -Mester, og Tømrer Tømrer, Huusmand, Jordbruger m.v. Sneker, Snekersvend Møllebygger Væver og Husmand, Skræddermester, Skrædder og Husmand Jernbanearbeider, Ledvogter Smed (og Huusmand) Høker, Bødker, Hjuler,  Træskomand, Straatækker
  5 7 2 1 5 2 5 3 2 32  
2,0 2,7 0,8 0,4 2,0 0,8 2,0 1,2 0,8   12,5
  Uidentificerbar, Aftægt, Partikuloir Skolelærer                
  5 1               6  
2,0 0,4                 2,4
  I alt                 256 1
 
Stillingsbetegnelser i Andst Herred 1864 af 353 bevilgede ansøgninger   
  Gaardeier Landmand, Bonde, Bunde, Avlsbruger, - og Vognmand Selveier, Jordbruger Dagleier og Leiehusman og Huus Mand Huus-, Hus-, Boelsmand  Tjeneste-, Arbeids-, Avlskarl Arbeidsmand I alt %
  45 52 9 4 78 18 54 260  
12,7 14,7 2,5 1,1 22,1 5,1 15,3   73,7
  Murer og Tømrer, Snedker, -Mester, Malermester Skrædder, Skrædemester, Uhrmager Væver, og Indsidder Træskomand, Skomager -Arbeider, Træflisfabrikant, Ølbrygger, Bødker Møller, -Svend, Mølleforpagter Smed, og Vognfabrikant, -Mester Slagter    
  13 8 5 6 6 6 1 45  
 % 3,7 2,3 1,4 1,7 1,7 1,7 0,3   12,7
  Bestyrer Holte, Bekke, Veerst Fattiggaard, Fattig? Jernbaneassistent, Vandpumper, Colonne Formand Vamdrup, Lunderskov, Banearbeider, Ledvogter, Porteur, Maskinpadser ved Statsbanerne, Vognopsynsmand Vamdrup Statione Skolelærer, Praktiserende Læge, Ingeniør Indsidder Postbud, Politibetjent Uidentificeret    
  5 13 3 5 3 11   40  
 % 1,4 3,7 0,8 1,4 0,8 3,1     11,3
  Kornhandler, Handelsmand, Kjøbmand Høker og Husmand, paa Landet        
  4 4        8  
 % 1,1 1,1          2,3
                353 100,0
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50 Andst Herred, Skanderup Sogn og Hjarup
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50, Forsvarets Arkiver, Ribe Amt, Andst Herred,
De i Skanderup Sogn og Hjarup registrerede ud af 258 i Andst Herred 
  Stillingsbetegnelser  
1. Niels Peter Henriksen Arbejdsmand Gjelballe
2. Søren Lind Gaardejer Hjarup
3. Iver Lauritsen Arbeismand Hjarup
4. Peder Pedersen Gaardeier Hjarup
5. Hans Madsen Gaardeier Hjarup
6. Lars Jespersen Arbeismand Gjelbale
7. Rasmus Christensen Huusmand Nagbøl
8. Søren Olesen Tovel Husmand Nagbøl
9.Jens Christensen Arbejdsmand Hjarup
10. Andreas Carl Møller Arbejdsmand Gjelballe
11. Thyge Hansen Leiehusmand Skanderup
12. Knud Knudsen Hansen Muremester Skanderup
13. Hans Peter Lauritzen Snekersven Gjelballe
14. Nicolai Christiansen Gaardmand Hjarup
15. Poul Hansen  Husmand  Hjarup, Skanderup 
16. Johan Frederik Hansen Arbejdsmand  Øster Gjesten Skanderup 
17. Niels Villadsen Gaardmand  Lunderskov 
18. Søren Jensen Boelsmand Hjarup Skanderup
19. Jørgen Hansen Sygdom Nagbølle Mark
20. Peter Bruhn Boelsmand Hjarup
21. Søren Hansen Arbeidsmand Hjarup
22. Peter Larsen Arbeidsmand Hjarup
23. Christian Jensen Høker Skanderup
24. Christian Rasmussen Arbeidsmand Nagbøl
25. Poul Nielsen Korsgaard (169) Husmand Invalidefors. Skanderup
26. Erik Jensen Hermansen   Boelsmand Dollerup 
27. Jens Andersen  Indsidder, Arbejdsmand Lunderskov 
28. Niels Lauritsen Arbeismand Hjarup
29. Niels Poulsen Meiland Tjenestekarl Hjarup
30. Hans Peder Madsen Husmand Skanderup
31. Ole Knudsen Arbeidsmand Hjarup
32. Anders Andersen Raadvad Arbeismand Hjarup
33. Christen Christensen Tømrer Lunderskov
34. Søren Nielsen Eltang Arbeidsmand Hjarup
35. Niels Pedersen Ebberup Gift og Huusmand Nagbølle
36. Johan Kyed Mogensen Boelsmand Hjarup
37. Claus Koch Sørensen Toft Hjarup
38. Jens Clausen Lunding Ledvogter Dollerup
39. N. Christensen Straatækker Gjelballe
40. Hans Peter Jørgensen Holst Gift Gaarsholdt Hjarup
41. Niels Andersen Arbejdsmand Dollerup
42. Jens Madsen Gamstmark Husmand GjelballeMark
43. Peter Laursen Røgter Hjarup
44. Christoffer Frederiksen Akkordarbeider Skanderup
45. Hans Ebbesen. Deltog 23. april ved Kolding. Boelsmand Skanderup
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 Andst Herred, Skanderup Sogn og Hjarup.
De fra Skanderup Sogn og Hjarup registrerede ud af 350 i Andst Herred
  Stillingsbetegnelser  
1. Jens Peder Hansen Østergaard Skrædder Nagbøl
2. Søren Andersen Banearbejder  Lunderskov 
3. Jørgen Christensen Barsø  Portør Lunderskov 
4. Peter Jørgensen Birkedal Husmand   Lunderskov
5. Jørgen Peter Andersen Væver Hjarup
6. Mads Jørgensen Bonde Husmand Lunderskov Station
7. Johan Heinrik Bostrup jernbaneassistent Lunderskov
8. Peter Henrik Boysen Arbeidsmand Dollerup
9. Johann Brodersen Selveier, Undercorporal Skanderup
10.Peder Nielsen Christensen Vandpumper ved Jernbanen, Husmand  Dollerup
11.Jes Hansen Christiansen ArbeidsMand Gjelballe Skov 
12. Mikkel Andersen Dons Landmand   Lunderskov
13. Jacob Poulsen Due Gaardeier Skanderup
14. Jørgen Jepstrup Fløjstrup Arbejdsmand Undercorporal Hjarup
15. Jacob Erlandsen (Skjærbæk) Colonne Formand ved Jerenbanen Lunderskov
16. Hans Nielsen Geertsen Skræder Hjarup
17. Peter Geill Arbejdskarl Dollerup 
18. Charsten Jørgen Hansen Møller Skanderup
19. Christen Nissen Hansen Husmand Andst Hjarup
20. Laurits Petersen Hansen Arbejdsmand Dollerup 
21. Mathias Christian Hansen  Ledvogter Lunderskov 
22. Niels Hansen  Stationsforvalter  Lunderskov 
23. Simon Evertsen Hansen  Tømrer  Nagbølle Skov 
24. Christian Haugaard  Landmand Hjarup 
25. Ditlef Heinrich Hautschildt Husmand  Gamst pr. Lunderskov 
26. Peter Jensen Houborg  Husmand Nagbøl 
27. Søren Hansen Høi   Huseier Skanderup 
28. Søren Jensen  Insidder Lunderskov 
29. Hans Peder Jepsen   Avlskarl Dollerupgaard  Dollerup 
30. Peder Jepsen  Landboelsmand Lunderskov
31. Johan Henrik Jørgensen Tjenestekarl Hjarupgaard Hjarup
32. Jens Jørgensen Smed Skanderup
33. Christian Petersen Klausen Bonde Skanderup
34. Jens Koch Arbejdsmand Nagbølle
35. Lauge Larsen Gaardejer Dollerup
36. Peter Holt Lausen Politibetjent og Selveier Lunderskov
37. Søren Nielsen Lim Gaardejer Hjarup
38. Anders Nielsen Arbeidsmand Gjelballe
39. Henrik Nielsen Indsidder og Væver Lunderskov
40. Jens Nielsen Mølleforpagter Rolles Mølle
41. Carl Sørensen Nord Træskomand Skanderup
42. Niels Christian Nyboe Landmand Skanderup
43. Petter Jensen Nørgaard Gaarman Nagbølle
44. Johan Peter Orloff Arbeidsmand Dollerup Mark
45. Jørgen Madsen Orloff Haandværker, Skræder Skanderup
46. Christen Petersen Petersborg Huus Landboelseseier Lunderskov
47. Peter Petersen Indsidder Skanderup
48. Phillipp Pedersen Skomager Hjarup
49. Andreas Olesen Poulsen Vedstenlund  Boelsmand og bpnde Skanderup
50. Hans Poulsen Haastrup Tjenestekarl Gjelballe
51. Jens Poulsen Schmidt Smed Hjarup
52. Jacob Clausen Snore Tjenestekarl Skanderup
53. Peter Petersen Steengaard Insider Skanderup
54. Christian Sørensen Møller Mølleforpagter Drabæks Mølle Lunderskov
55. Nis Jensen Sørensen Landmand Gjelballe
56. Peder Christian Thomsen Husmand Nagbølle Mark
57. Christen Boijesen Huus Mand og Dagleier Hjarup
58. Jørgen Hansen Bragh Gaardeier Øster Vamdrup, Jarup
59. Søren Peter Jørgensen Dam Husmand og Høker Lunderskov
60. Peter Hansen Tvedegaard Gaardeier Hjarup
61. Niels Anker Jepsen  Seleier Huusmand Skanderup
62. Jens Peder Hansen Østergaard Skrædder Nagbølle
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50, grupperede stillingsbetegnelser. 
Skanderup Sogn, Hjarup 1848-50 i alt 45 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedaljer
Landbrug   Gaardmand,-eier Huus-, Hus-, Leiehus-, Boelsmand Arbeidsmand, Akkordarbeider Tjenestekarl I alt %
5 14 17 1 37  
11,1 31,1 37,8 2,2   82,2
Håndværk o.l.   Snekersven, Tømrer Høker Straatækker Muremester  
2 1 1 1 5  
4,4 2,2 2,2 2,2   11,1
Andet   Ledvogter Sygdom Gift      
1 1 1   3  
2,2 2,2 2,2     6,7
I alt         45 100
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864, grupperede stillingsbetegnelser 
1864 Andst Herred, Skanderup Sogn og Hjarup, i alt 62 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedaljer 
  Gaardmand, -eier Huusmand, landboelseier, Seleier, Husmand Arbeidsmand Selveier, Huusmand, Dagleier Landmand, bonde Arbeids,-Avls-, Tjenestekarl I alt %
Landbrug 6 12 9 2 8 5 42  
  9,7 19,4 14,5 3,2 12,9 8,1   67,7
Håndværk o.l. Væver, Indsidder Skrædder Smed          
  2 4 1       7  
  3,2 6,5 1,6         11,3
Andet Insider, Indsidder Jernbaneassistent, Vandpumper, Stationsforvalter, Ledvogter, Colonne Formand Politibetjent Møller, Mølleforpagter (Skanderup, Drabæks og Rolles Mølle) Huseier      
  2 6 1 3 1   13  
  3,2 9,7 1,6 4,8 1,6     21,0
I alt              62 100,0
 
 
 
Fordeling 1864 på Skanderup Sogns byer, Hjarup af ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer.
Hjarup Skanderup Gelballe Nagbøl  Dollerup Lunderskov Rolles Mølle Drabæks Mølle I alt
18 9 6 5 2 3 43
Fordeling 1864 på Skanderup Sogns byer, Hjarup af ansøgte og bevilgede erindringsmedaljer.
9 13 4 5 7 16 1 1 56
 
Kolding By 1848-50 og 1864 fordelt på erhverv, stillingsbetegnelser. Uden navneangivelser. I den registrerede rækkefølge
  Stillingsbetegnelser 1848-50 Stillingsbetegnelser 1864  
1.  Brenderibestyrer Murer Svend 1.
2.  Materialist Sadelmagermester 2.
3.  Arbejdsmand Vagt?? 3. 
4.  Vognmand Murer? 4. 
5.   Ulæseligt? Detailhandler 5. 
6.  Værthusholder Graver Kolding Kirkegaard 6. 
7.   ? ?? 7. 
8.   ? Farver 8. 
9.  Arbejdsmand  ? 9. 
10.  Arbejdsmand HuusMand 10. 
11.  Murer Lager 11. 
12.  Arbejdsmand Jernstøbersvend 12. 
13.  Tømmermester Detailhandler 13. 
14.  Arbejdsmand Vognmand 14. 
15.  Arbejdsmand Marchandiser 15. 
16.  Vognmand Uhrmager 16. 
17.  Murersvend Uhrmager 17. 
18.  Murer Fæstemand og Kammertjener 18. 
19.  Værtshusholder Instrumentsliber 19. 
20.  Detaillist Arbejdsmand 20. 
21.  Fæstemand Koldingsgaard Murer 21. 
22.  Værtshusholder  ?? 22. 
23.  Arbejdsmand Arbejdsmand 23. 
24.  Toldassistent Bestyrer af Apothek 24. 
25.  Arbejdsmand Murer 25. 
26.  Skibstømrer Ledvogter ved Banen 26. 
27.  Skomager?  Skomager 27. 
28.  Gartner Dagleier 28.
29.   ?  ? 29.
30.  Arbejder Kolding Gasværk Krovært 30. 
31.  Murer Arbeismand 31.
32.  Fotografik Kun lidt Arbeide 32.
33.   ? Vognmand 33.
34.  Detailist Vertshusholder 34.
35.  Arbeismand Musicus Trompeter 35.
36.  Maskinarbeider ?? 36.
37.  Skræddermester Tobaksarbeider 37.
38.  Kolding Fattiggaard Arbeidsmand 38.
39.  Ølhenter Farver 39.
40.  Murer Veershusholder 40.
41.  Restauratør paa Kolding Banegaard Arbeismand 41.
42.  Sneedkermester Murer 42.
43.  Vognmand Møller 43.
44.  Maler Skreder 44.
45.  Klodsmager Tobaks??svend 45.
46.  Slagter Typograf 46.
47.  Arbejdsmand Arbeidsmand 47.
48.  Beielsmand Værtshusførelse og Murer 48.
49.  Avlsbruger Snedker Svend 49.
50.  Invalid og kan intet Arbeide udrette Snedker 50.
51.   ? Landarbejder 51.
52.  Dagleier Arbeidsmand 52.
53.  Urmager Værthuseholder 53.
54.  Kjøbmand Bager 54.
55.  Klodsmager Værtshusholder 55.
56.  Arbeidsmand Detajlist 56.
57.  Murersvend Kjøbmand 57.
58.  Jernbanearbeider Porteur 58.
59.  Amtsvejmand Arbeidsmand 59.
60  Tyende Slagter 60.
61.  Tømmermester ?? 61.
62.  Skræder Snedker 62.
63.  Stormmaaler ? Skomager 63.
64.  Hospitalforstander Toldofficiant 64.
65.  Politibetjent Farversvend 65.
66.  Arbeidsmand Skomager 66.
67.  Skomagermester Gjørtler 67.
68.  Arbeidsmand Arbeidsmand 68.
69.  Arbejsmand Vognmand 69.
70.  Skomagermester Arbeidsmand 70.
71.  Værtshusholder Snedkermester 71. 
72.  Gjestgiver Dagleier 72. 
73.  Arbeismand Sadelmager 73. 
74.  Dagleier Pakhus Formand 74. 
75.  Sadelmager Skomager 75. 
76.  Tømrer Skibstømmerer 76. 
77.   ? Bødker 77. 
78.  Murermester Vertshusholder 78. 
79.  Mestersvend paa Skibsværftet Snedker 79. 
80.  Væver Skomager 80. 
81.  Daglaier ?broder 81. 
82.  ? Logi Stationsbud ved Kolding Jernbanestation 82.
83.  Skibstømrersvend Købmand 83.
84.  Murer Smedemester 84.
85.  Skrædermester Arbeidsmand 85.
86.  Arbeidsmand Smed 86.
87.  Værtshusholder Arbeidsmand 87.
88.  Fabriksarbeider ?? 88.
89.  Tømmerer Gartner 89.
90.  Kornmaler ? Giestgiver 90.
91.  Telegrafbud Farversvend 91.
92.  Skovfoged og Markmand Arbeidsmand 92.
93.  Borger og Mester Arbeidsmand 93.
94.  ? og Arbeidsmand Saviskjære ? 94.
95.  Arbeidsmand Skrædder 95.
96.  Procurator Arbeidsmand 96.
97.  Bøtker Dagleier ?? 97.
98.  Arbeidsmand Snedker 98.
99.  Kalkværksbestyrer Skræder 99.
100.  Bogbinder Snedker 100.
101.  Gartner Tjenestekarl 101.
102.  Møllekusk Ølbrygger 102.
103.  Tømrer Maler 103.
104.  Bybud Murer 104.
105.  Arbeidsmand Maler 105.
106.  Fabriksarbejder Pompemager 106.
107.  Jernstøberarbejder Arbeidsmand 107.
108.  Skræder Murersvend 108.
109.  Arbeidsmand Arbeids Mand 109.
110.  Kiøbmand ?Karl ved Jysk Fynske Jernbaner 110.
111.  Arbeidsmand Patrouillebetjent 111.
    Arbeidsmand 112. 
    Gaardekarl 113.
    Arbeidsmand 114.
    Arbeidsmand 115.
    Jernbaneassistent 116.
    ?? 117.
    Politibetjent 118.
    Handelscomis 119.
    ??  120.
    Arbejdsmand 121. 
    Farver 122.
    Vertshusholder og Øltapper 123.
    Tjeneste Karl 124.
    Jernbanetjent Ledvogter 125.
    Ledvogter 126.
    Kjøbmand 127. 
    Jordmodermand 128. 
    Møllerbygger 129. 
    Snedker 130. 
    Veimand 131. 
    Dyrlæge 132. 
    Arbeidsmand 133. 
    Privat Landpost 134. 
    Former og fabrikant 135. 
    Landinspec ?? 136. 
    Skræder 137. 
    Arbeismand 138. 
    Herremagasin 139. 
    Snedker 140. 
    Sadelmagerformand 141. 
    Daglaier 142. 
    Murersvend 143. 
    ?? 144. 
    Arbeidsmand 145. 
    Musikus Jacob Nielsen 146. 
    Skibstømrer 147. 
    Værtshusholder 148. 
    Guldsmed 149. 
    Muremester 150. 
    ?? 151. 
    Arbeidsmand 152. 
    Ølhandler 153. 
    Snedker 154. 
    Arbeidsmand 155. 
    Gartner og Detailhandler 156. 
    Vægter 157.
    Slagter 158.
    Murer 159.
    Rullemand 160.
    Arbeidsmand 161.
    Steenhugger 162.
    Portør ved Jernbanestationen Kolding 163.
    Muremester 164.
    Arbeidsmand 165.
    Muremester 166.
    Portør ved de Danske Statsbaner 167.
    Brøndgraver og Pumpemager 168.
    Tømmer 169.
    Arbejdsmand 170.
    Skomagersvend 171.
    ?? 172.
    Kjøbmand 173.
    Arbeidsmand 174.
    Skomager 175.
    Tømmer 176.
    Murersvend 177.
    Snedker 178.
    Snedker 179.
    Arbeidsmand 180.
    Arbeidsmand 181.
    Tømmer 182.
    Arbeidsmand 183.
    Gift og er Arbeismand 184.
    Overportør Kolding Banegaard 185.
    Arbejdsmand 186.
    Skomager 187.
    Cigararbejder 188.
    Handelsmand 189.
    Gartner 190.
    Vognmand 191.
    Udlandsophold 192.
    Politibetjent 193.
    Arbeidsmand 194.
    Danselærer 195.
    Arbeidsmand 196.
    Tømrer 197.
    Arbeidsmand 198.
    Bager 199.
    Bagermester 200.
    Guldsmedsvend 201.
    Snedker 202.
I efterfølgende tabeller er de benyttede stillingsbetegnelser i henholdsvis 1848-50 og 1864 er bibeholdt, indledt med sammenfattende tabeler. De sammenfattede tabeller er en simplificering af de samtidige stillingsbetegnelser.
Kolding 1848-50, i alt 113 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedaljer, grupperede stillingsbetegnelser med % dele heraf
  Tilknyttet landbrug* Arbeidsmand  Andre arbejdere** Forskellige håndværk*** Handel og service**** Jernbanerestauratør, -arbejder, Værtshusholdere, Giestgivere  Offentlig myndighed, bedre borgerskab***** Kolding Fattiggaard  Uidentificeret, andre  I alt
   9 19  31 10 7 111
8,0  16,8  13,3  27,4 8,8 7,1  6,2 2,7  8,0  100,0
* Med stillingsbetegnelserne Avlsbruger, Kornmaler, Fæstemand Koldinghus, Dagleier, Tyende, Gartner.
** Med stillingsbetegnelserne Maskinarbejder, Jernstøbearbeider, Arbejder Kolding Gasværk, Jernbanearbejder, Fabriksarbejder.
*** Med stillingsbetegnelserne Murer, Tømrer, Skibstømrer, Sneedkermester, Mestersvend Skibsværftet, Skomager (Mester), Skrædder, Væver, Sadelmager, Bøtker, Klodsmager, Maler, Fotografik, Kalkværksbestyrer, Brenderibestyrer, Borger og Mester.
**** Med stillingsbetegnelserne Detaillist, Kjøbmand, Vognmand, Kusk, Bybud, Logi, Telegrafbud.
***** Med stillingsbetegnelserne Procurator, Skovfoged og Markmand, Stormmaaler, Hospitalsforstander, Politibetjent, Amtmand, Toldassistent.
 
Kolding 1864, 202 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedeljer, grupperede stillingsbetegnelser med % dele heraf
Tilknyttet landbrug* Arbeidsmand Andre arbejdere** Forskellige håndværk*** Handel og service****
Offentlig myndighed, bedre borgerskab
Jernbanen, Ledvogter, Stationsbud  Værtshusholder, Kroholder, Giestgiver  I alt 
13 28 13 84 33  13   10 202 
6,4 13,9  6,4  41,6  16,3  6,4  4,0  5,0  100,0 
* Med stillingsbetegnelserne Huusmand, Landarbeider, dagleier,Tjeneste-, Gaardekarl, Gartner.
** Med stillingsbetegnelserne  Tobaks-, Cigararbeider
*** Med stillingsbetegnelserne Murer, Uhrmager, Skrædder, Smed, -mester, Skomager, Farver, Snedker, Tømrer, Skibstømrer, Bager, Slagter, Bødker, Gjørtler, Maler, Sadelmager, Typograf, Rullemand, Stenhugger.
**** Med stillingsbetegnelserne Detailhandler, Kjøbmand, Handelsmand, Commis, Marschandiser.
***** Med stillingsbetegnelserne Toldofficiant, Politibetjent, Bestyrer af Apotek, Dyrlæge, Musicus, Instrumentsliber, Møller Møllebygger, Ølbrygger, -handler, -tapper. 

 

Kolding 1848-50 i alt 111 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedalje, stillingsbetegnelser 
Arbejdsmand, Maskinarbejder, arbejder Kolding Gasværk, Jernstøberiarbejder Murer Tømrer, Skibstømrer, Sneedkermester, Mestersvend Skibsværftet Skomager(mester) Gartner Værtshusholder, Gjestgiver I alt
29  8  4 58
% 25,7 7,1   8,0  3,5 1,8  5,3  51,4
Skrædder, Væver Detaillist, Kjøbmand Sadelmager, Bøtker, Klodsmager, Maler Fotografik Vognmand, Kusk  Bybud, Logi Telegrafbud
5  4 21
% 4,4 2,7  4,4  0,9  3,5  2,7  18,6
Jernbanerestauratør Toldassistent Daglejer, Tyende Avlsbruger, Kornmaler, Slagter Fæstemand Koldingsgaard Kolding Fattiggaard, Ølhenter, Invalid
1  1  3 13
% 0,9 0,9  3,5  2,7  0,9   2,7 11,6
Stormmaaler, Hospitalsforstander, Politibetjent, Amtsvejmand Procurator, Skovfoged og Markmand  Kalkværks-, Brenderibestyrer, Borger og Mester  Diverse uidentificeret 
4  3 12  21
% 3,5 1,8  2,7  10,6  18,6

 

Kolding 1864 i alt 202 registrerede og bevilgede ansøgninger om erindringsmedelje 
Arbejdsmand, Tobaks-, cigararbejder Murer Uhrmager Skomager Skreder, Skrædder Smed, Smedemester Skomager Farver Snedker Tømrer, Skibstømrer I alt
44 14 2 8 4 6 9 5 13 6 111
% 21,8 6,9 1,0 4,0 2,0 3,0 4,5 2,5 6,4 3,0 55,0
Bager, Slagter Smed, Smedemester Bødker, Gjørtler, Maler Sadelmager Møller, Møllebygger Gartner Bestyrer af Apotek, Dyrlæge Ølbrygger, -handler, -tapper Rullemand, Steenhugger Typograf, Musicus, Instrumentsliber
5 5 4 3 2 3 2 3 2 3 32
% 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 15,8
Værtshusholder o.l., Kroholder Detailhandler, Kjøbmand, Handelsmand, Commis, Marchandiser Ledvogter m.v. ved Banen, Stationsbud m.v. ved Jernbanen Husmand, Landarbejder, daglejer,Tjeneste-, Gaardekarl Vognmand Portør, Porteur Toldofficiant, politibetjent Diverse, uidentificeret
% 10 15 8 8 4 4 3 7 59
5,0 7,5 4,0 4,0 2,0 2,0 1,5 3,5 29,2
 
Ansøgning om erindringsmedalje Skive By 1848-50 og 1864
Under Skive By er registreret landsogne, som anføres her kontra Skive By / Kjøbstad 
  Stillingsbetegnelser 1848-50 Stillingsbetegnelser 1864  
1. Arbejdsmand, Skive Skomager, Skive 1. 
2. Skomagermester, Skive Kjøbmand, Skive 2. 
3. Landmand, Skive Landsogn Fattiggaards Bestyrer, Skive 3. 
4. Arbejdsmand, Skive Landsogn, Egeris By Kjøbmand, Skive 4. 
5.  Husmand, Ramsing Sogn og By Ungkarl, Skive 5. 
6.  Køer og Detailhandel, Thise Sogn og By Tjenestekarl, Skive 6. 
7.  Arbeidsmand, Breum Bye Gaardskarl, Skive 7. 
8.  Landmand, LlThorum Sogn ??, Skive 8. 
9.  Husmand, Lime Sogn, Smedemark By Landmand, Skive 9. 
10.  Huusmand, Ramsing Sogn og By Slagter, Skive 10. 
11.  Boelsmand, Knud By, Rødding Tjenestekarl, Skive Thorup? 11. 
12.  Arbeismand, Hindborg By Værthusholder, Skive 12. 
13.  Husmand, Resen By Condittor, Skive  13. 
14.  Daglejer, Hem By og Sogn Blikenslager, Skive 14. 
15.  Huusmand, Rogild i Resen Sogn Skomager, Skive 15. 
16.  Snedker og Møbelhandler, Skive Hoteleier, Skive 16. 
17.  ??, Skive Farver, Skive 17. 
18.  ??, Skive Opsynsmand, Skive 18. 
19.  Skomager, Skive Skomagermester, Skive 19. 
20.  Bankbogholder, Skive Arbeidsmand, Skive Mark 20. 
21.  ??, Skive ?fører, Skive 21. 
22.  Musiker og Arbeidsmand, Skive Manufaktur?, Skive 22. 
23. Konditor, Skive Bestyrer af Skive Realskole, Skive* 23. 
24. Kjøbmand, Skive Arbeidsmand, Skive 24. 
25. Murermester, Skive Arbeidsmand, Skive 25. 
26. ??, Skive Maler, Skive 26. 
27. Skomager, Skive ??, Skive 27. 
28. Avlsbruger, Skive Hedemark Marskandiser, Skive 28. 
29. Muremester, Skive  ??, Aasted harre 29. 
30. Banearbeider, Skive Bødker, Skive 30. 
31. ?Betjent, Skive Smed, Skive 31. 
32. Kongelig Toldassistent, Skive Restauratør, Skive 32. 
33. Arbeidsmand, Skive Skomagersvend, Skive 33. 
34. Fisker, Skive Sadelmagermester, Skive 34. 
35. Arbeidsmand, Skivehuus mark Uhrmager, Skive 35. 
36. Arbeidsmand, Skive Karetmager, Skive 36. 
37. Arbeidsmand, Skive ?Mester, Skive 37. 
38. Vertshusholder, Skive Arbeidsmand, Skive 38. 
39. Landbruger, Skive Arbeidsmand, Skive 39. 
40. ??, Skive Gartner, Skive 40. 
41. Tømmermester, Skive Arbeidsmand, Skive 41. 
42. Murer, Skive Vertshuusholder, Skive 42. 
43. Pakkuskarl paa Skive Station Arbeismand, Skive 43. 
44. Arbeidsmand, Skive Arbeidsmand, Skive 44. 
45. Snedker, Skive Landmand, Skive 45. 
46. Vognmand, Skive Arbeidsmand, Skive 46. 
47. Rebslager, Skive Haandværker, Staarup Mark 47. 
48. Muremester, Skive Arbejdsmand, Skive 48. 
49. Arbeidsmand, Skive Boghandler, Skive 49. 
50. Kjøbmand, Skive Tømmermester, Skive Vesterfælled 50. 
51. Husmann, Skive Braarupmark Skolelærer i Skive Landsogn, Skive 51. 
52. Husmand, Skive Træhandler, Skive 52. 
53. Arbeidsmand, Skive Arbeismand, Skive  -  Tambohus 53. 
54. Boelsmand, Skive Hedemark Landmand, Skive 54. 
55. Naalmager, Skive Fattiggaard Arbeidsmand, Skive 55. 
56. Arbeidsmand, Skive Murer, Skive 56. 
57. Gaardmand, Hindborg Jordbruger, Skive Hedemark 57. 
58. Gaardmand, Vinde, Skive Skomager, Skive 58. 
    Fisker, Skive 59.
    Malermester, Skive 60.
    Farver, Skive 61.
    Arbejder, Tøndering By, Harre 62.
    Tømmer??, Skive 63.
    Staldforpagter, Skive 64.
    Andsat ved Banen, Skive 65.
    Farver, Skive 66.
*Skive private Realskole optræder med annonceret generalforsamling 6. okt. 1882. Private realskoler har eksisteret siden 1700-tallet. Skive Byarkiv angiver ingen datering, men et bygningsfoto o. 1890 viser en relativt nyopført bygning Frederiksgade 21, det nuværende Aakjærskolen. Erindringsansøgningerne er udfyldt fra 1876 og nogle år herefter. Caspar Henrik Wolffsen Hasselriis anfører sig som "Bestyrer af Skive Realskole". I Folketælling 1880 er han registreret som 40 år gammel Skoleinspektør og Husfader, bosiddende Frederiksgade, 2. Rode, Matr. 25 bb, Forhuset, Stuen. 
Iflg. Danmarks Privatskoleforenings Realskolen gennem 200 år, 2010, var Skive private Realskole ejet af et privat interessentselskab indtil 1886, hvor kommunen overtog skolen. Det kan med sikkerhed konstateres, at Skive private Realskole har eksisteret før 1880, hvor C. H. Wollfsen Hasselriis var skoleinspektør ved folketællingen. Iflg. anden undersøgelser er realskolen og Frk. Sørensens Pigeskole begge oprettet i Frederiksgade 1877. Realskolen lå før 1877 i Kirkegade, Skive.
 
Stillingsbetegnelser 1848-50, Skive     
Landbrug   Husmand, Huusmand, Boelsmand Landmand, -bruger, Avlsbruger Gaardmand Arbeidsmand (1 og musiker) Dagleier Fisker I alt %
11 6 2 13 1 1 34  
19,0 10,3 3,4 22,4 1,7 1,7   58,6
Håndværk o.l.   Skomager, -mester Tømmemester Murer, -mester Snedker (og Møbelhandler) Rebslager Naalmager Skive Fattiggaard
3 1 4 2 1 1 12  
5,2 1,7 6,9 3,4 1,7 1,7   20,7
Handel og service  Kjøbmand, Købs-, Detailhandel Vertshusholder Bankbogholder      
3   1 1     5  
Andet    5,2   1,7 1,7       8,6
Banearbeider, Pakhuskarl Skive Station Kongelig Toldassistent Betjent Pakhuskarl Uidentificerbar    
2 1 1 1 2   7  
3,4 1,7 1,7 1,7 3,4 0,0   12,1
I alt              58 100
 
Stillingsbetegnelser 1864 Skive       
Landbrug   Gaardskarl, Tjenestekarl Fattiggaardsbestyrer Landmand, Jordbruger Arbeidsmand Fisker         I alt %
3 1 4 12 1         21  
4,5 1,5 6,1 18,2 1,5           31,8
Håndværk o.l.   Skomager-, Mester, Svend, Sadelmagermester Blikkenslager Slagter Bødker Smed Maler, Malermester, Farver Uhrmager Murer, Tømmer, -mester, Karetmager, Haandværker Arbejder    
6 1 1 1 1 3 1 6 1 21  
9,1 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 1,5 9,1 1,5   31,8
Handel, service   Kjøbmand Vært-, Verthusholder, Restauratør, Hoteleier Marskandiser Conditor Boghandler Træhandler Manufaktur      
2 4 1 1 1 1 1     11  
3,0 6,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5       16,7
Andet    Skolelærer (i Landsogn), Bestyrer Realskole Ansat ved Banen Uidentificerbar, Opsynsmand, Fører?, Ungkarl, Staldforpagter      
3 1 9             13  
4,5 1,5 13,6               19,7
I alt         66 100,0
 
Ansøgning om erindringsmedalje Viborg By 1848-50 og 1864, uden navneangivelser, i den registrerede rækkefølge.
Under Viborg By er der registreret landsogne, som er anført her contra Viborg By
  Stillingsbetegnelser 1848-50 Stillingsbetegnelser 1864  
1. Huusmand, Viborg Mark Bagermester 1. 
2. Skomager Skrædder 2. 
3. Tømrer  Maler 3. 
4. Skræder Arbeidsmand 4. 
5. Skomager Kjøbmand 5. 
6. Kunstdreier Ølbrygger 6. 
7. Skomagermester ?? 7. 
8. ? og Glarmester Arbeidsmand 8. 
9. 
  
Snedkersvend Slagter 9. 
10.  Skomager Landmand, Viborg mark  10. 
11.  Landbruger, Viborg Mark  Redaktør og Udgiver af Viborg Stiftstidende  11. 
12.  ?Procurator? Skrædermester 12. 
13.  ? Viborg Mark Restaurateur 13. 
14.  Skomager Skomager 14. 
15.  Avlsbruger Fuldmægtig 15. 
16.  Avlsbruger Formand jysk fynske Jernbaner  16. 
17.  Smedemester Arbeidsmand 17. 
18.  Murer Arbeidsmand 18. 
18.  ?Jorsmand, Viborg Mark  Træhandler 19. 
19.  ?? Kjøbmand 20. 
20.  Malermester Skomager 21. 
21.  Arbejdsmand Arbeidsmand 22. 
22.  Arbejdsmand Huusmand, Viborg By og Mark  23. 
23.  Orgonom? Arbedsmand 24. 
24.  Arbeidsmand Skomager 25. 
25.  Fragtkører Bolsmand 26. 
26.  Farver Arbeismand 27. 
27.  Steenhugger og Brobygger Skomager 28. 
28.  Steenhugger Kjøbmand 29. 
29.  Skræddermester Smed 30. 
30.  Landmand, Viborg Vestermark  Bog- og papirhandler 31. 
31.  Avlsbruger Kjøbmand 32. 
32.  Landmand, Viborg Mark  Værtshusholder 33. 
33.  Jernstøbearbejder Murersvend 34. 
34.  Avlsmand Kjøbmand 35. 
35.  Medhjælper paa Viborg Apothek Fabriks Arbeider og  36. 
36.  Skomager Bryggeri Forpagter, Dania  37. 
37.  Tømmersvend Dreier 38. 
38.  Kjøbmand og Handelsagent Arbejsmand 39. 
39.  ?Forvalter Arbeidsmand 40. 
40.  Bybud Arbsmand 41. 
41.  Landmand, Viborg Mark  Verthusholder 42. 
42.  Kontorist Landmand, Viborg Mark  43. 
43.  Natvægter Muurmester 44. 
44.  Skomagersvend Maler 45. 
45.  Avlsbruger, Viborg ?Mark  Kjøbmand 46. 
46.  Skomagermester Skomager 47. 
47.  Politibetjent - siden 25. October 1858  Tømre 48. 
48.  ?? Arbeidsmand 49. 
49.  Murersvend Pakhusforvalter 50. 
50.  Skomager Skomagermester 51. 
51.  Skolelærer Slagtermester 52. 
52.  Garver Væver 53. 
53.  Arbeidsmand Guldsmed 54. 
54. Saddelmager Snedker 55. 
55. Bogholder Landmand, Viborg Mark  56. 
56. ArbeisMand Avlsbruger, Viborg Mark  57. 
57. Arbeitsmand Murer 58. 
58. Landmand, Viborg Mark Snedkersvend 59. 
59. Arbeidsmand Bødkermester 60. 
60. Avlsbruger Restauratør 61. 
61. Tømmermester Restaurateur 62. 
62. Avlsbruger, Viborg Kjøbstads Mark Avlsbruger i Viborg  63. 
63. Tømmersvend Slagter 64. 
64. Arbeidsmand ?? 65. 
65. Overbanemester ved de jysk fyndske Jernbaner Slagter og Værtshusholder 66. 
66. Ledvogter Jernbanen Viborg Skive Bogbinder 67. 
67. Arbejdsmand Murersvend 68. 
68. ?? Garver Svend 69. 
69. Gartner Skomagersvend 70. 
70. Landmand, Viborg Nørremark Avlsbruger 71. 
71. Landmand, Viborg Nørremark Malermester 72. 
72. Landmand, Viborg Mark Karetmager 73.
73. Værthusholder Arbeidsmand 74. 
74. Arbeidsmand Handskemager 75. 
75. Brolægger, Sct. Mathiasgade Maler og Fotograf 76. 
76. ?betjent ?? 77. 
77. Arbeismand Vægter 78. 
.78.. Arbeidsmand Fabrikant 79. 
79. Arbeidsmand Gjæstgiver 80. 
80. Træhandler Avlsbruger, Viborg Mark  81. 
81. Broligger, Elsborg Skomagersvend 82. 
82. Overretsbud? Skomager 83. 
83. Teglbrænder Ølhanler 84. 
84. Arbeidsmand Arbeidsmand, Viborg Kjøbstadsmark  85. 
85. Skorstensfeiermester    
86. Brænderibestyrer    
87. Kjøbmand    
88. Detailhandler    
89. Handlende, Slesvig    
90. Værtshusholder    
91. Tømrer    
92. Politibetjent    
93. Murersvend    
94. Gaardeier, Viborg Nørremark     
95. Lysestøber    
96. Ikke oplyst    
97. Tømrer    
98. Kongelig Postfører    
99. Particulier, Slesvig    
100. Smed    
101. Avlsbruger, Viborg Kjøbstadsmark     
 
 
Ansøgning om erindringsmedalje Viborg By 1848-50 i alt 101
Landbrug Gaardeier Landbrug, Landmand Viborg Mark Avlsbruger, Jorsmand, Jorsbruger, ?  Viborg Mark Arbeidsmand Forvalter Gartner     I alt %
  1 9 11   14 1 1     37  
  1,0 8,9 10,9 0,0 13,9 1,0 1,0       36,6
Håndværk o.l. Jernstøbearbeider Skomager, -mester Skorstensfeiermester Skræddermester, Skræder  Tømrer, -svend, -mester Glarmester Snedkersvemd Murer, -svend Smed, -mester  
  1 9 1 2 6 1 1 3 2 26  
  1,0 8,9 1,0 2,0 5,9 1,0 1,0 3,0 2,0   25,7
  Malermester, Farver Steenhugger, Brobygger, Brolægger, Broligger Garver Saddelmager Garver Teglbrænder Lysestøber Kunstdreier    
  2   4 1 1 1 1 1 1 12  
  2,0   4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   11,9
Handel, service Kjøbmand og handelsagent, Detailhandler, Handlende Slesvig Bybud Kontorist, Bogholder Træhandler Fragtkører            
  4 1 2 1 1         9  
  4,0 1,0 2,0 1,0 1,0           8,9
Andet Skolelærer Medhjælper Viborg Apothek Natvægter Politibetjent siden 25. oktober 1858, Betjent Overbanemester, Ledvogter Værthusholder Overretsbud Kongelig Postfører, Particulier Ikke oplyst, Orgonom  
  1 1 1 2 2 2 1 2 5 17  
  1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 5,0   16,8
I alt           101 100,0
 
 Viborg, stillingsbetegnelser 1864 i alt 85       
Landbrug Landmand Viborg Mark Huusmand, Bolsmand Viborg Mark Avlsbruger Viborg Mark Arbeidsmand (bl.a. Viborg Mark)    I alt %
  3 2 4 13       22  
  3,5 2,4 4,7 15,3        25,9
Håndværk o.l. Fabriks Arbeider Bagermester Skrædder, -mester Maler, -mester, Maler og Fotograf Ølbrygger, Bryggeri Forpagter, Dania Slagter, -mester, Slagter og Værtshusholder Smed, Guldsmed Bogbinder Murer, -svend, Muurmester, Dreier, Tømre, Snedker, -svend
  1 1 2 4 2 4 2 1 8 25  
  1,2 1,2 2,4 4,7 2,4 4,7 2,4 1,2 9,4   29,4
  Væver Bødkermester Garver Svend Karetmager Handskemager Vægter Fabrikant Skomager, -mester, -svend  
  1 1 1 1 1 1 1 9   16  
  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 10,6     18,8
Handel, service Restaurateur, Værtshusholder, Vertshusholder Træhandler Kjøbmand Bog- og Papirhandler Ølhanler       
  5 1 6 1 1      14  
  5,9 1,2 7,1 1,2 1,2       16,5
Andet Redaktør og Udgiver af Viborg Stiftstidende Fuldmægtig Jysk fynske Jernbaner, Formand Pakhusforvalter Uidentificeret      
  1 1 1 1     8  
  1,2 1,2 1,2 1,2 4,7       9,4
I alt           85 100,0
 
Ansøgning om erindringsmedalje Fjends Herred 1848-50 og 1864, i den registrerede rækkefølge
  1848-50, stillingsbetegnelse, by / sogn 1864, stillingsbetegnelse, by / sogn  
1. Gaardmand, Hald, Ørslevkloster Gaardeier, Kvols 1. 
2. Gaardmand, Mønsted Arbeid Mand, Løvel 2. 
3. Husmand, Feldingbjerg Bolsmand, Fly 3. 
4. Gaardeier, Feldingbjerg  Tjenestekarl, Smollerup  4. 
5. Gaardmand, Hald, Ørslevkloster  Gaard?Forpagter?, Mønsted?  5. 
6. Sognefoged og Gaardeier, Kobberup  Husmand og Landarbeider, Smollerup 6. 
7. Gaardeier, Kobberup  Huus Mand, Gammelstrup  7. 
8. Gaardmand og Sognefoged, Gammelstrup  Gaardmand, Fly 8. 
9. Tjenestekarl, Ørslevkloster Landmand, Gammelstrup 9. 
10.  Gaardmand, Vroue  Teglbrænder, Søby Teglværk, Kobberup 10. 
11.  Huusmand, Højslev  Tjenestekarl, Dommerby  11. 
12.  Landmand, Ørum  Landmand, Sparkær   12. 
13.  Huusmand, Mønsted  Huusmand, Vroue  13. 
14.  Avlsbruger, Frederiks  Arbejdsmand, Resen  14. 
15.  Gaardeier, Vinkel  Snedker, Høislev 15. 
16.  Gaardmand, Vridsted  Huusmand, Frederiks  16. 
17.  Arbeidsmand, Højslev  Huusmand, Fly  17. 
18.  Gaardeier, Søby, Kobberup  Landmand, Dommerby  18. 
19.  Huusmand, Mønsted  Huusmand, Frederiks  19. 
20.  Gaardmand, Vroue  Huusmand, Smollerup  20. 
21.  Arbeidsmand, Dommerby Gaardmand, Høislev  21. 
22.  Gaardmand, Smollerup  Røgter, Vinkel  22. 
23. Arbeidsmand, Halskov Husmand, Heilskov 23.
24. Jordbruger, Smollerup Huusmand, Hald 24.
25. Huusmand, Staarup Landmand, Søndre Ørum 25.
26. Boelsmand, Daugbjerg Arbeidsmand, Hjarbæk, Vorde 26.
27. Gaardmand, Mønsted  Arbeisman, Sparkjær  27.
28. Huusmand og Jordejer, Høislev Station  Landmand, Sparkjær  28.
29. Husmand, Dommerbye  Gaardmand, Sjørup  29.
30. ??, Smollerup  Gaardmand, Vroue  30.
31. Jordbruger, Vroue Landmand, Fly  31.
32. Arbeismand, Dommerby  Arbeidsmand, Tastum  32.
33. Huusmand og Smed, Sparkjær  Huus- og Arbeidsmand, Mønsted  33.
34. Gaardejer, Resen Huusmand og Jordbruger, Højslev  34.
35.  Gaardmand, Sparkjær  Tømrer, Feldingbjerg, Stoholm  35. 
36. Aftægtsmand, Kobberup (født 1824) Gaardmand, Høislev 36.
37. Arbeismand, Halskov Husmand, Frederiks 37.
38. Gaardmand, Vroue  Landmand, Fly 38.
39. Gaardmand, Mønsted  Landmand, Mønsted  39.
40. Gaardmand, Smollerup Boelsmand, Kobberup  40.
41. Huusmand, Knudbye  Arbeidsmand, Smollerup  41.
42. Landmand, Dommerby  Jordbruger, Høislev  42.
43. Arbeidsmand, Baadsgaard Mark  Gaardeier, Søby, Høislev Station  43.
44. Husmand, Vinkelplet, Høislev  Landmand, Gaardeier, Tastum, Kobberup  44.
45. Arbeidsmand, Daugbjerg  Arbeidsmand, Hald By  45.
46. Arbeismand, Dommerby  Landmand, Høislev  46.
47. Gaardmand, Mønsted  Huusmand, Resen  47.
48. Mølle og Gaardeier, Mønsted  Arbeidsmand, Frederiks 48.
49. Landmand Gaardeier, Gammelstrup  Gaardmand, Frederiks, Refenfelde  49.
50. Huus- og Arbeidsmand, Mønsted  Huusmand, Frederiks  50.
51. Skovfoged, Daugbjerg Skov  Gaard- og Teglværkseier, Gammelstrup  51.
52. Gaardmand, Svenstrup, Høislev  Arbeidsmand, Staarupgaard, Høislev  52.
53. Huusmand, Hald Mark  Gaardmand, Fly  53.
54. Boelsmand, Resen  Boelsmand, Daugbjerg  54.
55. Tjenestekarl, Høislev  Landmand, Fly  55.
56. Boelsmand, Vinkel, Høislev Gaardmand, Lundø 56.
57. Gaardmand, Mønsted Arbeismand, Fly 57.
58. Huusmand, Mønsted  Huusmand, Gammelstrup  58.
59. Gaardeier, Feldingbjerg, Stoholm  Landmand, Vinkelplet  59.
60. Gaardeier og ?, Fly  Landmand, Feldingberg  60.
61. Huusmand, Sparkiær  Boelsmand, Hejlskov, Ørslevkloster Sogn  61.
62. Gaardmand, Svenstrup, Høislev  Landmand, Gammelstrup  62.
63. Gaardmand, Ørum  Gartner, Kobberup  63.
64. Landmand, Husmand, Fly  Arbeiskarl, Sparkjær  64.
65. Arbeider, Sønder Ørum  Landmand og Møller, Sparkjær  65.
66. Landmand, Resen  Gaardmand, Fly  66.
67. Husmand, Hald By  Bolsmand, Vinkel  67.
68. Huusmand, Gammelstrup  Arbeidsmand, Gammelstrup  68.
69. Jordbrug og Fiskeri, Lundø  ??mester, Fly Mølle  69.
70. Boelsmand, Sparkjær  Gaardmand, Taarup   70.
71. Husmand, Smollerup  Boelsmand, Hald  71.
72. Arbeidsmand, Høislev  Gaardmand og Sogneraadsmand, Resen  72.
73. Arbeidsmand, Søvang, Høislev  Lanman, Gaareier, Kvols  73.
74. Tjenestekarl, Dommerby  Murer, Halskov, Høislev  74.
75. Aftægtsmand, Feldingbjerg, Stoholm  ?Insider?, Vridsted  75.
76. Ikke oplyst, Seistrup  Huusmand, Svenstrup, Høislev  76.
77. Gaardmand, Dommerby  Huusmand, Gammelstrup  77.
78. Bolsmand, Mønsted  Landmand, Vinkel  78.
79. Gaardmand, Smollerup  Jordbruger, Gaardmand, Halskov, Høijslev  79.
80. Gaardmand, Lundø  Gaardmand, Resen  80.
81. Boelsmand, Daugbjerg  Gaardmand, Resen  81.
82. Landmand, Ørum  Huusmand, Vridsted  82.
83. Gaardmand, Daugbjerg  Gaardmand og Detaillist, Smollerup  83.
84. Landsmand, Tastum, Kobberup  Landmand, Vridsted  84.
85. Bolsmand, Resen  Detailist, Daugbjerg  85.
86. Avlsbruger, Smollerup Huusmand, Bærs  86.
87. Huusman, Sparkiær  Jordbruger, Fly  87.
88. Gaardmand, Mønsted  Husmand, Frederiks  88.
89. Boelsmand, Vroue  Gaardmand, Faarup  89.
90. Huusmand, Daugbjerg  Husmand, Gammelstrup  90.
91. Gaardeier, Tastum  Gaardmand, Smollerup  91.
92. Arbeidsmand, Dagleier, Sønder Resen  Gaardmand, Frederiks  92.
93. Boelsmand, Kobberup  Boelsmand, Daugbjerg  93.
94. Arbeidsmand, Daugbjerg  Gaardmand, Ørum  94.
95. Husmand, Bøstrup, Lund  Møllebyger, Lundø  95.
96. Aftægtsmand, Degnsgaare, Høislev  Insider og Murer, Høislev* 96.
97. Insider og ?, Mønsted* Jordbruger og Murer, Halskov, Høislev  97.
98. Gaardmand og ?,  Resen Gaardmand, Smollerup  98.
99. GaardMand, Smollerup  Huusmand, Daugbjerg  99.
100. Landmand, Kobberup  Arbeidsmand, Daugbjerg  100.
101.  Huusmand, Knudby, Taaarup  Gaardmand, Feldingbjerg  101. 
102.